282/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (158/1996) 15 §:n 3 momentti,

muutetaan 1, 7, 16, 17, 19 § ja 28 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 1273/1997, 7 § osaksi asetuksissa 183/1998 ja 706/2002, 16 § mainitussa asetuksessa 183/1998 ja asetuksessa 355/1999 ja mainitussa asetuksessa 706/2002, 17 § mainitussa asetuksessa 1273/1997, asetuksessa 139/2000 ja mainitussa asetuksessa 706/2002 sekä 19 § ja 28 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 16 b § sekä asetuksella 989/2000 kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 § seuraavasti:

1 §

Poliisin ylijohdon tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005), poliisiasetuksessa (1112/1995) sekä poliisikoulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (283/2005).

7 §

Keskusrikospoliisin tulee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi erityisesti:

1) seurata rikollisuutta;

2) suorittaa tai hankkia esitutkinta-, syyttäjä- tai oikeusviranomaisen pyytämät rikostekniset tutkimukset sekä sellaiset muut rikostekniset tutkimukset, joita poliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat poliisitutkinnan, laissa säädetyn valvontatehtävän tai onnettomuustutkinnan suorittamiseksi;

3) hoitaa kansainvälisessä rikospoliisitoiminnassa kansalliselle keskukselle kuuluvat tehtävät ja muut virastolle määrätyt kansainväliset tehtävät; sekä

4) hankkia ja ylläpitää rikosteknisten tutkimusten suorittamiseksi tarvittavia vertailunäytekokoelmia.

Sisäasiainministeriö vahvistaa keskusrikospoliisin alueyksikköjen toimialueet.

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:

1) keskusrikospoliisin päälliköllä ja liikkuvan poliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) suojelupoliisin apulaispäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

4) liikkuvan poliisin apulaispäälliköllä poliisipäällystön tutkinto taikka poliisipäällystön virkatutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

5) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä sekä Tampereen ja Turun kihlakunnan poliisilaitoksen hallinto-osaston johtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto;

6) suojelupoliisin osastopäälliköllä ja keskusrikospoliisin laboratorion johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

7) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, rikosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto;

8) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

9) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorilla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista kokemusta sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus;

10) Poliisikoulun johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnollista kokemusta sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus;

11) Poliisikoulun apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

12) Poliisiammattikorkeakoulun hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

13) Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäälliköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan;

14) Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuspäälliköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

15) Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto;

16) Poliisiammattikorkeakoulun lehtorilla ylempi korkeakoulututkinto;

17) Poliisikoulun oikeustieteellisten aineiden opettajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

18) Poliisin tekniikkakeskuksen johtajalla diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

19) Poliisin tietohallintokeskuksen johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

20) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto taikka poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

21) komisariolla ja rikoskomisariolla poliisipäällystön virkatutkinnon A-osan suorittaminen tai korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

22) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

23) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystön virkatutkinto tai korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

24) nuoremmalla konstaapelilla poliisin perustutkinnon perusopintojen suorittaminen tai kokelaskurssi;

25) muulla miehistöön kuuluvalla poliisimiehellä poliisin perustutkinto taikka poliisimiehistön virkatutkinto.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään. Erityisestä syystä koulutuspäällikön ja yliopettajan virkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan. Vastaavasti lehtorin virkaan voidaan erityisestä syystä nimittää henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan.

Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalta, ylikomisariolta ja lehtorilta, joiden opetustehtäviin pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus viran opetusalana olevissa tehtävissä.

Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäälliköltä, yliopettajalta, ylikomisariolta ja lehtorilta vaaditaan myös, ennen kuin hänet pysyvästi nimitetään, vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, jollei opettajankoulutus sisälly tutkintoon.

Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on sisäasiainministeriön sekä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston välillä tehdyissä yhteistyösopimuksissa tarkoitettu hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto.

16 b §

Edellä 16 §:n 24 kohdassa ja 16 a §:n 2 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei sovelleta nimitettäessä poliisin perustutkintoon kuuluvaa työharjoittelujaksoa tai kenttätyöjaksoa suorittava opiskelija nuoremman konstaapelin määräaikaiseen virkasuhteeseen.

17 §

Keskusrikospoliisin päällikön, suojelupoliisin päällikön ja liikkuvan poliisin päällikön nimittää valtioneuvosto.

Sisäasiainministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan, Poliisin tietohallintokeskuksen johtajan sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön. Sisäasiainministeriö nimittää myös Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan poliisioppilaitosten hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa.

19 §

Kihlakunnan poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisikoulu, Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallintokeskus nimittää muut kuin 17 ja 18 §:ssä mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

28 §

Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisiammattikorkeakoululla, Poliisikoululla, Poliisin tekniikkakeskuksella, Poliisin tietohallintokeskuksella ja kihlakunnan poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.


31 §

Poliisin museoita ovat Poliisikoulun yhteydessä toimiva Poliisimuseo ja keskusrikospoliisin ylläpitämä Rikosmuseo. Poliisilaitosten yhteydessä voi olla poliisilaitosten museokokoelmia.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.