388/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vuosien 2000 ja 2001 hyljevahinkojen täydentävästä korvaamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 87 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1236/1999:

1 §
Soveltamisala

Hallin ja itämeren norpan vuosina 2000 ja 2001 aiheuttamista saaliin menetyksistä maksetaan täydentäviä korvauksia 1 500 000 euroa valtion talousarvion varoista sen mukaan, kuin jäljempänä säädetään.

2 §
Korvauksen saajat

Täydentävät korvaukset maksetaan niille ammattikalastajille, joille on vuonna 2003 myönnetty korvausta hyljevahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (445/2002) nojalla.

3 §
Täydentävän korvauksen määrä

Täydentävän korvauksen enimmäismäärä on 2 §:ssä mainitun asetuksen mukaisesti arvioidun vahingon määrän ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksen nojalla maksetun summan erotus.

Jos käytettävissä oleva määräraha ei riitä 1 momentissa tarkoitetun erotuksen suuruisen täydentävän korvauksen maksamiseen, vähennetään korvausten määrää kaikkien korvauksensaajien osalta prosentuaalisesti yhtä paljon.

4 §
Määrärahojen jakaminen

Maa- ja metsätalousministeriö osoittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle vahinkojen korvaamiseen käytettävissä olevat määrärahat.

5 §
Korvauksen myöntäminen, maksaminen ja takaisinperintä

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa täydentävät korvaukset ilman eri hakemusta maa- ja metsätalousministeriön osoittamista varoista.

Korvausten myöntämisessä, maksamisessa ja perusteettomasti maksettujen korvausten takaisinperinnässä noudatetaan soveltuvin osin, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.