331/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 2 a §, 63 g §:n johdantokappale ja 5 kohta, 72 g §:n johdantokappale, 133 u §, 162 b §:n 2 momentti ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 a § ja 162 b §:n 2 momentti laissa 1767/1995, 63 g §:n johdantokappale ja 5 kohta laissa 935/2004, 72 g §:n johdantokappale laissa 1486/1994, 133 u § laissa 971/2002 ja 209 c §:n 1 momentin 1 kohta laissa 325/2003, seuraavasti:

2 a §

Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta edelleenmyynnistä on ostaja, jos myyjän antama lasku on 209 b §:n mukainen.

63 g §

Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verotetun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, kun:


5) ostajan edelleenmyyntiä koskeva lasku on 209 b §:n tai vastaavien säännösten mukainen; ja


72 g §

Suomessa 63 e §:n mukaan tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta ei ole suoritettava veroa, jos:


133 u §

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen tilitettävän veron liian suurena, liikaa maksettu vero maksetaan hänelle hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella. Vero voidaan palauttaa viimeistään kolmantena kalenterivuotena sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa, tai verovelvollisen viimeistään tuolloin tekemän vaatimuksen perusteella myöhemminkin.

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen osalta tilikautena pidetään 187, 192, 193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuotta, johon kuuluvasta verokaudesta on kysymys. Lain 192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikaisu ja valitus voidaan tehdä jo kalenterivuoden kuluessa.

162 b §

Yhteenvetoilmoitus tulee antaa myös silloin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yhteisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla verotetun kuljetuksen päättymisvaltiossa.


209 c §

Poiketen siitä, mitä 209 b §:n 2 momentin 1―10 kohdassa säädetään, seuraavissa laskuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 momentissa tarkoitetut tiedot:

1) loppusummaltaan enintään 250 euron suuruiset laskut;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavaran yhteisöhankinta on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Lain 133 u §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä alkavalta verokaudelta suoritettavaan veroon.

HE 22/2005
VaVM 5/2005
EV 39/2005

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.