447/2005

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 2 §:n 3 kohta, 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentin 7 kohta ja 15 §:n 1 momentti laissa 1168/2002, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 16 §, 23 §:n 1 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat 16 § ja lain liitteenä oleva verotaulukko viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

1 §

Sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta ja mäntyöljystä on suoritettava valtiolle valmisteverona perusveroa ja lisäveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


16 §

Vero määrätään mäntyöljystä kultakin verokaudelta sinä päivänä voimassa olevien säännöksien mukaan, jona mäntyöljy on käytetty 15 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Edellä 15 §:ssä tarkoitetun käyttäjän on annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta laitoksesta sen sijaintipaikan tullipiirille. Verokautena pidetään kalenterikuukautta.

23 §

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, sähkön, kivihiilen ja mäntyöljyn valmisteveron verovelvollisuudesta samoin kuin verovelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta, veron määräämisen ajankohdasta, verotettavista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, veroilmoituksen antamisesta, veron määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron palauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa lämmön tuottamiseen käytetyn polttoturpeen verotukseen ja polttoturpeella enintään 40 megavolttiampeerin lämmitysvoimalaitoksissa tuotetun sähkön tukeen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 37/2005
VaVM 12/2005
EV 62/2005

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Sähkö snt/kWh
― veroluokka I 1 0,73 0,013
― veroluokka II 2 0,44 0,013
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 3 43,52 1,18
Maakaasu, kaasumainen snt/nm3 5 1,82 0,084
Mäntyöljy snt/kg 6 5,68

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.