417/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 14―17 § seuraavasti:

14 §
Luvan oikeuttamat tehtävät

Mekaanisen ajopiirturin asennuksiin säätöihin, korjauksiin ja määräaikaistarkastuksiin ja digitaalisen ajopiirturin asennuksiin, korjauksiin, tarkastuksiin ja tarkistuksiin oikeuttavat luvat koskevat seuraavia tehtäviä:

a) A-luvan haltijalla on oikeus asentaa ja tarkastaa piirturi ja sen liitännät sekä tehdä määräysten edellyttämät sinetöinnit samoin kuin luvassa erikseen mainitun piirturimerkin tai -merkkien säädöt, korjaukset ja kotelon sinetöinnit;

b) B-luvan haltijalla on edellä luetellut valtuudet, ei kuitenkaan lupaa korjata tai säätää piirturia tai näihin toimenpiteisiin liittyen sinetöidä kotelo. Lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia piirtureita. Lupa oikeuttaa kuitenkin muuttamaan autoon asennettavan ajopiirturin kilometrilukemat mittarinvalmistajan ohjeiden mukaisesti ja pelkästään tähän toimenpiteeseen liittyen sinetöimään kotelon.

c) Da-luvan haltijalla on oikeus korjata ne digitaaliset ajopiirturit, joiden merkki ja malli on mainittu luvassa. Riippumatta digitaalisen ajopiirturin merkistä ja mallista luvan haltijalla on oikeus asentaa, tarkastaa, tarkistaa ja säännösten edellyttämällä tavalla sinetöidä laite sekä kopioida digitaaliseen ajopiirturiin talletetut tiedot tai antaa todistus kopioinnin mahdottomuudesta siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteen 1 B luvussa VI säädetään.

d) Db-luvan haltijalla on oikeus asentaa, tarkastaa, tarkistaa ja säännösten edellyttämällä tavalla sinetöidä digitaalinen ajopiirturi sekä kopioida digitaalisen ajopiirturiin talletetut tiedot tai antaa todistus kopioinnin mahdottomuudesta siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen liitteen 1 B luvussa VI säädetään.

15 §
Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan, koulutuksen antajan taikka Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

16 §
Laitteet ja varusteet

Lupaluokasta riippuen ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla käytettävissään seuraavat varusteet:

Laitteet ja varusteet: Lupa
a) piirturin valmistajan hyväksymät tai Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan riittäviksi toteamat testauslaitteet piirturin ja sen kellon tarkistamiseksi A
b) piirturin kotelon sinetöimiseksi tarvittavat välineet ja tarvikkeet A
c) tekniset tiedot piirturista sekä sen asennuksesta, säädöstä ja korjauksesta A
d) tiekierrosluvun mittausvälineet A, B, Da ja Db
e) tarpeelliset asennustyökalut A, B, Da ja Db
f) rengaspaineen mittari A, B, Da ja Db
g) sekuntikello A, B
h) sinetöintipihdit ja -tarvikkeet A, B, Da ja Db
i) tekniset tiedot digitaalisesta ajopiirturista Da
17 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus ja korjaamokortin käyttö

1. Tiedot mekaanisten ajopiirtureiden asennuksista, säädöistä, korjauksista ja tarkastuksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen, säädön, korjauksen tai tarkastuksen päivämäärä;

b) ajoneuvon rekisteritunnus;

c) ajoneuvon renkaiden kehä;

d) suoritettu toimenpide niin, että kilometrilukeman mahdollinen muutos käy ilmi;

e) mahdollisessa tarkastuksessa todetut näyttövirheet.

2. Tiedot digitaalisen ajopiirturin asennuksista, korjauksista, tarkastuksista ja tarkistuksista on kirjattava siten, että korjaamokorttiin talletetut tiedot kopioidaan säännöllisesti luvanhaltijan asennus- ja korjaustöistä ylläpitämään rekisteriin. Tiedot on säilytettävä huolellisesti 4 momentissa mainitun ajan ja ne on oltava valvontaviranomaisen pyynnöstä saatavilla sellaisessa muodossa ja järjestyksessä, että asennus- ja korjaustöiden valvonta on mahdollista.

3. Luvanhaltija on vastuussa korjaamokortin ja siihen liittyvän tunnusluvun huolellisesta käsittelystä. Luvanhaltija saa luovuttaa korjaamokortin kirjallista kuittausta vastaan vain sellaisen luvanhaltijaan työsuhteessa olevan käyttöön, joka täyttää 15 §:ssä asennus- ja korjaustyöstä vastuulliselle henkilölle asetetut pätevyysvaatimukset.

4. Luvanvaraisia korjauksia koskevat tiedoton säilytettävä työtä tai tarkastusta tai korjaamokortin tietojen kopiointia seuraavien kahden kalenterivuoden ajan.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.