183/2005

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 44 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 142/2005, ja 48 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta,

muutetaan 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 13 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, 18 a §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1244/2003 ja 142/2005, 44 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 44 a §:n otsikko, sellaisena kuin se on asetuksessa 1244/2003, 1 momentin johdantokappale ja 2 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 142/2005, ja 3 ja 4 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1244/2003, sekä

lisätään uusi 11 b §, asetuksella 142/2005 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 § sekä 39 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta seuraavasti:

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön hallintoyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edustajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii ministeriön hallintoyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.


11 b §
Ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmä

Ministeriön ja hallinnonalan yhteiseen tietohallintostrategiaan, tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluihin, tietoturvallisuuteen sekä sähköiseen asiointiin liittyvien asioiden valmistelua varten on ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmä (TIHRY).

Ministeriön hallintoyksikön tietohallintoryhmä valmistelee ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmässä käsiteltävät asiat.

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintoyksikkö, ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö sekä ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä.

13 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


13) alue- ja paikallishallinnon sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä; sekä

14) valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välistä tietohallintoyhteistyötä.


18 a §
Ministeriön hallintoyksikön tehtävät

Ministeriön hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

2) ministeriön yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita;

3) useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista;

4) ministeriön keskitettyä henkilöstön kehittämistä;

5) ministeriön toimitiloja;

6) ministeriön tietopalvelua ja asiakirjahallintoa;

7) ministeriön käännöspalveluita;

8) ministerien, kansliapäällikön ja ministerien erityisavustajien sihteeripalveluja;

9) viraston asiakaspalveluja ja turvallisuutta; sekä

10) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua.

Ministeriön hallintoyksikköön kuuluu oikeusasioiden ryhmä ja tietohallintoryhmä.

Oikeusasioiden ryhmä kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön säädösvalmistelua sekä tukee ministeriön johtoa ja yksikköjä oikeudellisissa asioissa.

Tietohallintoryhmä ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta sekä sähköistä asiointia. Tietohallintoryhmä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien tietojenkäsittelyä ja tietoliikennepalveluita koskevien hankinta-asioiden valmisteluun yhdessä ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmän kanssa.

Ministeriön hallintoyksikkö käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

33 §
Kirjallinen kysymys

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esitettävä ministerille viimeistään 10 päivää ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava kansliapäällikön ja asianomaisen osaston päällikön nähtäväksi.

39 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


12 a) ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta ja sähköistä asiointia, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;


44 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Ministeriön hallintoyksikön tietohallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta ja sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä. Tietohallintojohtaja hyväksyy lisäksi hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman sen oltua käsiteltävänä ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ohjausryhmässä.


44 a §
Ministeriön hallintoyksikkö

Ministeriön hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


Ministeriön hallintoyksikön päällikkö ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:


Ministeriön hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten kokemuslisien maksamista ministeriön virkamiehille.

Ministeriön hallintoyksikön tietopalvelupäällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön asiakirjahallinnon käsikirjaan liittyvän tiedonhallintasuunnitelman muutokset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.