243/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sosiaalivakuutuslautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 6 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Käsiteltävät asiat

Sosiaalivakuutuslautakunta toimii muutoksenhakuelimenä sille kuuluvissa sosiaalivakuutusasioissa siten kuin laissa säädetään.

2 §
Asioiden käsitteleminen

Sosiaalivakuutuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtaja huolehtii lautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta.

Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja esittelijä varmentaa. Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

Sosiaalivakuutuslautakunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä:

1) kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

2) kokouksessa saapuvilla olleet jäsenet;

3) kokouksessa käsitellyt asiat, siinä tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset sekä eriävät mielipiteet; sekä

4) esteellisyydet ja muut tarpeellisiksi katsotut seikat.

Sosiaalivakuutuslautakunnan päätöksen allekirjoittaa esittelijä.

Asian käsittelyn päätyttyä sosiaalivakuutuslautakunnassa muutoksenhakuasiakirjat palautetaan Kansaneläkelaitokselle, joka huolehtii niiden säilyttämisestä.

3 §
Sosiaalivakuutuslautakunnan henkilökunta

Sosiaalivakuutuslautakunnassa on yksi tai useampi esittelijä. Kelpoisuusvaatimuksena esittelijän virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai vastaava muu tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto.

Esittelijä toimii lautakunnan sihteerinä.

4 §
Tuomarinvala tai -vakuutus

Sosiaalivakuutuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomarinvala tai -vakuutus, jollei hän ole sitä ennen antanut.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.