1421/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen (870/1985) 2 ja 4 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 1659/1993 ja 4 § asetuksessa 1339/2003, seuraavasti:

2 §

Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään.

4 §

Muutoin noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia täytäntöön pantaessa soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 6, 11, 13, 15―17, 23 ja 23 a §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkeasetuksen (184/1962) 3 §:ssä ja 19 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen 2 §:n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 §:ssä säädetään.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.