1380/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Metsähallituksesta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1378/2004) nojalla:

1 §
Hallitus

Metsähallituksen hallituksessa on vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valtioneuvosto nimittää hallituksen jäsenet ja määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenellä tulee olla Metsähallituksen tehtäväalan, liiketalouden tai alueellisten kysymysten asiantuntemusta. Jäsenen tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumaton.

Hallituksen jäsenistä yksi määrätään Metsähallituksen henkilöstön keskuudestaan ehdottamista henkilöistä, yksi maa- ja metsätalousministeriöstä, yksi ympäristöministeriöstä ja yksi Lapin läänistä.

2 §
Hallituksen tehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 16 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi ja 10 §:n 2 momentissa säädetyin poikkeuksin hallitus hoitaa tehtävät, joista säädetään valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002), jäljempänä liikelaitoslaki, 10 §:n 1 ja 2 momentissa. Lisäksi hallitus

1) päättää liiketoiminnan hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

3) päättää Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ja niiden rahoitusta koskevien sopimusten periaatteista julkisten hallintotehtävien yksikön lausunnon saatuaan;

4) päättää liikelaitoslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden, osakkuuksien tai jäsenyyksien hankintaa ja luovutusta koskevan esityksen tekemisestä;

5) päättää Metsähallituksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun vakuuden antamisesta;

6) päättää 7 §:ssä tarkoitetuista Metsähallituksen lausunnoista;

7) päättää Metsähallituksen toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta;

8) päättää toimitusjohtajan tehtävää koskevan sopimuksen ehdoista;

9) päättää toimitusjohtajan sijaisista;

10) päättää aloitteen tekemisestä maa- ja metsätalousministeriölle toimitusjohtajan irtisanomisesta; sekä

11) käsittelee ja päättää muut Metsähallituksen kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät asiat.

3 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Hallitus antaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä hallituksessa.

4 §
Palkkiot

Maa- ja metsätalousministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

5 §
Toimitusjohtaja

Metsähallituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentissa säädetyin poikkeuksin toimitusjohtaja hoitaa tehtävät, joista säädetään liikelaitoslain 11 §:ssä.

Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Toimitusjohtajalta vaaditaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, liiketalouden ja Metsähallituksen tehtäväalan tuntemusta sekä johtamiskokemusta ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Luontopalvelujohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä julkisten hallintotehtävien yksikölle kuuluviin tehtäviin sekä johtamiskokemusta ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Erätalouspäälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys eräasioihin.

Metsähallituksen virkoihin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

7 §
Nimittäminen

Toimitusjohtajan nimittämisestä säädetään Metsähallituksesta annetussa laissa. Ennen nimittämistä asiasta on pyydettävä Metsähallituksen lausunto.

Luontopalvelujohtajan virkaan nimittää valtioneuvosto ympäristöministeriön esittelystä. Ennen nimittämistä asiasta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön sekä Metsähallituksen lausunto.

Erätalouspäällikön virkaan nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Ennen nimittämistä asiasta on pyydettävä Metsähallituksen lausunto.

8 §
Neuvottelukunnat

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnat Lapin läänin ja Oulun läänin sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueille. Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukuntaan kuuluvien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti alueen väestöä, metsätaloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä. Ennen neuvottelukuntien asettamista maa- ja metsätalousministeriö pyytää edellä mainittujen läänien lääninhallituksilta ja asianomaisilta maakuntien liitoilta lausunnot neuvottelukuntiin valittavista henkilöistä.

Neuvottelukuntien tehtävänä on:

1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä;

2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi Metsähallituksen toimintaa suunniteltaessa.

9 §
Yhteistyöryhmät

Metsähallitus voi asettaa saamelaisten kotiseutualueelle yhteistyöryhmiä, joihin kuuluu Metsähallituksen ja alueen väestön edustajia.

10 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa asetetut alueelliset neuvottelukunnat jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun.

Mitä muualla säädetään Metsähallituksen luonnonsuojelutehtäviä hoitavan yksikön päällikön virasta, koskee asetuksen tultua voimaan Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikön päällikön virkaa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.