Säädökset alkuperäisinä: 2005

1287/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1286/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1285/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1284/2005
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1283/2005
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1282/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1281/2005
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1280/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1279/2005
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1278/2005
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1277/2005
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1276/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1275/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsähallituksen erätarkastajan virkamerkistä
1274/2005
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1273/2005
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta
1272/2005
Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
1271/2005
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1270/2005
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1269/2005
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1268/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1267/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1266/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1265/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1264/2005
Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1263/2005
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1262/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1261/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1260/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta
1259/2005
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1258/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1257/2005
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1256/2005
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1255/2005
Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta
1254/2005
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1253/2005
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1252/2005
Laki meripelastuslain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
1251/2005
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
1250/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1249/2005
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
1248/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta
1247/2005
Laki Ilmailuhallinnosta
1246/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta
1245/2005
Laki Ilmailulaitoksesta
1244/2005
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1243/2005
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
1242/2005
Ilmailulaki
1241/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1240/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavasta määrärahasta
1239/2005
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
1238/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1237/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1236/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1235/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1234/2005
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1233/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1232/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1231/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1230/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1229/2005
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1228/2005
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
1227/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1226/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1225/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1224/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1223/2005
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1222/2005
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1221/2005
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1220/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1219/2005
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1218/2005
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1217/2005
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1216/2005
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1215/2005
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1214/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksen tahattomien valassaaliiden tarkkailusta
1213/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1212/2005
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta
1211/2005
Laki aravalain 15 b ja 15 e §:n muuttamisesta
1210/2005
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1209/2005
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä
1208/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
1207/2005
Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa
1206/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1205/2005
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1204/2005
Rikosvahinkolaki
1203/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 1 ja 2 a §:n muuttamisesta
1202/2005
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1201/2005
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1200/2005
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1199/2005
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1198/2005
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
1197/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1196/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1195/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2006 liikenneturvallisuusmaksusta
1194/2005
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1193/2005
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1192/2005
Valtioneuvoston asetus museoista
1191/2005
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1190/2005
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1189/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1188/2005
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1187/2005
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1186/2005
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1185/2005
Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta
1184/2005
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
1183/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion liikelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2006
1182/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta
1181/2005
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1180/2005
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1179/2005
Laki säteilylain muuttamisesta
1178/2005
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1177/2005
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1176/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
1175/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1174/2005
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
1173/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1172/2005
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1171/2005
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
1170/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1169/2005
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
1168/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään ohjeeseen teknisistä määräyksistä tarkastuksiin pääsykeinoista tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1167/2005
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen VI voimaansaattamisesta
1166/2005
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
1165/2005
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1164/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1163/2005
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1162/2005
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta
1161/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
1160/2005
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
1159/2005
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1158/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
1157/2005
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
1156/2005
Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta
1155/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1154/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1153/2005
Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1152/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1151/2005
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1150/2005
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1149/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1148/2005
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1147/2005
Laki tonnistoverolain 37 §:n muuttamisesta
1146/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 c ja 52 c §:n muuttamisesta
1145/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1144/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1143/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1142/2005
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
1141/2005
Laki varallisuusverolain kumoamisesta
1140/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1139/2005
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1138/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1137/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1136/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1135/2005
Laki maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta
1134/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1133/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta
1132/2005
Laki kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta
1131/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1130/2005
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1129/2005
Laki verontilityslain muuttamisesta
1128/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1127/2005
Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki
1126/2005
Laki autoverolain muuttamisesta
1125/2005
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1124/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä
1123/2005
Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1122/2005
Väylämaksulaki
1121/2005
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
1120/2005
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1119/2005
Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
1118/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 66 §:n muuttamisesta
1117/2005
Laki työterveyshuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1116/2005
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta
1115/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1114/2005
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1113/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1112/2005
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2005 annetun lain muuttamisesta
1111/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1110/2005
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1109/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
1108/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
1107/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
1106/2005
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
1105/2005
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1104/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1103/2005
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1102/2005
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2005
1101/2005
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1100/2005
Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta
1099/2005
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1098/2005
Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta
1097/2005
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1096/2005
Laki painelaitelain 27 §:n muuttamisesta
1095/2005
Laki Ratahallintokeskuksesta
1094/2005
Laki Rautatievirastosta
1093/2005
Valtion talousarvio vuodelle 2006
1092/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
1091/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1090/2005
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1089/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1088/2005
Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta
1087/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1086/2005
Laki verontilityslain 8 ja 16 §:n muuttamisesta
1085/2005
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1084/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1083/2005
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1082/2005
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1081/2005
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1080/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1079/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1078/2005
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta
1077/2005
Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta
1076/2005
Laki museolain muuttamisesta
1075/2005
Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta
1074/2005
Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta
1073/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta
1072/2005
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1071/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1070/2005
Laki lastensuojelulain 5 a―5 c §:n kumoamisesta
1069/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1068/2005
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1067/2005
Verohallituksen päätös Rettig Group Oy Ab:n ja Tarkala Fastigheter Ab:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
1066/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1065/2005
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1064/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1063/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1062/2005
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1061/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1060/2005
Puolustusministeriön asetus varusmiespalveluksessa olevan asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1059/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1058/2005
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1057/2005
Tasavallan presidentin asetus Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1056/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 ja 20 §:n muuttamisesta
1055/2005
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1054/2005
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
1053/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä
1052/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1051/2005
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista
1050/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1049/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1048/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1047/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1046/2005
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1045/2005
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2006
1044/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta
1043/2005
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1042/2005
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1041/2005
Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/2005
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2006
1039/2005
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1038/2005
Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1037/2005
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1036/2005
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1035/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta
1034/2005
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2006
1033/2005
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1032/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1031/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1030/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1029/2005
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1028/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1027/2005
Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta
1026/2005
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1025/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1024/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1023/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1022/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1021/2005
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1020/2005
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1019/2005
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
1018/2005
Laki merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta
1017/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta
1016/2005
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1015/2005
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
1014/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1013/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1012/2005
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1011/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä
1010/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1009/2005
Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
1008/2005
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1007/2005
Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta
1006/2005
Verohallituksen päätös vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1005/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
1004/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1003/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten kumoamisesta
1002/2005
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta
1001/2005
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta
1000/2005
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
999/2005
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
998/2005
Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta
997/2005
Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006
996/2005
Vuoden 2005 kolmas lisätalousarvio
995/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
994/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alueelliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
993/2005
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
992/2005
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
991/2005
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
990/2005
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
989/2005
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
988/2005
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
987/2005
Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
986/2005
Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
985/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
984/2005
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta
983/2005
Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta
982/2005
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
981/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
980/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
979/2005
Laki tullilain 9 a §:n kumoamisesta
978/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
977/2005
Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta
976/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
975/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
974/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
973/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
972/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
971/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
970/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
969/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta
968/2005
Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta
967/2005
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
966/2005
Valtiovarainministeriön työjärjestys
965/2005
Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
964/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
963/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitettujen perusprosenttien ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen maksuprosenttien vahvistamisesta
962/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
961/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta
960/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
959/2005
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
958/2005
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
957/2005
Laki väestötietolain muuttamisesta
956/2005
Laki kotikuntalain muuttamisesta
955/2005
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
954/2005
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
953/2005
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2006
952/2005
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
951/2005
Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
950/2005
Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
949/2005
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
948/2005
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
947/2005
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
946/2005
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
945/2005
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
944/2005
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
943/2005
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
942/2005
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
941/2005
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
940/2005
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
939/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
938/2005
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
937/2005
Laki omaishoidon tuesta
936/2005
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
935/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
934/2005
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
933/2005
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
932/2005
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
931/2005
Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
930/2005
Laki perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta
929/2005
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
928/2005
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
927/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
926/2005
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
925/2005
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
924/2005
Valtioneuvoston asetus maanteistä
923/2005
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
922/2005
Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
921/2005
Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta
920/2005
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
919/2005
Vuoden 2005 toinen lisätalousarvio
918/2005
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
917/2005
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
916/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
915/2005
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
914/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n muuttamisesta
913/2005
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
912/2005
Valtioneuvoston asetus Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
911/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
910/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
909/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
908/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
907/2005
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
906/2005
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
905/2005
Laki tullilain 23 b §:n muuttamisesta
904/2005
Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
903/2005
Laki arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta
902/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
901/2005
Sisäasiainministeriön asetus paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta
900/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
899/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
898/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
897/2005
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2004 suoritettavista korvauksista
896/2005
Laki patenttilain muuttamisesta
895/2005
Laki patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
894/2005
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
893/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
892/2005
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Tamsalun kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
891/2005
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Kadrinan kuorikattilaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
890/2005
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
889/2005
Laki Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
888/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden aineiden väliaikaisesta poistamisesta elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteestä 3
887/2005
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
886/2005
Laki postipalvelulain muuttamisesta
885/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
884/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
883/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion ennakoiden, sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden sekä uuhipalkkion, sen LFA-lisän ja lisätuen maksatuksesta
882/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä
881/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
880/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
879/2005
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
878/2005
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen tiettyjen luonnonsuojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
877/2005
Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
876/2005
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
875/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
874/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
873/2005
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
872/2005
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
871/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
870/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
869/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
868/2005
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
867/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
866/2005
Laki Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
865/2005
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
864/2005
Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
863/2005
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
862/2005
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
861/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta
860/2005
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
859/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
858/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
857/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
856/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
855/2005
Verohallituksen päätös Oy Stockmann Auto Ab:n ja Autotalo Jurvakainen Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
854/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
853/2005
Laki lääkelain muuttamisesta
852/2005
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
851/2005
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
850/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
849/2005
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
848/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
847/2005
Valtioneuvoston asetus tiede- ja teknologianeuvostosta
846/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
845/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
844/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
843/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
842/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
841/2005
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
840/2005
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta
839/2005
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
838/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
836/2005
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
835/2005
Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa
834/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta
833/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista
832/2005
Valtioneuvoston asetus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
831/2005
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
830/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta
829/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
828/2005
Laki kirkkolain muuttamisesta
827/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta
826/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
825/2005
Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta
824/2005
Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
823/2005
Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
822/2005
Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta
821/2005
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
820/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
819/2005
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
818/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
817/2005
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
816/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
815/2005
Laki jätelain muuttamisesta
814/2005
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
813/2005
Laki vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta
812/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
811/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
810/2005
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden opetussektorin tukihankkeen kolmannesta vaiheesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
809/2005
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
808/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
807/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan päättymisestä
806/2005
Valtiovarainministeriön asetus suomalaisen elokuvan juhlarahasta
805/2005
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
804/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kriteereistä ja painoalueista
803/2005
Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
802/2005
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
801/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
800/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista
799/2005
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja verovirastojen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevia asioita
798/2005
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
797/2005
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
796/2005
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta
795/2005
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
794/2005
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
793/2005
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
792/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
791/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
790/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
789/2005
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
788/2005
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
787/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
786/2005
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta
785/2005
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
784/2005
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
783/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n muuttamisesta
782/2005
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta
781/2005
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä
780/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
779/2005
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
778/2005
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
777/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
776/2005
Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta
775/2005
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
774/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
773/2005
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
772/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
771/2005
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
770/2005
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
769/2005
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
768/2005
Tutkintavankeuslaki
767/2005
Vankeuslaki
766/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
765/2005
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
764/2005
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
763/2005
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta
762/2005
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
761/2005
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2006
760/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
759/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
758/2005
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
757/2005
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
756/2005
Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
755/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
754/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista
753/2005
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 16 §:n muuttamisesta
752/2005
Tasavallan presidentin asetus Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
751/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
750/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
749/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
748/2005
Valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä
747/2005
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta
746/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön asetuksen muuttamisesta
745/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
744/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
743/2005
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
742/2005
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
741/2005
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 10 kohdan kumoamisesta
740/2005
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2004 verotuksen päättymisestä
739/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2005
738/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2005 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
737/2005
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
736/2005
Valtioneuvoston asetus sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
735/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
734/2005
Valtioneuvoston asetus öljytuotteiden varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
733/2005
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
732/2005
Laki vesilain muuttamisesta
731/2005
Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta
730/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta
729/2005
Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
728/2005
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
727/2005
Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta
726/2005
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
725/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
724/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta
723/2005
Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta
722/2005
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
721/2005
Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta
720/2005
Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta
719/2005
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
718/2005
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
717/2005
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
716/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
715/2005
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
714/2005
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
713/2005
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
712/2005
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
711/2005
Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta
710/2005
Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta
709/2005
Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
708/2005
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
707/2005
Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta
706/2005
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
705/2005
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
704/2005
Laki maksuvapautuslain muuttamisesta
703/2005
Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
702/2005
Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta
701/2005
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
700/2005
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta
699/2005
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
698/2005
Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta
697/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta
696/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2005
695/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
694/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 ennakonpalautusten maksamisesta
693/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 19 §:n muuttamisesta
692/2005
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
691/2005
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
690/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 20 ja 24 a §:n muuttamisesta
689/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
688/2005
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
687/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
686/2005
Valtioneuvoston asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
685/2005
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 18 §:n kumoamisesta
684/2005
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 21 §:n kumoamisesta
683/2005
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
682/2005
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
681/2005
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
680/2005
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta
679/2005
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta
678/2005
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
677/2005
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
676/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
675/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
674/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
673/2005
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta
672/2005
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
671/2005
Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta
670/2005
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
669/2005
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta
668/2005
Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta
667/2005
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 ja 11 luvun muuttamisesta
666/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
665/2005
Laki korkeimmasta oikeudesta
664/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta
663/2005
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa
662/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
661/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2004/2005 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen maksatuksesta
660/2005
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
659/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa
658/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä haltuun otetun omaisuuden säilyttämisessä
657/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta epäillystä rikoksesta ja käynnistämästään rikostorjuntatoimenpiteestä
656/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä
655/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä
654/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta
653/2005
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
652/2005
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
651/2005
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta
650/2005
Verohallituksen päätös vuoden 2005 kiinteistöverotuksen päättymisestä
649/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
648/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
647/2005
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
646/2005
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
645/2005
Valtioneuvoston asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
644/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
643/2005
Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
642/2005
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
641/2005
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
640/2005
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
639/2005
Valtioneuvoston asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
638/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
637/2005
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista
636/2005
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta
635/2005
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
634/2005
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
633/2005
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
632/2005
Valtioneuvoston päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
631/2005
Laki kielilain muuttamisesta
630/2005
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
629/2005
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
628/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden tiedotus- ja myynninedistämistoimiin kolmansissa maissa sekä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sisämarkkinoilla myönnettävästä tuesta
627/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
626/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
625/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
624/2005
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
623/2005
Alusliikennepalvelulaki
622/2005
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
621/2005
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
620/2005
Laki Mosambikin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
619/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan
618/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan
617/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista
616/2005
Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista
615/2005
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä vastaanottajavaltiossa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
614/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
613/2005
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
612/2005
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
611/2005
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
610/2005
Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
609/2005
Veronkantolaki
608/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
607/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
606/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta
605/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi
604/2005
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista
603/2005
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
602/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
601/2005
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
600/2005
Laki metsästyslain 88 §:n muuttamisesta
599/2005
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta
598/2005
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
597/2005
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
596/2005
Laki kansalaisuuslain 48 §:n muuttamisesta
595/2005
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
594/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
593/2005
Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta
592/2005
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
591/2005
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
590/2005
Laki kalastuslain 96 ja 101 §:n muuttamisesta
589/2005
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
588/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
587/2005
Laki tieliikennelain muuttamisesta
586/2005
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n ja 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta
585/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
584/2005
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
583/2005
Laki poliisilain 10 a ja 21 §:n muuttamisesta
582/2005
Laki järjestyslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
581/2005
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
580/2005
Laki passilain 11 §:n muuttamisesta
579/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
578/2005
Rajavartiolaki
577/2005
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
576/2005
Tasavallan presidentin asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
575/2005
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
574/2005
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
573/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
572/2005
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 a ja 1 b §:n muuttamisesta
571/2005
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 9 §:n muuttamisesta
570/2005
Laki vakuutusedustuksesta
569/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
568/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista
567/2005
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
566/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
565/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
564/2005
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
563/2005
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
562/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
561/2005
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
560/2005
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen muuttamisesta
559/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
558/2005
Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta
557/2005
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
556/2005
Laki yliopistolain muuttamisesta
555/2005
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
554/2005
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
553/2005
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
552/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
551/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
550/2005
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
549/2005
Tasavallan presidentin asetus sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
548/2005
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista
547/2005
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
546/2005
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
545/2005
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kansantasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
544/2005
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
543/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
542/2005
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
541/2005
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
540/2005
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
539/2005
Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta
538/2005
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä tarkoitetuista esitteistä
537/2005
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
536/2005
Laki tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
535/2005
Laki liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
534/2005
Laki tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
533/2005
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
532/2005
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
531/2005
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
530/2005
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
529/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
528/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
527/2005
Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
526/2005
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
525/2005
Laki poliisilain muuttamisesta
524/2005
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
523/2005
Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta
522/2005
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
521/2005
Verohallituksen päätös If IT Services A/S, Suomen sivuliikkeen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
520/2005
Verohallituksen päätös Almanova Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
519/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
518/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
517/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä
515/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
514/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
513/2005
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
512/2005
Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä
511/2005
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta
510/2005
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
509/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
508/2005
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
507/2005
Tasavallan presidentin asetus Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
506/2005
Laki luonnonsuojelulain 36 §:n muuttamisesta
505/2005
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta
504/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
503/2005
Maantielaki
502/2005
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
501/2005
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
500/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen Kongon demokraattista tasavaltaa koskevien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta ja asetuksen (EY) N:o 1727/2003 kumoamisesta
499/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
498/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
497/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
496/2005
Laki kuntalain 50 §:n muuttamisesta
495/2005
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
494/2005
Valtioneuvoston asetus nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
493/2005
Laki ydinvastuulain muuttamisesta
492/2005
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
491/2005
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
490/2005
Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
489/2005
Laki korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
488/2005
Laki Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
487/2005
Valtioneuvoston asetus ammoniumnitraattiasetuksen kumoamisesta
486/2005
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
485/2005
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
484/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
483/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
482/2005
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
481/2005
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
480/2005
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
479/2005
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
478/2005
Valtioneuvoston asetus Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
477/2005
Valtioneuvoston asetus Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
476/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
475/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
474/2005
Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
473/2005
Valtioneuvoston asetus Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
472/2005
Valtioneuvoston asetus Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
471/2005
Laki etuostolain muuttamisesta
470/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
469/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
468/2005
Laki maa-aineslain muuttamisesta
467/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
466/2005
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
465/2005
Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
464/2005
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
463/2005
Vuoden 2005 lisätalousarvio
462/2005
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen muuttamisesta
461/2005
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta
460/2005
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
459/2005
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
458/2005
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
457/2005
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
456/2005
Laki työsopimuslain muuttamisesta
455/2005
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 ja 21 §:n muuttamisesta
454/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
453/2005
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
452/2005
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä
451/2005
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
450/2005
Laki velkakirjalain 34 §:n 4 momentin kumoamisesta
449/2005
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
448/2005
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
447/2005
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
446/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
445/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
444/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden viinituotteiden saateasiakirjojen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
443/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tiettyjen kuivattujen viinirypälelajikkeiden kaupan pitämisen vähimmäisvaatimusten valvonnasta
442/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus banaanialan laatuvaatimusten valvonnasta
441/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
440/2005
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
439/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista
438/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
437/2005
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
436/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle, maatalouden tuotantorakennuksille ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
435/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
434/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
433/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
432/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta
431/2005
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
430/2005
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
429/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
428/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
427/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
426/2005
Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
425/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
424/2005
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
423/2005
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
422/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
421/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
420/2005
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
419/2005
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
418/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
417/2005
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
416/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 ja 7 a §:n muuttamisesta
415/2005
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorteista
414/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi
413/2005
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
412/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
411/2005
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
410/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 65 §:n muuttamisesta
409/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
408/2005
Laki opintotukilain muuttamisesta
407/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
406/2005
Valtioneuvoston päätös Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden Rovaniemen kunnan perustamisesta
405/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
404/2005
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
403/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
402/2005
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
401/2005
Laki tieliikennelain muuttamisesta
400/2005
Verohallituksen päätös Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
399/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
398/2005
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
397/2005
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
396/2005
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
395/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
394/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
393/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
392/2005
Laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
391/2005
Laki kemikaalilain muuttamisesta
390/2005
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
389/2005
Työministeriön asetus turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien ryhmäkodista, toimeentulotuen jakamisesta rahamääräisestä ja hyödykkeinä annettavaan osaan sekä majoituksesta perittävistä maksuista
388/2005
Valtioneuvoston asetus vuosien 2000 ja 2001 hyljevahinkojen täydentävästä korvaamisesta
387/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
386/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta
385/2005
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
384/2005
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
383/2005
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
382/2005
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
381/2005
Laki vakuutusyhdistyslain 10 luvun muuttamisesta
380/2005
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun muuttamisesta
379/2005
Laki isyyslain muuttamisesta
378/2005
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
377/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
376/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
375/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 metsänhoitomaksun perusteesta
374/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
373/2005
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 13 §:n muuttamisesta
372/2005
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
371/2005
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
370/2005
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
369/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
368/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
367/2005
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
366/2005
Ympäristöministeriön työjärjestys
365/2005
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
364/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
363/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
362/2005
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
361/2005
Laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta
360/2005
Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
359/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
358/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
357/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 60 ja 64 §:n muuttamisesta
356/2005
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä
355/2005
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
354/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
353/2005
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
352/2005
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
351/2005
Sisäasiainministeriön työjärjestys
350/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
349/2005
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
348/2005
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
347/2005
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
346/2005
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
345/2005
Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
344/2005
Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
343/2005
Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
342/2005
Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
341/2005
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
340/2005
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
339/2005
Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
338/2005
Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
337/2005
Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
336/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä
335/2005
Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta
334/2005
Laki tuloverolain 85 §:n muuttamisesta
333/2005
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
332/2005
Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta
331/2005
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
330/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
329/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
328/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
327/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
326/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
325/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
324/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
323/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
322/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
321/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun asetuksen muuttamisesta
320/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
319/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
318/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista
317/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksen erityisluvasta, lajittelemattoman saaliin purkamisesta ja nimetyistä satamista
316/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista
315/2005
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
314/2005
Laki metsästyslain muuttamisesta
313/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
312/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
311/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun asetuksen muuttamisesta
310/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
309/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
308/2005
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa
307/2005
Tasavallan presidentin asetus Namibian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
306/2005
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
305/2005
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
304/2005
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
303/2005
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
302/2005
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
301/2005
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
300/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
299/2005
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
298/2005
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
297/2005
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
296/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
295/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
294/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
293/2005
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksesta annetun asetuksen 46 §:n muuttamisesta
292/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
291/2005
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista
290/2005
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
289/2005
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
288/2005
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta
287/2005
Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
286/2005
Sisäasiainministeriön asetus poliisioppilaitosten opiskelijoiden opintososiaalisista eduista
285/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
284/2005
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
283/2005
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta
282/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
281/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
280/2005
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Parikkalan ja Kesälahden kuntien välillä
279/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
278/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
277/2005
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
276/2005
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
275/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
274/2005
Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta
273/2005
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
272/2005
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
271/2005
Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
270/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
269/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista vuonna 2005
268/2005
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
267/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
266/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
265/2005
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden maarekisterihankkeen asiantuntijapalveluista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
264/2005
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
263/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
262/2005
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
261/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
260/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Itä-Suomen lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
259/2005
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
258/2005
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
257/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
256/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
255/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
254/2005
Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta
253/2005
Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
252/2005
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
251/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella
250/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
249/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
248/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 energiakasvituen maksatuksesta
247/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2004 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2004 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2004 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
246/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa
245/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
244/2005
Valtioneuvoston asetus tarkastuslautakunnasta
243/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaalivakuutuslautakunnasta
242/2005
Valtioneuvoston asetus vuoden 2004 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
241/2005
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
240/2005
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Helsingissä toimivan palestiinalaisedustuston tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
239/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
238/2005
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
237/2005
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta ja muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
236/2005
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
235/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valtuutettujen tarkastajien palkkioiden perusteista
234/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
233/2005
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta
232/2005
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
231/2005
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
230/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
229/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
228/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
227/2005
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
226/2005
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
225/2005
Valtioneuvoston asetus maistraattien eräistä henkilörekistereistä
224/2005
Laki väestötietolain muuttamisesta
223/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
222/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
221/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
220/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2005
219/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
218/2005
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä
217/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetuksia Burmaan/Myanmariin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
216/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta
215/2005
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
214/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2004 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
213/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2005
212/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten toimimisesta eläinlääkärinä Suomessa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
211/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
210/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
209/2005
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005
208/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
207/2005
Valtiovarainministeriön asetus yleisurheilun MM-kisojen juhlarahoista
206/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
205/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
204/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
203/2005
Laki strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
202/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
201/2005
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
200/2005
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
199/2005
Valtioneuvoston asetus investointituen myöntämisestä korotettuna nuorille viljelijöille eräissä tapauksissa
198/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
197/2005
Veripalvelulaki
196/2005
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
195/2005
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
194/2005
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
193/2005
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta
192/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
191/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
190/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoherneen kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
189/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
188/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
187/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
186/2005
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
185/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2005–2007
184/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä
183/2005
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
182/2005
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
181/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
180/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä
179/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä
178/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2004 suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
177/2005
Oikeusministeriön työjärjestys
176/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
175/2005
Laki Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
174/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2005
173/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005
172/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta
171/2005
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
170/2005
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
169/2005
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
168/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
167/2005
Laki kuntajakolain muuttamisesta
166/2005
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista
165/2005
Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta
164/2005
Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta
163/2005
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
162/2005
Vuosilomalaki
161/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
160/2005
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
159/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
158/2005
Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
157/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merialueen luonnonkalojen käytöstä viljeltyjen kalojen rehuna
156/2005
Tasavallan presidentin asetus tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen voimaansaattamisesta ja puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
155/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
154/2005
Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
153/2005
Laki postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta
152/2005
Laki Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
151/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
150/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
149/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
148/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
147/2005
Työministeriön työjärjestys
146/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
145/2005
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
144/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten kumoamisesta
143/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
142/2005
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
141/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
140/2005
Valtioneuvoston asetus viljan- ja nurmisiementen kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
139/2005
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
138/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
137/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
136/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
135/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavan määrärahan kohdentamisesta ja määrärahan käyttämiseen liittyvien selvitysten antamisesta
134/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
133/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
132/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
131/2005
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
130/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
129/2005
Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta
128/2005
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
127/2005
Laki kuolleeksi julistamisesta
126/2005
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
125/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
124/2005
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
123/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta
122/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
121/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 20 §:n muuttamisesta
120/2005
Valtioneuvoston asetus merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
119/2005
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
118/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
117/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista
116/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
115/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
114/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
113/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä
112/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
111/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
110/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä
109/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
108/2005
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen 6 a §:n kumoamisesta
107/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
106/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 kiinteistöveron eräpäivistä
105/2005
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2004
104/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
103/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta
102/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
101/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
100/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsä-talousministeriön asetuksen muuttamisesta
99/2005
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 a §:n muuttamisesta
98/2005
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005
97/2005
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
96/2005
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
95/2005
Tasavallan presidentin asetus monenvälisestä ydinalan ympäristöohjelmasta Venäjän federaatiossa tehdyn puitesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
94/2005
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
93/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
92/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja matsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
91/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
90/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä
89/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
88/2005
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
87/2005
Tasavallan presidentin asetus televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
86/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
85/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus todentajain hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta
84/2005
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
83/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
82/2005
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
81/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
80/2005
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
79/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
78/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
77/2005
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta
76/2005
Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta
75/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista
74/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksiin tehtävistä merkinnöistä
73/2005
Valtiovarainministeriön asetus 60 rauhan vuotta -juhlarahasta
72/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
71/2005
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
70/2005
Laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta
69/2005
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
68/2005
Laki poliisikoulutuksesta
67/2005
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
66/2005
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
65/2005
Valtioneuvoston asetus yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 157/1987 kumoamisesta
64/2005
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2005 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
63/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
62/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
61/2005
Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
60/2005
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
59/2005
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
58/2005
Laki avioliittolain muuttamisesta
57/2005
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä
56/2005
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
55/2005
Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
54/2005
Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta
53/2005
Laki Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta
52/2005
Laki Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta
51/2005
Laki Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta
50/2005
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
49/2005
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
48/2005
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta
47/2005
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
46/2005
Laki radiolain muuttamisesta
45/2005
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2005
43/2005
Valtioneuvoston asetus vuonna 2005 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
42/2005
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
41/2005
Tasavallan presidentin asetus Egyptin arabitasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
40/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
39/2005
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
38/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
37/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005
36/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2005 maksettavan korvauksen perusteista
35/2005
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista
34/2005
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
33/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
32/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
31/2005
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
30/2005
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
29/2005
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
28/2005
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
27/2005
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
26/2005
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2005
25/2005
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
24/2005
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
23/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
22/2005
Laki kosmeettisista valmisteista
21/2005
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
20/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
19/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
18/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa
17/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
16/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
15/2005
Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta
14/2005
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
13/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
12/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
11/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta
10/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta
9/2005
Tasavallan presidentin asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
8/2005
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
7/2005
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
6/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista
5/2005
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
4/2005
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
3/2005
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
2/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.