1375/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa 27 päivänä syyskuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (821/2002) 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 § ja 10 §; sekä

muutetaan 1 §, 3 § ja 20 § seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata toisista Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tai Suomesta toisiin jäsenvaltioihin toimitettavan elintarvikkeeksi tarkoitetun lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen laatu.

Asetuksessa säädetään ne elintarvikehygieeniset ehdot, joilla lihaa ja lihatuotteita saadaan toimittaa Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta Suomeen.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioista tai Euroopan yhteisön alueesta, koskee myös, jollei erikseen toisin mainita:

1) Norjaa ja Liechtensteinia ja

2) niitä kolmansia maita, joiden kanssa Euroopan unionilla on tämän asetuksen soveltamisalaan liittyvistä seikoista voimassa oleva sopimus.

3 §
Suhde muihin säädöksiin

Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavan lihan ja lihatuotteiden valvonnasta ja tarkastuksista säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (879/1997).

Kolmansista maista Suomen kautta toisiin jäsenvaltioihin toimitettavan lihan ja lihatuotteiden vaatimuksista säädetään lisäksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (785/1999).

Sellaisen toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan liha- tai lihatuote-erän, joka on tarkoitettu kuljetettavaksi Suomen kautta kolmanteen maahan, mutta jonka kyseisen kolmannen maan viranomaiset ovat käännyttäneet takaisin Suomeen, palautusmenettelystä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (785/1999).

Naudanlihan merkitsemisestä säädetään naudanlihan merkitsemisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1203/2001).

Ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin merkinnöistä ja gelatiinin raaka-aineiden kaupallisesta asiakirjasta sisämarkkinakaupassa säädetään ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin hygieniasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (11/EEO/2000).

Lihalle ja lihatuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä säädetään eläintautilaissa (55/1980) ja sen nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (13/EEO/2004) eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa.

20 §
Terveystodistukset

Lihan ja lihatuotteiden mukana on aina seurattava terveystodistus, kun kyseessä on

1) tarhatun riistan ja poron liha (terveystodistuksen malli liitteessä 4);

2) kanin liha (terveystodistuksen malli liitteessä 5)

3) raakalihavalmiste (terveystodistuksen malli liitteessä 8).

Lihan ja lihatuotteiden mukana on lisäksi seurattava terveystodistus, jos kyseessä on toiseen jäsenvaltioon kolmannen maan kautta toimitettu liha tai lihatuote. Tällaisen lähetyksen on oltava sinetöity (terveystodistusten mallit liitteissä 2, 3, 6, 7 ja 9).

Määrämaan viranomaisten niin vaatiessa on terveystodistusta käytettävä myös nauta- ja kavioeläinten, sian, lampaan ja vuohen lihalle, jos siitä tehdään määrämaassa kolmanteen maahan vietäviä lihavalmisteita tai jauhelihaa.

Terveystodistuksen allekirjoittaa laitosta valvova viranomainen. Leimojen ja allekirjoitusten on oltava erivärisiä kuin asiakirjan teksti. Terveystodistusten mallit ovat tämän asetuksen liitteenä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EUVL N:o L 18, 23.1.2003, s. 11.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Taina Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.