1403/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) 2 § ja 11 §:n 1 momentti sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta ja asetukseen uusi 6 a §, seuraavasti:

2 §

Liikelaitoksen tuloslaskelma laaditaan liitteessä 1 olevan kaavan mukaan. Liikelaitoksen tase laaditaan liitteessä 2 olevan kaavan mukaan. Konsernituloslaskelma ja konsernitase laaditaan soveltuvin osin edellä mainittujen kaavojen mukaan.

3 §

Liikelaitoksen toimintakertomuksessa on sen lisäksi, mitä osakeyhtiön toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä osakeyhtiölaissa (734/1978), esitettävä:


8) tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä sekä niiden yhteenlasketuista luovutushinnoista sekä luovutusvoitoista ja -tappioista, jos liikelaitos on luovuttanut tilikauden aikana oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4 §:n 4 momentissa tarkoitettua kiinteää omaisuutta.


6 a §

Liikelaitoslain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun erillisen tilinpäätöksen tultua allekirjoitetuksi liikelaitos toimittaa sen asianomaiselle ohjaavalle ministeriölle, joka antaa erillisestä tilinpäätöksestä kannanottonsa.

Ministeriön kannanotossa on lausuttava:

1) arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) ovatko käytetyt tuloksellisuuden raportoinnin perusteet ohjauksen ja tulosvastuun kannalta asianmukaisia sekä ministeriön ehdotus kehittämistarpeista;

3) mihin toimenpiteisiin liikelaitoksessa on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi; sekä

4) ehdotus valtioneuvoston toimenpiteiksi tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Ministeriön kannanotto on liitettävä esittelyasiakirjoihin, kun liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös esitellään valtioneuvostossa vahvistettavaksi.

11 §

Sen estämättä, mitä 10 §:ssä säädetään, sovelletaan kumottua valtioneuvoston päätöstä Metsähallitukseen 31 päivään joulukuuta 2004 asti ja 31 päivänä joulukuuta 2004 päättyvän tilikauden kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä Ilmailulaitokseen 31 päivään joulukuuta 2005 asti ja 31 päivänä joulukuuta 2005 päättyvän tilikauden kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lukuun ottamatta tilinpäätöksen vahvistamista sekä tietojen antamista valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetuksen 2 §:ä ja 3 §:n 1 momentin 8 kohtaa sekä 6 a §:ä sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen sekä tilinpäätöksen vahvistamiseen tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005.

Perustamis- ja tutkimusmenot, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aktivoitu taseeseen, saadaan poistaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Seija Kivinen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.