1416/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 716/2002, ja

muutetaan 19 d §:n 1 ja 3 momentti, 19 e §:n 1 ja 3 momentti sekä 19 f §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 716/2002, seuraavasti:

19 d §
Valtionavustuksen määrä

Kunnalle ja kuntayhtymälle voidaan myöntää valtionavustusta enintään 75 prosenttia valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista kuitenkin siten, että erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:n tarkoittamalle sairaanhoitopiirille valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia. Kustannuksiin ei sisälly arvonlisäveron osuutta.


Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää 1 momentissa määriteltyä 50 tai 75 prosentin osuutta valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista eikä Euroopan unionin tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää.

19 e §
Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta on haettava kirjallisella hakemuksella lääninhallitukselta kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä helmikuun loppuun mennessä. Hakijana voi olla joko kunta tai kuntayhtymä.


Tarkempia säännöksiä valtionavustushakemuksen yksityiskohdista, valtionavustuksen hakemisesta, valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista sekä valtionavustukseen oikeuttavien kehittämishankkeiden valinnassa huomioon otettavista valtakunnallisista painoalueista ja kriteereistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

19 f §
Valtionavustuspäätös

Lääninhallitus tekee helmikuun loppuun ja sosiaali- ja terveysministeriö huhtikuun loppuun mennessä kirjallisen avustuspäätöksen kyseessä olevan vuoden kehittämishankkeista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Vuonna 2004 ja sitä ennen vahvistettuihin kehittämishankkeisiin sovelletaan kuitenkin niitä säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 242/2004
StVM 44/2004
EV 237/2004

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.