1376/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 95 §:n 2 momentin, Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön eräiden määräysten hyväksymisestä 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1197/1989), 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin sekä eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 8 ja 16 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat kalastuslain 95 §:n 2 momentti laissa 526/1996 sekä eläintautilain 13 §:n 2 momentti laissa 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomessa Itämereen ja Vienanmereen laskevien vesistöjen alueella esiintyvän Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen Suomen puolella olevien vesistöjen kalakantoihin ja kalanviljelylaitoksiin.

2 §
Kalojen ja mädin siirtoja koskevat rajoitukset

Elävien viljely- ja luonnonvaraisten kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtäminen muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen tai Uutuanjoen vesistöjen alueelle on kielletty.

Elävien viljely- ja luonnonvaraisten kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtäminen Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelta Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen alueelle on kielletty.

Kalojen siirtämistä Tenojoen vesistön alueelle rajoitetaan lisäksi siten, kuin Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyllä sopimuksella ja siihen liittyvällä kalastussäännöllä on säädetty tai niiden nojalla määrätty.

3 §
Syöttikalojen siirtoa ja käyttöä koskevat rajoitukset

Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle samoin kuin niiden siirtäminen näiden vesistöjen välillä on kielletty. Syöttikalojen käyttäminen näillä vesistöalueilla harjoitetussa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa on kielletty.

4 §
Kalojen perkaamista koskevat rajoitukset

Muilta vesistöalueilta tuotujen kalojen perkaus luonnonvesissä taikka kalan perkausjätteiden laskeminen vesistöön on kielletty Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella.

5 §
Kalastusvälineitä ja veneitä koskevat rajoitukset

Muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle tuotavien veneiden ja kanoottien sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden, kuten kelat, vavat, vieheet, haavit, saappaat, kahluuhousut, perkausvälineet, tulee olla täysin kuivatut tai desinfioidut ennen niiden käyttämistä näillä vesistöalueilla.

6 §
Valvonta

Kalastuslain (286/1982) 13 luvussa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla ja eläintautilain (55/1980) 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkärillä on oikeus tarkastaa pyyntivälineet sekä valvoa tämän asetuksen muuta noudattamista siten kuin edellä mainituissa laeissa säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle 23 päivänä toukokuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (470/1990).

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY; (31991L0067); EUVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Komission päätös 2004/453/EY; (32004D0453); EUVL N:o L 202, 7.6.2004, s. 4

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.