398/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 9 päivänä syyskuuta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 5§:n 2 momentti ja asetuksen liite,

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 kohta, 3 ja 5 §:n otsikko, 17, 18 ja 20 §, sekä

lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 24–26 kohta, 3 §:ään uusi 2–5 momentti, asetukseen uusi 5 a–5 d, 9 a–9 c §, 12 §:ään uusi 4 momentti, 16 §:ään uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liikkuviin työkoneisiin asennettaviin moottoreihin ja matkustaja- ja tavaraliikenteen tieajoneuvoihin asennettaviin apumoottoreihin, jotka on tarkoitettu ja jotka soveltuvat liikkumiseen tai liikuttamiseen tiellä tai muualla ja joissa on puristussytytysmoottori, bensiinikäyttöinen kipinäsytytysmoottori tai junaliikenteen käyttövoimaksi suunniteltu moottori.

Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, joita käytetään:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY tarkoitetussa ajoneuvossa;

2) maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY tarkoitetuissa maataloustraktorissa;

3) aluksessa, sisävesialuksia lukuun ottamatta;

4) ilma-aluksessa;

5) moottorikelkassa tai muussa maastokäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa.

Tätä asetusta ei myöskään sovelleta:

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitettuihin moottoreihin;

2) moottoreihin, joille hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 2 §:n 1 kohdassa mainitun työkoneiden päästödirektiivin 10 artiklan 2 kohdan perusteella vapautuksen siinä tarkoitetun erillisen hakemuksen perusteella;

3) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa pelastusveneiden vesille laskemiseen ja ylös nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;

4) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa rannalla vesille laskettavien alusten vesille laskemiseen ja maihin nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;

5) Suomessa valmistettuihin, yhteisön markkinoiden ulkopuolelle tarkoitettuihin moottoreihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY ja 2004/26/EY;


24) sisävesialuksella työkoneiden päästödirektiivin 2 artiklassa tarkemmin yksilöityä sisävesikäyttöön tarkoitettua alusta, jonka pituus on vähintään 20 metriä ja jonka työkoneiden päästödirektiivin liitteessä I olevan 2 jakson 2.8 a kohdassa määritellyn kaavan mukainen tilavuus on vähintään 100 kuutiometriä, tai hinaajaa tai työntöalusta, joka on rakennettu hinaamaan, työntämään tai siirtämään vierellään aluksia, joiden pituus on vähintään 20 metriä;

25) alkuperäisellä laitevalmistajalla tietyntyyppisen liikkuvan työkoneen valmistajaa; sekä

26) joustavuusjärjestelmällä menettelyä, jonka avulla moottorivalmistaja voi saattaa markkinoille kahden perättäisen raja-arvovaiheen välisenä aikana rajoitetun määrän liikkuviin työkoneisiin asennettavia moottoreita, joiden päästöt noudattavat ainoastaan edellisen vaiheen raja-arvoja.

3 §
Hyväksyntäviranomaiset

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus toimii tämän asetuksen mukaisena kipinäsytytysmoottorien ja vakionopeudella toimivien puristussytytysmoottorien hyväksyntäviranomaisena.

Merenkulkulaitos vastaa tämän asetuksen mukaisista sisävesialusten moottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Ratahallintokeskus vastaa tämän asetuksen mukaisista veturien ja moottorivaunujen käyttövoimamoottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Hyväksyntäviranomainen voi harkintansa mukaan käyttää tehtävässään apuna ympäristöministeriön nimeämää tyyppihyväksyntään liittyvää tarkastuslaitosta taikka jonkun muun ETA-maan työkoneiden päästödirektiivin vastaavaan tehtävään nimeämää järjestöä tai elintä.

5 §
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 2. vaihe

5 a §
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi, sekä moottori, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW;

3) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
H 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ P < 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0,6
5 b §
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 3b. vaihe

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW.

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
L 130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 2,0 0,025
M 75 ≤ P < 130 5,0 0,19 3,3 0,025
N 56 ≤ P < 75 5,0 0,19 3,3 0,025

1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 56 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
P 37 ≤ P < 56 5,0 4,7 0,025
5 c §
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 4. vaihe

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka netto-teho on 56 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä lokakuuta 2013 alkaen moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW.

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Q 130 ≤ P ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ P < 130 5,0 0,19 0,4 0,025
5 d §
Vakionopeudella käytettävien puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 2. ja 3a. vaihe

Vakionopeudella käytettävän puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
E 130 ≤ P ≤ 560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 ≤ P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37 ≤ P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 ≤ P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

Seuraavista ajankohdista alkaen vakionopeudella käytettävän puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen moottori, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37 kW;

3) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
H 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ P ≤ 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ P < 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ P < 37 5,5 7,5 0,6
9 a §
Moottorivaunujen moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. ja 3b. vaihe

Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
RC A P > 130 3,5 4,0 0,20

Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt Typen oksidit Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
RC B P > 130 3,5 0,19 2,0 0,025
9 b §
Veturien moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. ja 3b. vaihe

Veturin moottorin, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka nettoteho on enintään 560 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen moottori, jonka nettoteho on suurempi kuin 560 kW.

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
RL A 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,20
RH A P > 560 3,5 0,20

Nettoteholtaan yli 560 kW moottorin hiilivetypäästöt saavat olla enintään 0,5 g/kWh ja typenoksidipäästöt 6,0 g/kWh. Kuitenkin iskutilavuudeltaan yli 5 litran moottorille, jonka nettoteho on suurempi kuin 2000 kW, on 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen hiilivetyjen raja-arvo 0,4 g/kWh ja typen oksidien raja-arvo 7,4 g/kWh.

Veturin moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Mooottoriluokka Nettoteho Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
P
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
R B P > 130 3,5 4,0 0,025
9 c §
Sisävesialusten moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 0,9 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 1,2 litraa, sekä moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 1,2 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 2,5 litraa, ja teho 37 kW tai suurempi, mutta alle 75 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on alle 0,9 litraa ja teho on 37 kW tai suurempi.

Mooottoriluokka Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
V
(l) g/kWh g/kWh g/kWh
V1:1 V < 0,9 5,0 7,5 0,40
V1:2 0,9 ≤ V < 1,2 5,0 7,2 0,30
V1:3 1,2 ≤ V < 2,5 5,0 7,2 0,20

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 2,5 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 5 litraa;

2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on enemmän kuin 5 litraa;

Mooottoriluokka Iskutilavuus Hiilimonoksidi Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä Hiukkaset
V
(kW) g/kWh g/kWh g/kWh
V1:4 130 ≤ P ≤ 560 5,0 7,2 0,20
V2:1 5 ≤ V < 15 5,0 7,8 0,27
V2:2 15 ≤ V < 20≤ 5,0 8,7 0,50
V2:3 15 ≤ V < 20 5,0 9,8 0,50
V2:4 20 ≤ V < 25 5,0 9,8 0,50
V2:5 25 ≤ V < 30 5,0 11,0 0,50

Nettoteholtaan alle 3300 kW moottorille, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 15 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 20 litraa, sovelletaan moottoriluokan V2:2 raja-arvoja ja samankokoiselle, mutta tätä tehokkaammalle moottorille V2:3-moottoriluokan raja-arvoja.

12 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

Lisäksi puristussytytysmoottorit, joita käytetään muussa tarkoituksessa kuin rautatiekaluston tai sisävesialusten käyttövoimana, voidaan saattaa markkinoille joustavan järjestelmän mukaisesti noudattamalla työkoneiden päästödirektiivin liitteessä XIII tarkoitettua menettelyä.

16 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Joustavan järjestelmän mukaisesti markkinoille saatetuissa puristussytytysmoottoreissa on oltava työkoneiden päästödirektiivin liitteen XIII mukaiset merkinnät.

17 §
Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 §:ssä säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän ase-tuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 a–5 c §:ssä säädettyä määräaikaa seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavan 3 a., 3 b. tai 4. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 a–5 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

Lisäksi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (408/1998) 9 §:n 1 momentin ensimmäisen vaiheen raja-arvojen perusteella tyyppihyväksyttyjä moottoreita, jotka on valmistettu ennen 31 päivää joulukuuta 2003 ja joiden nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW, saa luovuttaa markkinoille 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

18 §
Vakionopeudella käytettävien puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Vakionopeudella käytettävän puristussytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 d §:n 1 momentissa säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 d §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaa seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavien 3a. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 d §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

18 a §
Moottorivaunujen ja veturien käyttövoimamoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Moottorivaunun ja veturin moottorin, joka luovutetaan markkinoille, tulee täyttää asianomaiselle moottorille 9 a tai b §:ssä säädettyä määräaikaa seuraavan vuoden alusta alkaen vähintään asianomaiselle moottorille näissä pykälissä säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu moottorivaunuun tai veturiin.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 a tai b §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentin tarkoittamista ajankohdista.

Jos veturin moottorin ostamisesta on tehty sopimus viimeistään 19 päivänä toukokuuta 2004 sovelletaan 9 b §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

18 b §
Sisävesialusten moottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Sisävesialuksen moottorin, joka luovutetaan markkinoille, tulee riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu alukseen, täyttää asianomaiselle moottorille 9 c §:n 1 momentissa säädetyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ja 9 c §:n 2 momentissa säädetyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Lisäksi asianomaisen moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä on, että se on tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentin tarkoittamista ajankohdista.

Markkinoille luovutettava moottori voi olla myös hyväksytty Reinin navigaatiota koskevassa Mannheimin sopimuksessa määriteltyjen 2. vaiheen vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin sopimuksen 1. vaiheen vaatimusten mukaan hyväksytty moottori voidaan luovuttaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2007 saakka.

20 §
Vaihtomoottorit

Vaihtomoottorien, lukuun ottamatta rautatiekaluston ja sisävesialusten käyttövoimamoottoreita, on täytettävä ne raja-arvot, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä silloin, kun se alun perin saatettiin markkinoille. Moottorissa olevassa merkissä tai omistajan käyttöoppaassa on oltava teksti "VAIHTOMOOTTORI".


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/88/EY (32002L0088); EUVL N:o L 35, 11.2.2003, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/26/EY (32004L0026); EUVL N:o L 225, 25.6.2004, s. 3

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.