18/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Vuonna 2005 annettavat uudet luonnon- haittakorvaussitoumukset

Uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen voi vuonna 2005 antaa hakija, jolla ei ole voimassa olevaa kyseistä sitoumusta. Vuonna 2000 kyseiseen tukeen sitoutunut viljelijä voi kuitenkin antaa uuden sitoumuksen vuonna 2005 peltoalaan perustuvien tukien hakuaikana. Hakija, joka on luopunut vuonna 2000 tai sen jälkeen antamastaan sitoumuksesta kolmen vuoden voimassaolon jälkeen muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen, ei voi antaa uutta sitoumusta.

Uuteen sitoumukseen sisällytettävän pellon on täytettävä luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (913/2004) 10 a §:n mukaiset vaatimukset.

2 §
Vuonna 2005 annettavat uudet ympäristö- tukisitoumukset

Uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden kasvinviljelytilaa koskevan sitoumuksen voi vuonna 2005 antaa hakija, jolla ei ole voimassa olevaa perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta. Viljelijä, joka on sitoutunut vuonna 2000 ympäristötukeen, ei voi antaa uutta sitoumusta. Hakija, joka on luopunut vuonna 2000 tai sen jälkeen antamastaan sitoumuksesta kolmen vuoden voimassaolon jälkeen muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen, ei voi antaa uutta sitoumusta. Uuden sitoumuksen antaja ei ole voinut ennestään olla osakkaana ympäristötukisitoumuksen tehneessä yhteisössä.

Uuteen sitoumukseen sisällytettävän pellon on täytettävä luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (913/2004) 10 a §:n mukaiset vaatimukset.

3 §
Uudet alueet ja voimassa olevat sitoumukset

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2005 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi uusia ennestään tukikelvottomia peltoalueita. Tiettyjä aloja voi kuitenkin liittää sitoumukseen voimassa olevien sitoumusehtojen mukaan kuten yli 65-vuotiailta sitoutumattomilta viljelijöiltä tulleita peltoaloja.

4 §
Sitoumuksen siirto

Jos tilalla tehdään koko tilan hallinnansiirto, tilalla voidaan tehdä kyseessä olevan sitoumuksen siirto, jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2004 ja koko tilan hallinta siirretään vuonna 2005 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä tilan uudelle haltijalle, voidaan tilalla vuoden 2004 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle. Edellä tarkoitetuissa tapauksissa uusi haltija ei voi antaa vuonna 2005 uutta ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta. Uusi haltija voi antaa uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen vain silloin, kun tilan edellinen haltija on tehnyt luonnonhaittakorvaussitoumuksen vuonna 2000. Viimeksi mainitussa tapauksessa sitoumuksen siirtoa ei ole tehtävä.

5 §
Säännösten kiertäminen

Jos tilakokonaisuuteen sisältyvän pellon hallinnassa on tehty sellaisia toimenpiteitä, joiden ilmeisenä tarkoituksena on muodostaa uusi vähimmäispinta-alaedellytykset täyttävä tila, jotta sen osalta voidaan hakea uutta sitoumusta, katsotaan kyseessä olevan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 53 §:n mukainen tilanne. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi hyväksyä tällaisessa tapauksessa uutta sitoumusta.

6 §
Vuonna 2005 tehtävät uudet maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset

Vuonna 2005 voidaan tehdä kaikkia maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia, jäljempänä sopimuksia, lukuun ottamatta sopimuksia kalkkisuodinojituksesta edellyttäen, että sopimusten tekemiseen tarvittavat valtion talousarvion määrärahat ovat riittävät.

Jos viljelijällä on maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) nojalla tehty 1 päivänä kesäkuuta 2005 voimassa oleva erityistukisopimus, viljelijä voi hakea sen tilalle korvaavaa luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista uutta sopimusta. Samassa yhteydessä voidaan hakea uuteen sopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita edellyttäen, että ne täyttävät säädetyt edellytykset.

Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta ja kuivatusvesien kierrätyksestä ei voida kuitenkaan hakea vastaavan aiemman sopimuksen tilalle.

7 §
Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2003 tai 2004 alkaneisiin luonnonmukaista tuotantoa koskeviin sopimuksiin voi hakea vuonna 2005 uusia peltoalueita. Uusien sopimukseen liitettävien peltoalueiden on oltava alueita, jotka ovat olleet vuonna 2004 tukikelpoisia maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden osalta tai joita ei viljelijällä voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumusehtojen mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin. Uusien alueiden osalta siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Uusi korvaava luonnonmukaista tuotantoa koskeva sopimus voidaan tehdä, jos vuosina 2001―2003 tai 2004 tehtyyn sopimukseen haettu peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävien peltoalueiden on oltava alueita, jotka ovat olleet vuonna 2004 tukikelpoisia maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden osalta tai joita ei viljelijällä voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumusehtojen mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.