180/2005

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) nojalla seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin juomapakkauksiin ja sen 2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) pakkaajalla eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettujen juomien pakkaajaa ja ammattimaista maahantuojaa;

2) palautusjärjestelmän ylläpitäjällä pakkaajaa, jätelain 18 g §:ssä tarkoitettua useamman pakkaajan yhteistoimintajärjestelyä tai tuottajayhteisöä, joka ylläpitää toimivaa palautusjärjestelmää.

3 §
Toimiva palautusjärjestelmä

Pakkausten palautusjärjestelmä, jonka Pirkanmaan ympäristökeskus on jätelain 50 c §:n mukaisesti merkinnyt tuottajatiedostoon ja jossa pakkausten pantti on vähintään 4 §:n mukainen, katsotaan toimivaksi palautusjärjestelmäksi.

4 §
Pantin määrä

Toimivassa palautusjärjestelmässä juomapakkauksen pantin on oltava:

1) metallisilla juomatölkeillä vähintään 0,15 euroa pakkaukselta;

2) yli 0,35 litran mutta alle 1,0 litran muovisilla pakkauksilla vähintään 0,20 euroa pakkaukselta;

3) vähintään 1,0 litran muovisilla pakkauksilla vähintään 0,40 euroa pakkaukselta;

4) muilla kuin 1―3 kohdassa tarkoitetuilla juomapakkauksilla vähintään 0,10 euroa pakkaukselta.

5 §
Uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite

Tavoitteena toimivan palautusjärjestelmän ylläpitäjälle on, että:

1) uudelleenkäytettävistä juomapakkauksista palautuu uudelleentäytettäväksi vähintään 90 prosenttia;

2) metallisista juomapakkauksista palautuu materiaalina hyödynnettäväksi vähintään 90 prosenttia;

3) muista kertaalleen täytettävistä juomapakkauksista palautuu materiaalina hyödynnettäväksi vähintään 80 prosenttia.

Uuden palautusjärjestelmän ylläpitäjää edellä 1 momentissa tarkoitettu uudelleenkäyttö- tai kierrätystavoite koskee vasta toiminnan aloittamisen jälkeisen kolmannen täyden kalenterivuoden päätyttyä.

6 §
Ilmoitus tuottajatiedostoon

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on esitettävä Pirkanmaan ympäristökeskukselle tuottajatiedostoon hyväksymistä varten tehtävässä ilmoituksessa seuraavat tiedot:

1) palautusjärjestelmän ylläpitäjän nimi tai toiminimi;

2) ylläpitäjän yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) onko juomapakkaus tarkoitettu uudelleen täytettäväksi vai teollisuuden raaka-aineena hyödynnettäväksi;

6) pantin suuruus;

7) juomapakkauksen nimellistilavuus ja materiaali;

8) mitä juomia pakkauksissa on tarkoitus markkinoida;

9) palautuksen järjestämiseksi juomapakkauksissa käytettävät merkinnät ja tunnisteet;

10) arvio markkinoille saatettavien pakkausten määrästä ja selvitys markkinointi- ja jakelutavoista;

11) miten palautettavien juomapakkausten talteenotto, uudelleenkäyttö ja käyttö raaka-aineena järjestetään;

12) suunnitelma ja aikataulu uudelleentäyttö- tai kierrätystavoitteen saavuttamiseksi;

13) muut Pirkanmaan ympäristökeskuksen pyytämät järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Tuottajayhteisön ja jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitetun muun yhteistoimintajärjestelyn ilmoituksessa on lisäksi oltava seuraavat asiakirjat ja tiedot:

1) säännöt ja sopimukset mukaan lukien järjestelmään pääsyn ehdot;

2) tuottajayhteisön tai yhteistyöjärjestelyn piiriin kuuluvat pakkaajat ja jakelijat.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot ja selvitykset on toimitettu Pirkanmaan ympäristökeskukselle pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen 18 §:n mukaisessa ilmoituksessa, niitä ei tarvitse toimittaa uudestaan 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa.

7 §
Muutosilmoitus

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 6 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetussa palautusjärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön ja muun yhteistoimintajärjestelyn on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen, sopimusten tai liittymisehtojen muutoksista sekä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot palautusjärjestelmän piiriin liittyneistä uusista pakkaajista ja sen piiristä eronneista pakkaajista.

8 §
Ote tuottajatiedostosta

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on annettava tuottajatiedostoon merkityn toimivan palautusjärjestelmän ylläpitäjälle ja järjestelmän piiriin kuuluvalle pakkaajalle tuottajatiedostosta ote, jolla tämä voi osoittaa tulliviranomaiselle eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 7 §:n mukaisesti, että tämän käyttämät juomapakkaukset kuuluvat hyväksyttyyn palautusjärjestelmään.

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän tai pakkaajan on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu ote eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle verovelvolliselle.

9 §
Seurantatietojen antaminen

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun tavoitteen toteutumisen seuraamista varten palautusjärjestelmän ylläpitäjän tulee toimittaa kunkin kalenterivuoden seurantatiedot mikäli mahdollista kuukausikohtaisesti esitettynä Pirkanmaan ympäristökeskukselle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Seurantatiedoista tulee ilmetä:

1) markkinoille luovutettujen juomapakkausten määrä materiaali- ja pakkaustyypeittäin (kappaleina ja kiloina);

2) palautuneiden pakkausten määrä 1 kohdan mukaisesti yksilöitynä;

3) palautuneiden pakkausten toimitukset udelleentäyttöön ja raaka-ainekäyttöön (määrä, käyttävä laitos);

4) muut mahdolliset hyväksymispäätöksessä edellytetyt seurantatiedot.

10 §
Tavoitteiden saavuttamatta jättäminen

Jos 5 §:ssä mainittua uudelleentäyttö- tai kierrätystavoitetta ei ole saavutettu, tulee palautusjärjestelmän ylläpitäjän esittää Pirkanmaan ympäristökeskukselle suunnitelma lisätoimenpiteistä, kuten pantin korottaminen tai tiedotuksen tehostaminen, tai muista keinoista, joiden avulla uudelleentäyttö- tai kierrätystavoite voitaisiin saavuttaa.

11 §
Viittaussäännös

Tässä asetuksessa tarkoitettuja juomapakkauksia, toimivia palautusjärjestelmiä ja pakkaajia koskee tämän asetuksen lisäksi, mitä jätelaissa (1072/1993) ja valtioneuvoston päätöksessä pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997) säädetään pakkauksista ja pakkausjätteestä ja pakkausten tuottajia koskevasta tuottajavastuusta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Ympäristöministeriön alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 7 §:n ja virvoitusjuomaverosta annetun lain (1474/1994) 4 §:n nojalla antamat päätökset panttiin perustuvan kierrätysjärjestelmän hyväksymisestä ovat voimassa siihen saakka, kunnes Pirkanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt palautusjärjestelmän tuottajatiedostoon tai päättänyt, että palautusjärjestelmää ei hyväksytä taikka jos vaadittua ilmoitusta ei kehotuksesta huolimatta ole tehty, ja Tullihallitukselle on toimitettu tästä tieto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 10

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ympäristöneuvos
Olli Pahkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.