416/2005

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 ja 7 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 7 § ja 7 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 § asetuksissa 1570/1993, 809/1995 ja 1243/2002 sekä 7 a §:n i momentti mainitussa asetuksessa 1243/2002, seuraavasti:

7 §
Ajopiirturin käyttö

1. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85 ei tarvitse noudattaa eikä ajopiirturia käyttää:

a) ajoneuvoissa, joita käytetään eläinjätteiden tai muina kuin elintarvikkeina käytettävien ruhojen kuljetukseen;

b) ajoneuvoissa, joita käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatiloilta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin;

c) ajoneuvoissa, joita käytetään paikallisilla markkinoilla myyntipisteinä tai ovelta ovelle myyntiin taikka liikkuvaan pankki-, rahanvaihto- tai talletustoimintaan, uskonnollisiin menoihin, kirjojen, levyjen tai kasettien lainaustoimintaan, kulttuuritapahtumiin tai näyttelyihin ja jotka on erityisesti varustettu tällaista toimintaa varten;

d) ajoneuvoissa, joita käytetään sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä enintään 50 kilometrin etäisyydellä ajoneuvon tavanomaiselta sijaintipaikkakunnalta, jos tällaisen ajoneuvon kuljettaminen ei ole sen kuljettajan päätyö;

e) ajoneuvoissa, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen;

f) ajokortin saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen käytettävissä ajoneuvoissa;

g) yksinomaan maataloudessa ja metsänhoidossa käytettävissä traktoreissa eikä

h) yksityisessä, ei-kaupallisessa henkilöliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa, jotka rakenteeltaan tai varustelultaan soveltuvat kuljettaja mukaan lukien enintään 17 henkilön kuljetukseen ja jotka on tarkoitettu tällaiseen liikenteeseen

2. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää enintään 30 päivän pituisen vapautuksen ajopiirturin käytöstä.

7 a §
Ajopiirturin tarkastus

1. Ajoneuvolain 87 §:ssä ja liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 4 luvussa säädetään tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteessä I olevassa VI luvussa ja liitteessä I B olevassa VI luvussa tarkoitetusta ajopiirturin tarkastusten suorittajasta.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.