57/2005

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2005

Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tässä laissa mainittuihin maistraattien automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pitämiin valtakunnallisiin henkilörekistereihin.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekisteritietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

2 §
Viranomaiset

Tässä laissa tarkoitettuja rekistereitä pitävät maistraatit yhdessä. Kukin maistraatti vastaa rekisteriin tallettamistaan tiedoista.

Rekisterien teknisestä toimivuudesta vastaavasta viranomaisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Rekisterien teknisestä toimivuudesta vastaavaan viranomaiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä henkilötietolain 32 §:ssä säädetään rekisterinpitäjästä.

3 §
Tietojen julkisuus ja luovuttaminen

Rekisterien tiedot ovat julkisia. Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Sille, joka tarvitsee tietoja rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa toteuttamiseksi, voidaan luovuttaa tietoja sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään tietojen salassapidosta ja tietojen saantia koskevista rajoituksista.

Sisäasiainministeriön päätöksellä nimettävä maistraatti voi antaa luvan saada rekisterien tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä sellaiselle valtion tai kunnan viranomaiselle, yhteisölle tai elinkeinonharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten. Ennen luvan myöntämistä hakijan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. Rekistereihin talletettuja tietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään.

Henkilötunnuksen saa antaa nähtäväksi tai luovuttaa vain sille, jolla on tai voi olla se henkilötietolain tai muun lain nojalla hallussaan. Rekisteristä luovutettavaan asiakirjaan, joka on tarpeen henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, voidaan henkilötunnus kuitenkin merkitä henkilön yksilöimiseksi.

2 luku

Avioehtoasioiden rekisteri

4 §
Avioehtoasioiden rekisterin käyttötarkoitus

Avioehtoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja seuraavista avioliittolaissa (234/1929) tarkoitetuista asiakirjoista:

1) 35 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus avio-oikeuden poistamisesta;

2) 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu avioehtosopimus;

3) 104 §:n 2 momentissa tarkoitettu osituskirja; sekä

4) 135 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut sopimukset.

Rekisteriä pidetään 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen tai rekisteröintiin liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattamiseksi sekä tietojen saattamiseksi julkisiksi.

5 §
Avioehtoasioiden rekisteriin talletettavat tiedot

Rekisteriin talletetaan:

1) puolisoiden nimet ja henkilötunnukset tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika;

2) puolisoiden kotikunnat tai asuinvaltiot;

3) avioliiton solmimispäivä;

4) asiakirjan laji ja päiväys;

5) ilmoituksen vastaanottamispäivä; sekä

6) maistraatin nimi, asiakirjan rekisteröintipäivä ja asian tunnistetiedot.

Lisäksi rekisteriin talletetaan väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot avioliiton purkautumispäivästä ja purkautumisen perusteesta sekä puolison nimen muutoksesta.

6 §
Avioehtoasian rekisteröinnin edellytykset

Ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi on tehtävä maistraatille kirjallisesti. Ilmoituksen voi tehdä puoliso tai kihlakumppani. Osituskirjan osalta ilmoituksen voivat tehdä myös perilliset. Ilmoituksen liitteenä on oltava ilmoituksessa tarkoitettu asiakirja alkuperäisenä, jos kysymys on rekisteröitävästä asiakirjasta.

3 luku

Lahjoitusasioiden rekisteri

7 §
Lahjoitusasioiden rekisterin käyttötarkoitus

Lahjoitusasioiden rekisteriin talletetaan tietoja lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:ssä tarkoitetuista irtaimen omaisuuden lahjoituksia koskevista ilmoituksista.

Rekisteriä pidetään 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten rekisteröitäväksi jättämiseen liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattamiseksi sekä tietojen saattamiseksi julkisiksi.

8 §
Lahjoitusasioiden rekisteriin talletettavat tiedot

Rekisteriin talletetaan:

1) lahjanantajan nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) lahjansaajan nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

3) lahjanantajan kotikunta tai asuinvaltio;

4) lahjan kohde;

5) lahjan antamisen ajankohta;

6) ilmoituksen vastaanottamispäivä; sekä

7) maistraatin nimi, ilmoituksen rekisteröintipäivä ja asian tunnistetiedot.

Lisäksi rekisteriin talletetaan väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot lahjanantajan ja lahjansaajan nimen muutoksista.

9 §
Lahjoitusasian rekisteröinnin edellytykset

Lahjoitusta koskevan ilmoituksen voi tehdä lahjanantaja tai lahjansaaja ilmoittamalla siitä kirjallisesti maistraatille. Ilmoituksessa on mainittava 8 §:n 1 momentin 1―5 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Maistraatin oikeus tietojen saantiin

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, maistraatilla on oikeus saada rekisterin tietojen tarkistamista ja päivittämistä varten väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, nimen muutoksesta, henkilötunnuksesta, kotikunnasta, asuinvaltiosta sekä avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta.

11 §
Tietojen säilyttäminen rekistereissä

Rekistereihin merkityt tiedot voidaan säilyttää pysyvästi.

Jos rekisteröidyn, muun asianosaisen tai rekisterinpitäjän oikeuksien turvaamiseksi on tarpeen, virheelliseksi todettu tieto on merkittävä virheelliseksi ja säilytettävä. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan rekisteröidyn, muun asianosaisen tai rekisterinpitäjän oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa.

Henkilötiedon korjaamisesta säädetään henkilötietolain 29 §:ssä.

12 §
Muutoksenhaku

Maistraatin tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

13 §
Maksut

Maistraatin suoritteista peritään maksut valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

14 §
Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rekisteröintimenettelystä ja tietopalvelussa noudatettavasta menettelystä.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

16 §
Siirtymäsäännökset

Ennen 1 päivää maaliskuuta 2003 vireille tulleen käräjäoikeuden rekisteröimän tiedon korjaamista koskevan asian käsittelee Hämeenlinnan maistraatti.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt luvat saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla ovat voimassa yhden vuoden tämän lain voimaantulosta.

Tämän lain säännöksiä asiakirjojen luovuttamista koskevista edellytyksistä sovelletaan myös niihin avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekisteröintiin liittyviin asiakirjoihin, jotka on vastaanottanut käräjäoikeus.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 123/2004
HaVM 25/2004
EV 235/2004

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.