1413/2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) 1, 2, 5, 6, 8 ja 11 § ja liitteet 1―8 sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä joukkovelkakirjojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden merkitsemisestä taseeseen. Vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2―4 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 1―4, 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 1a ja 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää, 5a lukua sekä 6 lukua ei sovelleta vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään vakuutuskassalain 72 §:n 3 momentissa tai eläkesäätiölain 38 §:n 3 momentissa tarkoitettujen seikkojen ohella:

1) selostus, joka antaa oikean kuvan vakuutuskassan tai eläkesäätiön vakuutustoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä vakuutuskassan tai eläkesäätiön taloudellisesta asemasta, mukaan luettuna kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä; sekä

4) jos vakuutuskassa tai eläkesäätiö on tilikauden aikana vastuun siirtämisen tai vastaanottamisen taikka vakuutustoiminnan luovuttamisen tai vastaanottamisen perusteella vastaanottanut varoja tai velkoja tai luovuttanut varoja tai velkoja, siitä on annettava toimintakertomuksessa selostus.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi vakuutuskassan tai eläkesäätiön vakuutustoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä vakuutuskassan tai eläkesäätiön taloudellisesta asemasta ja sen on vastattava vakuutuskassan tai eläkesäätiön laajuutta ja rakennetta. Arvion tulee sisältää keskeisimmät tunnusluvut vakuutuskassan tai eläkesäätiön vakuutustoiminnan sekä taloudellisen aseman ymmärtämiseksi. Toimintakertomuksessa esitettävään analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.

Vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään edellä 1―3 momenteissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vakuutuskassan osakkaiden lukumäärä samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet vakuutuskassasta ja niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet vakuutuskassaan;

2) vakuutuskassan toimintapiiriin kuuluvien jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltynä lakisääteisen ja muun toiminnan mukaan;

3) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

4) tieto vakuutuskassan tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

5) selostus merkittävistä liiketoimista vakuutuskassan ja osakkaana olevien yritysten välillä;

6) tieto vakuutuskassalle myönnetystä Vakuutusvalvontaviraston luvasta esittää vastuuvelka määrätyn ajan vakuutuskassalain (1164/1992) 82 §:n perusteella pienempänä kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti lasketusta vastuuvelan määrästä ja Vakuutusvalvontaviraston hyväksymästä suunnitelmasta erotuksen vuosittaisesta vähentämisestä;

7) tieto vakuutuskassalain 180 §:ssä tarkoitetusta vajauksen määrästä ja Vakuutusvalvontaviraston hyväksymästä suunnitelmasta vajauksen kattamisesta;

8) selostus vakuutuskassalain 83 a §:ssä tarkoitetusta eläkekassan ylikatteen ja ylitteen palautuksista osakkaille;

9) selostus eläkekassan sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista osakkaille;

10) selostus eläkekassan osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta.

Eläkesäätiön toimintakertomuksessa esitetään edellä 1―3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) työnantajayritysten nimet, joiden yhteydessä eläkesäätiö toimii;

2) yhteiseläkesäätiöön kuuluvien työnantajayritysten nimet ja niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet yhteiseläkesäätiöstä sekä niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;

3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoittamansa toiminnan perusteella A, B vai AB eläkesäätiö;

4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä tilikauden päättyessä ja AB eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;

5) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

6) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

7) selostus merkittävistä liiketoimista eläkesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;

8) selostus vakuutustoiminnan sulautumisista, jakautumisista ja luovuttamisista;

9) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista työantajayritykselle;

10) selostus AB eläkesäätiön osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta;

11) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämän tai alijäämän käytöstä.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

1 a) jos sijoitus on arvostettu taseessa vakuutuskassalain 6 luvun 74 b §:n 1-3 momentin tai eläkesäätiölain 41 a §:n 1-3 momentin nojalla käypää arvoaan korkeampaan arvoon, esitetään kirjanpitoarvo ja käypä arvo joko sijoituskohdekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä ja perustelut sille, ettei arvonalennusta ole tehty ja perusteltu näyttö siitä, että käypä arvo myöhemmin jälleen saavutetaan;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus vapaaehtoisista lisäeduista aiheutuvan eläkevastuun ja vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

4) tunnuslukujen laskentakaavat.

Lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:

1) selostus vakuutuskassalain 77 §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen ase-maan sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

2) vakuutuskassalain 77 §:n 7 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston lupaan;

3) tieto työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1324/1997) 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

Lisäksi eläkesäätiö esittää seuraavat tiedot:

1) tieto siitä, soveltaako yhteiseläkesäätiö työnantajayrityskohtaista vai tasaavaa kirjanpitojärjestelmää;

2) selostus eläkesäätiölain (1774/1995) 42 §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

3) eläkesäätiölain 42 §:n 7 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston lupaan;

4) tieto työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1326/1997) 1 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto, että suostumukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja 11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;

2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;

4) vakuutuskassan omassa käytössä tai eläkesäätiön työnantajayrityksen käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, vakuutuskassan sijoituksista sen osakkaana olevaan yritykseen tai eläkesäätiön sijoituksista työnantajayritykseen, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kuitenkin niin, että erittelyä tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista ei ilmoiteta, ellei niitä ole tehty;

6) tieto joukkovelkakirjojen ja vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta joukkovelkakirjan tai vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

7) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

8) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

9) taseen pääryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

10) taseen pääryhmän "sijoitukset" ryhmän "Muu omaisuus" "Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi vakuutuskassa esittää vakuutuskassan osakkaana olevan yrityksen velkakirjasaamisten ja muiden saamisten erittelyn vakuuslajeittain.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi eläkesäätiö esittää taseen "velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä" -erän erittely vakuuslajeittain.

11 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentissa säädetään toimitusjohtajasta, koskee eläkesäätiölain 18 §:n mukaista eläkesäätiön asiamiestä.

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenille tai toimitusjohtajalle tai asiamiehelle myönnettyjen rahalainojen yhteismäärä, määrän lisäys ja vähennys sekä olennaiset tiedot lainojen korko- ym. ehdoista ja takaisinmaksusta. Edellä tarkoitettuihin henkilöihin rinnastetaan tällaisen henkilön aviopuoliso tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa olevan henkilö, veli ja sisar sekä henkilön ja hänen aviopuolisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa olevan henkilön etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen sekä näiden henkilöiden aviopuolisot tai heihin avioliitonomaisessa suhteessa olevat henkilöt.

13 a §
Riskit ja riskienhallinta

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään selvitys vakuutuskassan tai eläkesäätiön olennaisista riskeistä ja niiden hallinnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Juhani Turunen

Liitteet 1-8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.