291/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tällä lailla säädetään vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) nojalla rahoitettujen asuntojen käyttötarkoituksen muutoksesta sekä vapautumisesta mainitun lain 10 §:n mukaisista käyttörajoituksista. Tämän lain nojalla vapautuneisiin asuntoihin ei sovelleta vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 11 ja 12 §:ää.

2 §
Käyttötarkoituksen muutos

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan käyttää asuntoa muuhun kuin asuintarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä asuntomäärää. Lupa voidaan myöntää rakennuksen tai rakennusryhmän asuntojen jäljelle jäävästä huoneistoalasta riippumatta. Kunnan on ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoitettava luvasta Valtiokonttorille, joka voi määrätä, että luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavaan osaan korkotukilainaa kohdistuva korkotuki lakkautetaan. Korkotukea ei voida lakkauttaa, jos asuintiloja muutetaan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

3 §
Vuokra-asunnon vapauttaminen rajoituksista

Valtion asuntorahasto voi myöntää hakemuksesta, asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen käyttörajoituksista, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, taikka muusta erityisestä syystä.

4 §
Osaomistusasunnon vapautuminen rajoituksista

Jos asukas omistaa vähemmistöosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista, vuokra-asunto vapautuu käyttörajoituksista, jos vähemmistöosuuden ja enemmistöosuuden omistaja sopivat, että vähemmistöosuuden omistaja lunastaa loppuosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Vapautumisen edellytyksenä on, että korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta ja että asunto-osakeyhtiössä on tämän lain voimaan tullessa sellaisia asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavista osakkeista asukas omistaa vähemmistöosuuden.

Enemmistöosuuden omistajan on ilmoitettava asunnon loppuosuuden kaupasta Valtion asuntorahastolle ja Valtiokonttorille.

5 §
Korkotukilainan takaisinmaksu

Rajoituksista vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että vapautettavan tai vapautuvan asunnon tai talon osuus korkotukilainaksi hyväksytystä lainasta maksetaan takaisin.

6 §
Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtion asuntorahaston tai Valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemään päätökseen, saa hakea siihen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 229/2004
YmVM 3/2005
EV 23/2005

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.