155/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 4 §:n 5 momentti, 18 luvun 2 §:n 1 momentti ja 21 luvun 1 §:n 15 momentti seuraavasti:

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

4 §
Vakuutetun esittämä työtulo ja vanhempainpäivärahan suuruus edeltävän vanhempainpäivärahan perusteena olleiden työtulojen perusteella

Vakuutetun 1 momentissa tarkoitetut jatkuvat kuuden kuukauden työtulot voidaan hakemuksesta arvioida myös hänen esittämänsä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vähintään kuukauden työtuloja koskevan selvityksen perusteella. Tällöin vakuutetun työtulot arvioidaan siten kuin työssäolo olisi kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Lyhyemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta saatuja työtuloja voidaan pitää jatkuvina, jos vakuutettu esittää työnantajan antaman tai muun luotettavan selvityksen siitä, että työssäolo olisi jatkunut vähintään kuusi kuukautta, jos vakuutettu ei olisi tullut työkyvyttömäksi tai oikeus vanhempainpäivärahaan taikka erityishoitorahaan ei olisi alkanut. Jatkuvina työtuloina voidaan ottaa huomioon myös lyhytaikaisista työsuhteista saadut työtulot, jos vakuutettu on jatkuvasti ollut joko työssä tai työttömänä työnhakijana työmarkkinoiden käytettävissä ja hänen työhistoriastaan voidaan perustellusti päätellä, että työllistyminen olisi jatkunut joko useassa jaksossa tai yhdenjaksoisena.


18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

2 §
Valtion rahoitusosuus, takuusuoritus ja maksuvalmiussuoritus

Vanhempainpäivärahoista ja erityishoitorahoista aiheutuvat vähimmäispäivärahakustannukset rahoitetaan valtion varoista. Valtion on suoritettava kuukausittain valtion osuuden ennakkoa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.


21 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1 §
Voimaantulo

Lain 14 luvun 3 §:n 2 momenttia sovelletaan vuosilomakustannuskorvaukseen, jos vanhempainpäivärahaa on saman lapsen perusteella maksettu ensimmäisen kerran tämän lain voimaantulon jälkeen. Sen estämättä, mitä 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään, jos työnantaja hakee vuosilomakustannuskorvausta edellä 14 momentissa säädetyllä perusteella, korvauksen määrä on päivää kohden työntekijälle vuosiloman kertymisajalta maksetun erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan suuruinen.Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2005. Sen 11 luvun 4 §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005. Lain 18 luvun 2 §:n 1 momenttia ja 21 luvun 1 §:n 15 momenttia sovelletaan vuoden 2005 alusta lukien.

Kansaneläkelaitos oikaisee viran puolesta ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn vuosilomakustannuskorvausta koskevan päätöksen, jos korvaukseen on sovellettu ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säädöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 18 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella myönnetyn valtion osuuden ennakko, joka on kohdistunut sairauspäivärahan vähimmäispäivärahakustannukseen vähennetään lain voimaantulon jälkeen myönnettävästä valtionosuuden ennakosta. Jos koko vähennystä ei voida tehdä ensimmäisestä myönnettävästä ennakosta, vähennys siirtyy tehtäväksi seuraavista myönnettävistä ennakoista.

HE 4/2005
StVM 2/2005
EV 6/2005

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.