85/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus todentajain hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun päästökauppalain (683/2004) 59 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain (683/2004) 7 luvussa säädettyyn todentajan hyväksymismenettelyyn ja todentamistehtävien suorittamiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) todentajalla päästökauppalain nojalla hyväksyttyä tai muussa Euroopan talousalueeseen kuululuvassa valtiossa kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, jäljempänä päästökauppadirektiivin, toimeenpanossa hyväksyttyä riippumatonta ja puolueetonta toimijaa, jolla on riittävä pätevyys hoitaa ja vastata tämän asetuksen mukaisen todentamistehtävän suorittamisesta;

2) pätevyysalueella päästökauppalain mukaista toimintoa, jonka todentamiselle todentajalla on tämän asetuksen mukainen hyväksyntä;

3) tarkkailusuunnitelmalla päästökauppalain 8 §:n ja päästökaupasta annetun valtioneuvoston asetuksen (730/2004) 3 §:nmukaista suunnitelmaa päästöjen tarkkailusta;

4) päästöselvityksellä hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (741/2004), jäljempänä tarkkailuasetus, 11 §:n mukaista selvitystä;

5) EY:n tarkkailuohjeella komission päätöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten (2004/156/EY);

6) päästökauppaviranomaisella Energiamarkkinavirastoa.

2 luku

Todentajan hyväksyminen

3 §
Todentajan vaatimukset

Todentajan on täytettävä päästökauppalain 55 §:ssä säädetyt vaatimukset.

4 §
Hakemus

Todentajan hyväksymistä on haettava kirjallisesti päästökauppaviranomaiselta. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijana olevan oikeushenkilön nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) oikeushenkilön hallintoelimeen kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten henkilöiden nimi ja yhteystiedot;

3) todentajana toimivan henkilön nimi ja syntymäaika;

4) 3 §:ssä säädettyjen vaatimusten arviointia varten tarvittavat asiakirjat, sekä

5) mihin 5 §:ssä tarkoitettuun pätevyysalueeseen hyväksymistä haetaan.

Hakemukseen on liitettävä 6 §:n mukainen arvio hakijan pätevyydestä.

Päästökauppaviranomainen voi vaatia todentajalta tai toiminnanharjoittajalta tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä päästökauppalaissa säädetyistä edellytyksistä.

5 §
Pätevyysalueet

Todentajalla tulee olla riittävä pätevyys toimia todentajana yhdessä tai useammassa seuraavista pätevyysalueista:

1) polttolaitokset;

2) öljynjalostamot;

3) koksaamot;

4) metallimalmien pasutus- ja sintrauslaitokset;

5) raakarautaa tai terästä tuottavat laitokset;

6) sementtiklinkkeriä tuottavat laitokset;

7) kalkkia tuottavat laitokset;

8) lasia tai lasikuituja valmistavat laitokset;

9) keraamisia tuotteita valmistavat laitokset;

10) massaa valmistavat laitokset;

11) paperia ja kartonkia valmistavat laitokset.

6 §
Hakemukseen liitettävä akkreditointielimen arvio hakijan pätevyydestä

Edellä 4 §:ssä mainittuun hakemukseen on liitettävä Mittatekniikankeskuksen akkreditointiyksikön lausunto tai akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää tämän asetuksen 3 §:ssä säädetyt vaatimukset. Lisäksi siitä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.

7 §
Hyväksymispäätös

Päästökauppaviranomainen myöntää hakijalle kirjallisen hyväksymispäätöksen, mikäli hakija täyttää 3 §:ssä säädetyt vaatimukset. Päästökauppaviranomainen ottaa päätöstä myöntäessään huomioon Mittatekniikankeskuksen akkreditointiyksikön arvion hakijasta.

Päästökauppaviranomainen ilmoittaa hyväksymispäätöksessään todentajan nimen ja yhteystiedot sekä määrittää pätevyysalueet, joille hakija katsotaan päteväksi.

Päästökauppaviranomainen hyväksyy todentajan määräajaksi.

Päästökauppaviranomainen voi antaa hyväksymispäätöksessään tarkempia ohjeita todentamisen suorittamisesta.

Päästökauppaviranomainen ylläpitää julkista luetteloa Suomessa hyväksytyistä sekä muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytyistä ja sille ilmoitetuista todentajista.

8 §
Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Todentajan on ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin.

Ilmoitus muuttuneesta tilanteesta on toimitettava päästökauppaviranomaiselle 1 kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää, että todentaja toimittaa pätevyydestään uuden Mittatekniikankeskuksen akkreditointiyksikön arvion hakijasta.

Päästökauppaviranomainen voi todentajan muutoshakemuksen perusteella muuttaa aikaisempaa päätöstään tai määrätä todentajan toiminnalle rajoituksia tai ehtoja.

9 §
Muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa hyväksytty todentaja

Toiminnanharjoittajan on tehtävä päästökauppaviranomaiselle ilmoitus muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa päästökauppadirektiivin toimeenpanossa hyväksytyn todentajan käyttämisestä välittömästi sen jälkeen kun todentaja on valittu.

3 luku

Todentamistehtävän suorittaminen

10 §
Yleiset periaatteet

Todentaja arvioi, vastaavatko toiminnanharjoittajan soveltamat tarkkailumenetelmät päästökauppaviranomaisen myöntämää päästölupaa ja luvan yhteydessä hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa.

Todentamisen kohteena ovat tarkkailtavan laitoksen kaikki päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvat hiilidioksidipäästöt sekä laitoksen tarkkailujärjestelmän ja toiminnanharjoittajan päästöselvityksessä ilmoittamien kokonaispäästötietojen luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus siten, kuin tarkkailuasetuksessa säädetään.

Todentajan on noudatettava, mitä päästökauppalain 58 §:ssä säädetään.

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä todentajalle pääsy kaikkiin hallitsemiinsa todentamisen kohteena oleviin paikkoihin ja tiloihin, jotka eivät kuulu kotirauhan piiriin.

Toiminnanharjoittajan on annettava todentajalle kaikki hallussaan olevat todentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

11 §
Päästökauppaviranomaisen seurantaoikeus

Päästökauppaviranomaisella on päästökauppalain 61 §:n nojalla oikeus tarvittaessa seurata todentamisen suorittamista toiminnanharjoittajan hallinnassa olevissa paikoissa ja tiloissa, jotka eivät kuulu kotirauhan piiriin.

12 §
Tarkkailumenetelmien todentaminen

Todentaja arvioi, ovatko laitoksen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen käytetyt toimintotiedot, päästökertoimet sekä hapettumis- ja muuntokertoimet määritetty ja dokumentoitu taikka, jos päästöjen tarkkailu perustuu mittaukseen, onko mittausmenetelmien valinta ja käyttö suoritettu ja tulokset dokumentoitu päästökauppaviranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

13 §
Toiminnanharjoittajalle tehtävä ilmoitus

Todentajan on viivytyksettä ilmoitettava toiminnanharjoittajalle tämän tarkkailumenetelmissä tai tiedonhallintamenetelmissä havaitsemistaan puutteista, epäselvyyksistä, virheistä tai muista havaitsemistaan poikkeamisista päästökauppaviranomaisen hyväksymään tarkkailusuunnitelmaan.

Todentaja voi esittää toiminnanharjoittajalle kohteita, joissa tämä voi edelleen kehittää tarkkailu- ja tiedonhallintamenetelmiään.

14 §
Päästöselvityksen todentaminen

Edellä 12 §:ssä tehdyn arvion perusteella todentaja arvioi toiminnanharjoittajan päästöselvityksen ja siinä olevat mahdolliset puutteet, virheet ja väärintulkinnat.

Todentaja antaa perustellun arvion siitä, missä määrin selvitykseen sisältyvät puutteet, virheet ja väärintulkinnat vaikuttavat toiminnanharjoittajan ilmoittamaan laitoksen hiilidioksidikaasujen kokonaispäästömäärään.

15 §
Päästöselvityksen vahvistaminen

Todentajan tulee vahvistaa toiminnanharjoittajan päästöselvityksessä ilmoittamat tiedot tyydyttäviksi, jos:

1) selvitys kattaa kaikki todentamisen kohteena olevan laitoksen päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvat päästöt mukaan lukien toiseen laitokseen siirretty hiilidioksidi;

2) päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot on määritetty hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti, ja

3) kyseessä olevan laitoksen hiilidioksidikaasujen kokonaispäästöjä ei ole ilmoitettu oleellisesti väärin.

Kokonaispäästöjä ei ole ilmoitettu oleellisesti väärin, jos todentaja voi todeta, että päästöselvitys ja sen sisältämät tiedot eivät sisällä sellaisia puutteita, virheitä tai väärintulkintoja, joiden seurauksena tarkkailtavana olevalle laitokselle tai laitoksessa harjoitettavalle toiminnolle tyypillinen yleinen epävarmuustaso ylittyy.

16 §
Todentajan lausunto

Todentajan on annettava toiminnanharjoittajalle todentamisen kohteesta kirjallinen lausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi:

1) todentajan nimi ja yhteystiedot;

2) tiedot todentajan hyväksymisestä;

3) tiedot henkilöistä, jotka ovat osallistuneet todentamiseen sekä näiden tehtävät ja vastuut todentamistapahtumassa;

4) todentamisen kohteena olleen laitoksen nimi, toimiala, sijaintipaikka, yhteystiedot sekä laitoksen päästöluvan numero;

5) tieto vuodesta, jota päästöselvitys koskee;

6) tieto todennetuista kokonaispäästöjen määrästä mukaan lukien 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvio;

7) tieto 15 §:n mukaisesta päästöselvityksen vahvistamisesta, sekä

8) päästökauppalain 70 §:ssä edellytetyt lausunnon oikaisuvaatimusohjeet.

Lausunto on varustettava todentamisesta vastuussa olevan henkilön allekirjoituksella.

Tarvittaessa todentaja voi lausuntoon liitetyssä muistiossa esittää kohteita, joissa toiminnanharjoittajan tarkkailu- ja tiedonhallintamenetelmiä tulisi kehittää.

Toiminnanharjoittaja huolehtii todentajan lausunnon ja sen liitteiden toimittamisesta päästökauppaviranomaiselle. Tarkkailusuunnitelman mahdollisessa muuttamisessa noudatetaan päästökauppalain 11 §:n mukaista menettelyä.

Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa pyytää todentajalta lausunnon täydentämistä.

4 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2003/87/EY; EUVL N:o L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Seppo Oikarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.