426/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun asetuksen (464/1998) 3 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 806/1999,

muutetaan 1 §:n 3 kohta, 2 §, 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 5 ja 6 §, 7 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 8 §, 9 a §, 10 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 kohta, 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 9 a § asetuksessa 1132/2003, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 b § ja 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Korkeakoulututkinnot

Korkeakoulututkintoja ovat:


3) ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot.

2 §
Yliopistot

Tässä asetuksessa tarkoitettuja yliopistoja ovat:

Helsingin yliopisto, mukaan luettuna siihen kuuluva Svenska social- och kommunalhögskolan

Joensuun yliopisto, aikaisemmin Joensuun korkeakoulu

Jyväskylän yliopisto, aikaisemmin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu

Kuopion yliopisto, aikaisemmin Kuopion korkeakoulu

Lapin yliopisto, aikaisemmin Lapin korkeakoulu

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto, aikaisemmin Yhteiskunnallinen Korkeakoulu

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto, aikaisemmin Vaasan korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu

Åbo Akademi

Helsingin kauppakorkeakoulu, aikaisemmin Kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Turun kauppakorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, aikaisemmin Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen yliopisto, aikaisemmin Tampereen teknillinen korkeakoulu

Teknillinen korkeakoulu

Kuvataideakatemia

Sibelius-Akatemia

Taideteollinen korkeakoulu

Teatterikorkeakoulu.

Yliopistoihin luetaan 1 momentin lisäksi puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu, aikaisemmin sotakorkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja ilmasotakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämästä koulutuksesta säädetään puolustusvoimista annetussa laissa (402/1974) ja maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa asetuksessa (668/1992).

3 §
Korkeakoulut

Tässä asetuksessa tarkoitettuja korkeakouluja ovat:


2) ammattikorkeakoulut, joita ovat:

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Diakonia-ammattikorkeakoulu

EVTEK-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, aikaisemmin Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu – Åbo yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Sydväst.


5 §
Alemmat korkeakoulututkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja ovat:

1) eläinlääketieteen, humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinnot sekä oikeusnotaarin tutkinto;

2) ensimmäisen päivän tammikuuta 1994 jälkeen annettujen säännösten mukaan suoritetut elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnot sekä farmaseutin tutkinto; sekä

3) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu

akateemisen sihteerin tutkinto

alempi oikeustutkinto

ammattinäyttelijäkurssin tutkinto

diplomiekonomin tutkinto

diplomikirjeenvaihtajan tutkinto

ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (402/1977) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

hallintovirkamiestutkinto

hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto

kirjastotutkinto

kirjeenvaihtajan tutkinto

kunnallistutkinto

kuvataiteen tutkinto

lainopillinen diplomitutkinto

liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto

lääketieteen kandidaatin tutkinto

nuorisonohjaajan tutkinto

nuorisotyön tutkinto

näyttelijäkurssin tutkinto

odontologian kandidaatin tutkinto

oopperalaulajan tutkinto

opettajakandidaatin tutkinto

ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinto

sosiaalihuoltajatutkinto

sosiaalivakuutustutkinto

sosionomin tutkinto

taloudellis-hallinnollinen tutkinto

teatteritutkinto

toimittajatutkinto

vankeinhoitotutkinto

varanotaarin tutkinto

verovirkamiestutkinto

voimistelunopettajan tutkinto

yhteiskunnallinen tutkinto

yleinen vakuutustutkinto.

6 §
Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat:

1) elintarviketieteiden, filosofian, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, oikeustieteen, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot sekä arkkitehdin, diplomi-insinöörin, maisema-arkkitehdin ja proviisorin tutkinnot;

2) eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnot; sekä

3) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu

agronomin tutkinto

ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/1977) mukainen,

elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto, joka on maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (214/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

farmasian kandidaatin tutkinto

filosofian kandidaatin tutkinto

hallinto-opin kandidaatin tutkinto

hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, joka on yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (245/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto

kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (139/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

kuvataideakatemian loppututkinto

lainopin kandidaatin tutkinto

liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on liikuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (327/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, joka on maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (214/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

metsätutkinto

metsänhoitotutkinto

musiikin kandidaatin tutkinto, joka on Sibelius-Akatemian tutkinnoista annettua asetusta (148/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

odontologian lisensiaatin tutkinto

oikeustieteen kandidaatin tutkinto

psykologian kandidaatin tutkinto, joka on psykologian tutkinnoista annettua asetusta (318/1996) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

puutarha-agronomin tutkinto

Sacri ministerii kandidaatin tutkinto

Sibelius-Akatemian diplomitutkinto

taideteollisen korkeakoulun loppututkinto

taiteen kandidaatin tutkinto, joka on taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (440/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

taloustieteiden kandidaatin tutkinto

tanssitaiteen kandidaatin tutkinto, joka on teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (216/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teatteritaiteen kandidaatin tutkinto, joka on teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (216/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teologian kandidaatin tutkinto, joka on teologisista tutkinnoista annettua asetusta (517/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teologinen erotutkinto

terveydenhuollon kandidaatin tutkinto

valtiotieteellinen virkatutkinto

valtiotieteen kandidaatin tutkinto

yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (245/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

ylempi oikeustutkinto.

7 §
Yliopistojen jatkotutkinnot

Yliopistojen jatkotutkintoja ovat tohtorin tutkinnot ja lisensiaatin tutkinnot lukuun ottamatta eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoja sekä aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaista odontologian lisensiaatin tutkintoa. Jatkotutkintoja ovat myös erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot.


8 §
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot ja eräät upseerin tutkinnot

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettava sotatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Kadettikoulussa, merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa ennen maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen (668/1992) sekä sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen 16 ja 18 §:n, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 908/1991, voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan suoritettu upseerin tutkinto vastaa tasoltaan alempaa korkeakoulututkintoa.

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettava sotatieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Upseerin tutkinnot, jotka on suoritettu 1 momentissa mainittujen säännösten mukaan, ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkintoja ovat maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (612/2001) mukaisesti suoritettu yleisesikuntaupseerin tutkinto ja sotatieteiden tohtorin tutkinto. Aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaan suoritetut yleisesikuntaupseerin tutkinnot vastaavat tasoltaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa.

9 a §
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat:

humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

liiketalouden ylempiammattikorkeakoulututkinto

liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto

sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

9 b §
Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa tarkoitettuja ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja ovat:

ammattikorkeakoulun liiketalouden jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun tekniikan jatkotutkinto.

10 §
Tutkinnon tuottama kelpoisuus

Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuuden täyttää henkilö, joka on suorittanut:

1) alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon;


Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon tai jatkotutkintoihin kuuluvan lisensiaatin tutkinnon sekä 8 §:n 3 momentin mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottavat saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö sekä 8 §:n 3 momentin mukaisen maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinnon suorittanut henkilö.


Euroopan Unionin jäsenmaiden ylläpitämässä yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa (EUI) suoritetut Eurooppa-instituutin tohtorin tutkinnot tuottavat saman kelpoisuuden kuin 7 §:n mukainen tohtorintutkinto.

11 §
Opintosuorituksen tuottama kelpoisuus

Kun kelpoisuusvaatimuksena julkiseen virkaan tai tehtävään on yliopistollinen arvosana tai muut korkeakouluopinnot, toisiaan vastaavat:

1) arvosana laudatur ja syventävät opinnot sisältävä vähintään 60 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla 2 §:ssä mainitussa yliopistossa;

2) arvosana cum laude approbatur ja aineen perus- ja aineopinnot sisältävä vähintään 60 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa; sekä

3) arvosana approbatur ja aineen perusopinnot sisältävä vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa.

Toisiaan vastaavat 1 momentin mukaisena kelpoisuusvaatimuksena myös:

1) arvosana laudatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 55 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla 2 §:ssä mainitussa yliopistossa

2) arvosana cum laude approbatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 35 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa; sekä

3) arvosana approbatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 15 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.