1424/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merimieseläkeasetuksen (654/1991) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1750/1995,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 § ja 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 § osaksi mainitussa asetuksessa 1750/1995, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Työnantajan on ilmoitettava eläkekassalle tämän lomakkeita käyttäen:

1) merimieseläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkekassan kanssa ole erityisestä määräajasta sovittu, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa;

2) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat merimieseläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä;

3) kohdassa 1 ja 2 tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä eläketurvan hoitamista varten tarvittavat palkka-, palvelusaika- ja muut tiedot sekä palveluasema kalenterivuoden tai työsuhteen päättyessä; sekä

4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot.

Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantaja- suoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelusjärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkekassalle 2 momentissa tarkoitetut tiedot.


4 §

Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen:

1) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi ollut oikeutta eläkkeen saamiseen tai jonka päättyessä työntekijä ei ole välittömästi siirtynyt merimieseläkelain 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 2005, mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle;

2) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, joka on päättynyt osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta;

3) sellaisen työsuhteen perusteella, joka merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (884/2004) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaisesti on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2004; tai

4) sellaisen työsuhteen perusteella, johon sovelletaan 3 kohdassa mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (884/2004) 2 momentin toista virkettä tai 12 momenttia.

Jos työntekijällä on työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, myönnetään 1 momentin mukainen vapaakirja eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa merimieseläkelain mukaisissa vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään. Merimieseläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1149/2004) säädetään. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella.

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin piiriin kuuluvaa työntekijää, jonka voimaantulosäännöksessä tarkoitettu työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen voimaantulosäännöksessä tarkoitetun 62 vuotta alemman iän täyttämistä.

Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, hänen jälkeensä merimieseläkelain 15 a ja 15 b §:ssä mainituilla edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä samansuuruisen vapaakirjan perusteella.

Mitä 2 momentissa säädetään koskee myös sellaista työntekijää, joka merimieseläkelain 17 b §:n 2 momentin perusteella on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä.

5 §

Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakon on oltava eläkekassan käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.