116/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa mainittuja lisäaineita saa käyttää elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa sekä muiden lisäaineiden kantaja-aineina siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. Värien ja makeutusaineiden käytöstä säädetään erikseen. Asetusta ei sovelleta muihin kuin liitteessä mainittuihin entsyymeihin.

Elintarvikkeiden lisäaineiksi ei katsota tässä asetuksessa seuraavia aineita:

a) juomaveden käsittelyyn yhteisölainsäädännössä (dir. 98/83/EY) sallittuja aineita;

b) pektiiniä sisältäviä valmisteita, joita saadaan omenan kuivatusta puristusjätteestä tai sitrushedelmien kuorista taikka näiden seoksesta hapolla uuttamalla ja sen jälkeen neutraloimalla natrium- ja kaliumsuoloilla (nestemäinen pektiini);

c) purukumin perusmassan ainesosia;

d) valkoista tai keltaista dekstriiniä, paahdettua tai dekstrinoitua tärkkelystä, happo- tai emäskäsittelyllä muunnettua tärkkelystä, valkaistua tärkkelystä, fysikaalisesti muunnettua tärkkelystä ja amylolyyttisillä entsyymeillä käsiteltyä tärkkelystä;

e) ammoniumkloridia (salmiakki);

f) veriplasmaa, syötävää liivatetta (gelatiini), proteiinihydrolysaatteja ja niiden suoloja, maitoproteiinia ja gluteenia;

g) aminohappoja ja niiden suoloja, joilla ei ole lisäaineellista vaikutusta, kuitenkin lukuun ottamatta glutamiinihappoa, glysiiniä, kysteiiniä ja kystiiniä sekä niiden suoloja;

h) kaseinaatteja ja kaseiinia;

i) inuliinia/eikä

j) ruokasuolaa.

3 §
Lisäaineiden sallittu käyttö elintarvikkeissa

Liitteessä 1a lueteltuihin käyttötarkoituksiin on yleisesti sallittua käyttää liitteessä 1b mainittuja lisäaineita, ottaen huomioon tämän asetuksen 4―8 §:ssä ja liitteissä 2―6 määrätyt kiellot ja käytön rajoitukset.

Jos lisäainetta saa tämän asetuksen mukaan käyttää jossakin elintarvikkeessa, on sen käyttö sallittua myös vastaavassa sellaisessa elintarvikkeessa, joka on tarkoitettu erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) mukaiseen erityiskäyttöön.

4 §
Lisäaineiden käyttö lastenruokiin

Lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (789/1997) tarkoittamiin lastenruokiin ja äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (485/1997) tarkoittamiin valmisteisiin sekä sairaille imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuihin lastenruokiin saa käyttää lisäaineita siten kuin liitteessä 6 määrätään.

5 §
Lisäaineiden kielletty käyttö elintarvikkeissa

Lisäaineiden käyttö on kielletty seuraaviin elintarvikkeisiin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä:

1) käsittelemättömiin ja vähän käsiteltyihin elintarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan sellaista elintarviketta, jonka alkuperäistä tilaa ei ole olennaisesti muutettu; vähäiseksi käsittelyksi katsotaan esimerkiksi peseminen, kuoriminen, nahanpoisto, leikkaaminen, jakaminen, erottaminen, paloittelu, viipalointi, raastaminen, hienontaminen, jauhaminen, siivilöinti, annostelu, pakastaminen, jäädyttäminen, jäähdyttäminen ja pakkaaminen;

2) hunajaan;

3) emulgoimattomiin eläin- tai kasvialkuperää oleviin rasvoihin tai öljyihin;

4) voihin, lukuun ottamatta hapatetusta kermasta valmistettua voita;

5) pastöroituun, steriloituun tai iskukuumennettuun maitoon, myös täysrasvaiseen, puolirasvaiseen ja kuorittuun maitoon sekä pastöroituun, täysrasvaiseen kermaan;

6) maustamattomiin elävää hapatetta sisältäviin hapanmaitovalmisteisiin;

7) lähdeveteen ja yhteisölainsäädännön mukaiseen luontaiseen kivennäisveteen;

8) kahviin ja kahviuutteeseen, lukuun ottamatta maustettua pikakahvia;

9) maustamattomaan teehen (teelehtiin);

10) yhteisölainsäädännön mukaisiin sokereihin;

11) makaroniin ja pastaan, lukuun ottamatta tuorepastaa ja erityisruokavaliovalmisteeksi tarkoitettua gluteenitonta ja/tai vähän proteiinia sisältävään ruokavalioon tarkoitettua makaronia tai pastaa sekä

12) maustamattomaan luontaiseen kirnumaitoon, lukuun ottamatta steriloitua kirnumaitoa.

6 §
Lisäaineiden kantaja-aineet

Lisäaineiden kantaja-aineina saa käyttää tavanomaisten elintarvikkeiden sekä 2 §:n 2 momentissa mainittujen aineiden lisäksi liitteessä 5 mainittuja kantaja-aineita siinä määrätyillä ehdoilla.

7 §
Lisäaineiden enimmäismäärät

Liitteissä määrätty enimmäismäärä koskee myytävää elintarviketta, ellei toisin määrätä.

Tässä asetuksessa mainittu ilmaisu quantum satis tarkoittaa, että enimmäispitoisuutta ei ole määrätty. Lisäainetta saa tällöin käyttää hyvän valmistustavan mukaan siten, että määrä ei ylitä sitä määrää, mikä tarvitaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäaineen käytöllä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Lisäaineiden määrä aromeissa on rajoitettava vähimmäistasolle, jolla pystytään takaamaan aromien turvallisuus ja laatu sekä helpottamaan niiden varastointia. Aromien lisäaineilla ei saa johtaa kuluttajaa harhaan eivätkä ne saa vaarantaa kuluttajan terveyttä. Jos lisäaineella on elintarvikkeessa aromin käytön seurauksena teknologinen merkitys, se katsotaan elintarvikkeen lisäaineeksi.

8 §
Koostetun elintarvikkeen lisäaineet

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä säädetään elintarvikkeeseen saa sisältyä lisäainetta seuraavissa tapauksissa:

1) 5 §:ssä mainittuja elintarvikkeita lukuun ottamatta koostetussa elintarvikkeessa sellainen määrä, joka sallitaan sen jossakin ainesosassa tämän asetuksen mukaan;

2) elintarvikkeessa, johon lisäaine on siirtynyt aromin välityksellä sellainen määrä, joka sallitaan aromiin tämän asetuksen mukaan; sekä

3) yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen tarkoitetussa elintarvikkeessa sellainen määrä, että koostettu elintarvike täyttää tämän asetuksen määräykset.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 4 §:ssä tarkoitettuja lastenruokia.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan:

- elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä 9 päivänä heinäkuuta 1999 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (811/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, sekä

- elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä makeutusaineista 13 päivänä syyskuuta 1996 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (961/1996) aromeja koskevat säännökset.

Elintarvikkeiden, jotka eivät täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, kaupan pitäminen ja käyttäminen on kiellettyä tammikuun 27 päivästä 2006 lukien. Elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua ajankohtaa, saa kuitenkin myydä loppuun, jos ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Liitteessä 4 mainittua erytritolia (E 968) ja pullulaania koskevat säädökset ovat voimassa 1 maaliskuuta 2007 saakka. Erytritolia (E 968) ja pullulaania sisältävät elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua ajankohtaa, saa kuitenkin myydä loppuun.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 95/2/EY (31995L0002); EYVL N:o L 61, 18.3.1995, s. 1, 96/85/EY (31996L0085); EYVL N:o L 86, 28.3.1997, s. 4, 98/72/EY (31998L0072); EYVL N:o L 295, 4.11.1998, s. 18; 2001/5/EY; EYVL N:o L 55, 24.2.2001, s. 59; 2003/52/EY (32003L0052); EYVL N:o L 178, 17.7.2003, s. 23; 2003/114/EY; EYVL N:o L 24, 29.1.2004, s. 58

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.