283/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 3 §:n 3 momentin ja 24 §:n nojalla:

1 §
Poliisioppilaitosten hallitus

Poliisioppilaitosten hallituksen jäsenissä tulee olla opetusalan, poliisialan ja poliisitoimintaan liittyvien muiden sidosryhmien edustajia. Hallituksen jäsenenä tulee olla myös molempien poliisioppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden edustaja. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon maan molempien kieliryhmien edustus.

Sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkönä toimivalla poliisijohtajalla sekä poliisiosaston koulutuspäällikkönä toimivalla poliisiylitarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus poliisioppilaitosten hallituksen kokouksissa.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on kehittää, ohjata ja seurata poliisioppilaitosten toimintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus:

1) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen ja vähintään 45 opintopisteen erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmien vahvistamiseksi;

2) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen valintaperusteiden vahvistamiseksi;

3) asettaa poliisioppilaitosten valintatoimikunnat;

4) ratkaisee hallituksen käsiteltäviksi säädetyt oikaisuvaatimukset;

5) hyväksyy ja allekirjoittaa poliisioppilaitoksen tilinpäätöksen;

6) antaa sisäasiainministeriölle lausunnon rehtorin ja johtajan viran hakijoista; sekä

7) käsittelee muut asian laadun mukaan hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat poliisioppilaitoksia koskevat asiat.

3 §
Hallituksen päätöksentekomenettely

Esittelijänä poliisioppilaitosten hallituksessa toimii Poliisiammattikorkeakoulun rehtori, Poliisikoulun johtaja tai heidän määräämänsä poliisioppilaitoksen virkamies.

4 §
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää poliisioppilaitoksen toimintaa;

2) tehdä opiskelijavalintaa koskevat päätökset;

3) päättää opiskeluoikeuden menettämisestä, opiskelun keskeyttämisestä, varoituksen ja huomautuksen antamisesta sekä koulutuksesta erottamisesta; sekä

4) ratkaista poliisikoulutuksesta annetun lain (68/2005) 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut oikaisuvaatimukset.

5 §
Tutkimuspoliittinen neuvottelukunta

Sisäasiainministeriö asettaa poliisin tutkimuspoliittisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on poliisin strategisesti tärkeiden tutkimuskohteiden määrittely, poliisin ylijohdon hyväksymien tutkimuskohteiden priorisointi, poliisialan tutkimuksen koordinointi sekä tutkimustoiminnan edistäminen, seuranta ja arviointi.

6 §
Poliisipäällystön tutkinto

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto on poliisipäällystön tutkinto. Poliisipäällystön tutkintoon johtavat opinnot järjestetään kaksiosaisena koulutusohjelmana.

Poliisipäällystön koulutusohjelman ensimmäinen osa johtaa poliisipäällystön virkatutkintoon. Poliisipäällystön virkatutkinnon laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Poliisipäällystön tutkintoon johtavien opintojen laajuus on kokonaisuudessaan vähintään 180 opintopistettä. Opintoihin on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 4―10 §:ssä säädetään.

Poliisipäällystön tutkintoon johtaviin opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja opinnäytetyö.

7 §
Poliisin perustutkinto, poliisialipäällystötutkinto ja ammatilliset erikoistumisopinnot

Poliisikoulussa suoritettavat tutkinnot ovat poliisin perustutkinto ja poliisialipäällystötutkinto. Lisäksi Poliisikoulu vastaa ammatillisista erikoistumisopinnoista.

Poliisin perustutkinnon opintoihin kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot ja päättötyö. Lisäksi opintoihin kuuluu ohjattu työharjoittelujakso ja kenttätyöjakso. Poliisin perustutkinnon laajuus on vähintään 165 opintopistettä.

Poliisialipäällystötutkinnon opintoihin kuuluvat pakolliset opinnot, valinnaiset opinnot ja tutkielma. Poliisialipäällystötutkinnon laajuus on vähintään 45 opintopistettä.

Poliisitoimen eri osa-alueille suuntautuvien ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on vähintään 45 opintopistettä.

8 §
Opiskelijavalinnoista ilmoittaminen

Opiskelijavalintaa koskevat tiedoksiannot voidaan antaa julkistamalla tulokset poliisioppilaitoksen ilmoitustaululla ennalta ilmoitettuna ajankohtana. Valinnasta ilmoitetaan valituksi tulleille myös henkilökohtaisesti.

Tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tietoonsa valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisen häneen ja miten valintaan voi hakea muutosta.

9 §
Poliisin henkilöstöön kuulumattomien opiskeluoikeus

Poliisioppilaitokseen voidaan poliisin ylijohdon tekemien linjausten mukaisesti poliisioppilaitoksen päätöksellä ottaa opiskelemaan muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan poliisikoulutuksesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu asetus (1272/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.