336/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2, 3 ja 11 §:n nojalla sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 273/2003 ja 3 ja 11 § mainitussa laissa 273/2003:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91, jäljempänä neuvoston asetus, ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännössä edellytetyn valvonnan järjestämistä. Eläintuotannon osalta tätä asetusta sovelletaan ainoastaan niihin eläinlajeihin, joille on vahvistettu yksityiskohtaiset tuotantosäännöt neuvoston asetuksen liitteessä I tai kansallisessa lainsäädännössä.

Tätä ja neuvoston asetusta ei sovelleta toimijoihin, jotka harjoittavat ainoastaan vähittäiskauppaa ja jotka pitävät kaupan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita, rehuja, alkoholijuomia sekä kylvösiemeniä ja taimiaineistoa suoraan loppukuluttajalle tai loppukäyttäjälle edellyttäen, että he eivät tuota, valmista, valmistuta tai varastoi niitä muualla kuin myyntipisteen yhteydessä taikka tuo niitä kolmannesta maasta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luonnonmukaisesti tuotetuilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joista saadaan niitä kaupan pidettäessä käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä;

2) luonnonmukaisesti tuotetulla alkoholijuomalla alkoholilain (1143/1994) 3 §:ssä tarkoitettua alkoholijuomaa ja väkiviinaa, joista saadaan niitä kaupan pidettäessä käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä;

3) luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla tarkoitetaan tässä asetuksessa rehuja, joista saadaan niitä kaupan pidettäessä käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 223/2003 mukaisesti;

4) tukkukaupalla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston kaupan pitämistä muille kuin suoraan tuotteiden loppukuluttajille tai loppukäyttäjille;

5) varastoinnilla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston säilyttämistä niiden myöhempää kaupan pitämistä varten; ei kuitenkaan säilyttämistä, joka tapahtuu myyntipisteen tai tämän asetuksen mukaiseen valvontaan kuuluvan tuotannon, valmistuksen, valmistuttamisen, tukkukaupan sekä kolmansista maista tapahtuvan tuonnin yhteydessä;

6) loppukuluttajalla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston viimeistä kuluttajaa, joka ei käytä luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin varustettua edellä mainittua tuotetta mihinkään liiketoimeen tai -toimintaan; ja

7) loppukäyttäjällä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston viimeistä käyttäjää, joka käyttää tuotteen itse omassa toiminnassaan eikä pidä mainittua tuotetta sellaisenaan kaupan.

3 §
Ylin johto ja valvonta

Tämän asetuksen täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

4 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset käyttäen apunaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaajia, varastoijia, tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden varastointia ja tukkukauppaa valvoo Elintarvikevirasto. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset.

5 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvonta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastoijia, varastointia, tukkukauppoja ja tukkukauppaa käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaisesti. Elintarvikevirasto antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat elintarvikelaissa (361/1995) tarkoitetut valvontaviranomaiset. Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto toimittavat elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 13 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, kylvösiementen ja taimiaineiston tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisesta valtiosta (kolmas maa) tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo, käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia, toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tapahtuvaa luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen ja taimiaineiston tuonnin valvontaa sekä valvoo, käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia, toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista edellä mainittuja tuotteita.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

7 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tuotujen rehujen maahantuonnin valvontaa sekä valvoo edellä mainittujen tuotteiden maahantuontia harjoittavia toimijoita.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

8 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tapahtuvan luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien tuonnin valvontaa ja valvoo edellä mainittujen tuotteiden maahantuontia harjoittavia toimijoita. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

9 §
Tullilaitoksen tehtävät luonnonmukaisesti tuotettujen tuontitavaroiden valvonnassa

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön lainsäädännössä.

2 luku

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät

10 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat:

1) maataloustuotannon valvontajärjestelmä;

2) kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmä (pakkaaminen, varastointi ja tukkukauppa);

3) elintarvikkeiden valvontajärjestelmä;

4) rehujen valvontajärjestelmä; ja

5) alkoholijuomien valvontajärjestelmä.

Toimijan, joka haluaa saada toimintansa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Myös sellaisen toimijan, joka on sopimuksella antanut kolmannen osapuolen tehtäväksi luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston tuotannon, varastoinnin, valmistuksen tai maahantuonnin, on hakeuduttava asianomaiseen valvontajärjestelmään.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä viranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Lomakkeen vahvistaa 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskus, 3 kohdan osalta Elintarvikevirasto ja 5 kohdan osalta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Toimijan, joka kaupan pitämistä varten valmistaa tai tuo maahan rehuja, jotka sisältävät vain tavanomaisesti tuotettuja rehuaineita ja joissa käytetään merkintää "voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti", ei tarvitse hakeutua edellä mainittuun rehujen valvontajärjestelmään.

11 §
Kirjanpidon ja asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on varmistettava, että vastaanotettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita, alkoholijuomia, kylvösiemeniä ja taimiaineistoa seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotantotavan yksilöivä asiakirja. Mainittu asiakirja ja siihen liittyvä luonnonmukaista tuotantoa koskeva kirjanpitoaineisto on säilytettävä viisi vuotta.

12 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 10 §:ssä tarkoitetun hakemuksen asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava alkutarkastus toimijan tiloissa. Tarkastuksesta on laadittava kertomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava ja josta on annettava jäljennös toimijalle. 16 §:ssä tarkoitettu valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää hakemuksen ja sen liitteenä olevien selvitysten sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään.

Maataloustuotannon valvontajärjestelmässä hyväksyminen tapahtuu 1 momentista poiketen tuotantosuunnittain, joita ovat peltoviljely, kasvihuonetuotanto ja sientenviljely sekä luonnonvaraisten syötävien kasvien keräily (keräilytuotanto), tuotteiden vähäinen valmistus ja eläintuotanto. Eläintuotannon osalta tuotantosuunnat määräytyvät lisäksi eläinlajin ja sen käyttötavan mukaan.

Maataloustuotannon valvontajärjestelmässä alkutarkastus on toimeenpantava tuotantotavasta riippumatta toimijan kaikissa tuotantoyksiköissä (kaikilla tiloilla).

Asianomaisen valvontaviranomaisen on toimitettava tieto tullilaitokselle maahantuontia harjoittavasta toimijasta, joka on hyväksytty valvontajärjestelmään.

13 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään maataloustuotannon, rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen valvontajärjestelmän osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Maataloustuotannon osalta merkintä tehdään siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Elintarvikkeiden valvontajärjestelmän osalta toimija merkitään Elintarvikeviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Alkoholijuomien osalta toimija merkitään Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään kustakin toimijasta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, mahdollinen rekisterinumero tai tilatunnus sekä muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä kasvintuotannon osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sientenviljelyyn tai keräilytuotantoon;

3) 2 kohdassa mainitun lohkon, alueen tai tuotantopaikan pinta-ala, siirtymävaiheen kesto, viljelykasvi ja esikasvi;

4) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä eläintuotannon osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

5) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimijalle neuvoston asetuksen nojalla myöntämät luvat ja niiden voimassaolo sekä vähäisen valmistuksen sekä muun neuvoston asetuksen nojalla valvotun toiminnan osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

6) kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

7) elintarvikkeiden valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

8) rehujen valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

9) alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

10) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

11) päivämäärä, jolloin alku- ja tuotantotarkastus on tehty ja hyväksytty;

12) tarkastajan tunnus ja toimintaa koskevat tiedot;

13) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset ja niiden seuranta sekä muut valvontaviranomaisen antamat toimijaan kohdentuvat huomautukset ja kehotukset sekä niiden seuranta; ja

14) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

14 §
Valvontajärjestelmästä eroaminen ja poistaminen

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä, on jätettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Kirjallisen ilmoituksen perusteella toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee asianomainen valvontaviranomainen.

Tieto toimijan poistamisesta maataloustuotannon ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmistä on toimitettava tiedoksi toimijan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. Tieto maahantuontia harjoittavan toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi tullilaitokselle.

Toimijaa koskevat 13 § 2 momentissa tarkoitetut tiedot tulee poistaa luonnonmukaisen tuotannon rekisteristä viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun toimija on poistettu valvontajärjestelmästä.

15 §
Tuotantotarkastus

Asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava valvontajärjestelmään kuuluvalle toimijalle tuotantotarkastus vähintään kerran kalenterivuoden aikana. Tuotantotarkastukset voidaan niiden toimijoiden osalta, jotka harjoittavat ainoastaan valmiiksi pakattujen tuotteiden varastointia tai tukkukauppaa, kohdentaa riskinarvioinnin perusteella ja valvontaan voidaan käyttää yritysten omavalvontaa ja siihen perustuvia raportteja.

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. 16 §:ssä tarkoitettu valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen.

Asianomaisen valvontaviranomaisen on lisäksi tehtävä vuosittain valvontasuunnitelmassa edellytetyt ylimääräiset tuotantotarkastukset.

16 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 12 ja 15 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee maataloustuotannon valvontajärjestelmän osalta työvoima- ja elinkeinokeskus tai Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttama tarkastaja. Rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai sen valtuuttama tarkastaja. Elintarvikkeiden valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Elintarvikevirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. Alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 12 ja 15 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

3 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Eräät luvat

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, siemeniä ja taimiaineistoa, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista. Elintarvikeviraston pyynnöstä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on annettava lausunto siitä, onko neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiselle perusteet maataloustuotantoa ja rehujen valmistusta koskevien sääntöjen ja valvontamenettelyjen osalta. Elintarvikevirasto voi pyytää Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta lausunnon edellä mainitun luvan myöntämisen osalta, kun kyseessä on alkoholijuoman maahantuonti.

18 §
Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa säädetyin edellytyksin alkaa päivästä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty, paitsi jos toimijalle on annettu neuvoston asetukseen perustuva kielto tai määräys.

19 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa maataloustuotteissa, kylvösiemenissä, taimiaineistossa, rehuissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa, joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuotettuina, on ilmoitettava viimeisen valmistustoimen suorittanutta toimijaa valvovan asianomaisen valvontaviranomaisen tunnusnumero tämän asetuksen liitteen mukaisesti. Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen.

20 §
Keräilytuotanto

Mitä tässä asetuksessa määrätään luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta, noudatetaan soveltuvin osin myös neuvoston asetuksessa tarkoitetun keräilytuotannon valvontaan.

21 §
Seuraamukset

Seuraamuksista neuvoston asetuksen sekä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 8 §:ssä sekä neuvoston asetuksen 9 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa ja 10 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa.

Neuvoston asetuksen säännöksiin perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää asianomainen valvontaviranomainen, ja ne on annettava määräaikaisina. Kiellot ja määräykset on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyksen kannalta merkitystä.

Toimija, joka ei täytä tässä asetuksessa tai neuvoston asetuksessa säädettyjä valvontajärjestelmään merkitsemisen edellytyksiä, voidaan poistaa kokonaan tai osaksi valvontajärjestelmästä enintään kahden vuoden määräajaksi. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee asianomainen valvontaviranomainen.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Elintarvikevirasto tai Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi oman tehtäväalueensa osalta poistaa 2 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvästä rekisteristä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.

22 §
Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista suoritteista peritään maksu.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorittaa tämän asetuksen mukaisista valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta.

23 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, Elintarvikeviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tehtävänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, Elintarvikeviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto vastaavat omalta osaltaan valtuuttamiensa tarkastajien ja työvoima- ja elinkeinokeskusten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä 30 päivänä maaliskuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (346/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

25 §
Siirtymäsäännökset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja Elintarvikeviraston ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 16 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla luonnonmukaisen kasvintuotannon tai luonnonmukaisen eläintuotannon valvontajärjestelmään, siirretään tässä asetuksessa tarkoitettuun maataloustuotannon valvontajärjestelmään.

Maataloustuotannon valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden osalta, jotka sopimuksella ovat antaneet omien kasvinviljelytuotteidensa varastoinnin ja sen yhteydessä tapahtuvan kuivauksen tai lajittelun kolmannen osapuolen tehtäväksi, voidaan 1 päivään heinäkuuta 2007 hyväksyä kolmannen osapuolen valvonnassa menettely, joka perustuu toimijoiden väliseen kirjalliseen sopimukseen.

Toimija, joka pakkaa luonnonmukaisesti tuotettuja kylvösiemeniä ja taimiaineistoa ja joka on hyväksytty ennen tämä asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla kasvintuotannon valvontajärjestelmään, siirretään tässä asetuksessa tarkoitettuun kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmään.

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistustoiminnan tai maahantuonnin valvontajärjestelmään, siirretään tämän asetuksen voimaatulopäivästä tässä asetuksessa tarkoitettuun elintarvikkeiden valvontajärjestelmään.

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistustoiminnan tai maahantuonnin valvontajärjestelmään, siirretään tässä asetuksessa tarkoitettuun rehujen valvontajärjestelmään.

Toimija, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla jättänyt neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien tuotannosta tai maahantuonnista, siirretään tässä asetuksessa tarkoitettuun alkoholijuomien valvontajärjestelmään.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymistä koskeva hakemus, joka on jätetty viranomaiselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti, on siirrettävä käsiteltäväksi tämän asetuksen 10 § mukaisessa valvontajärjestelmässä.

Luonnonmukaisesti tuotettuja kylvösiemeniä ja taimiaineistoa, jotka eivät täytä tämä asetuksen vaatimuksia valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta, saa pitää kaupan 1 päivään heinäkuuta 2006.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/1991 (31991R2092); EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Tero Tolonen

Liite

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, KYLVÖSIEMENTEN JA TAIMIAINEISTON, ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA, PAKKAAMISTA, VALMISTUSTA JA MAAHANTUONTIA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT

1. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-A-001 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 15, 00241 Helsinki
FI-A-002 Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 592, 20101 Turku
FI-A-003 Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 266, 28101 Pori
FI-A-004 Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus
Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna
FI-A-005 Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 467, 33101 Tampere
FI-A-006 Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 164, 50101 Mikkeli
FI-A-008 Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 2000, 70101 Kuopio
FI-A-009 Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 131, 65101 Vaasa
FI-A-013 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
PL 86, 90101 Oulu
FI-A-014 Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
FI-A-015 Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus
Ruokasenkatu 2, 96200 Rovaniemi

2. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen, valmistuttamisen ja maahantuonnin valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-B Elintarvikevirasto
PL 28, 00581 Helsinki

3. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen, valmistuttamisen ja maahantuonnin valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-C Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
PL 210, 00531 Helsinki

4. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen, valmistuttamisen ja maahantuonnin valvonta sekä kylvösiementen ja taimiaineiston pakkaamisen valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-E Kasvintuotannon tarkastuskeskus
PL 42, 00501 Helsinki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.