1370/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) nojalla:

1 luku

Yleiset määräykset

Soveltamisala
1 §

Tässä asetuksessa ja sen liitteissä säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä elintarvikehygieenisen laadun ja eläinperäisten rehujen hygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehtävästä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta.

Tämä asetus koskee myös kolmannesta maasta Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettavien sekä tullivarastoihin, vapaa-alueille ja vapaavarastoihin sekä ulkomaanliikenteen muonitukseen tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Tätä asetusta sovelletaan kolmansista maista tuotaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin riippumatta siitä, mistä maasta ne ovat peräisin.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta Norjasta tuotaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin eikä Islannista tuotaviin elintarvikkeeksi tarkoitettuihin kalastustuotteisiin, niistä saataviin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin eikä muihin Islannista tuotaviin kaloista saataviin tuotteisiin. Norjaan vietäväksi tarkoitettuihin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin sekä Islantiin vietäväksi tarkoitettuihin elintarvikkeeksi tarkoitettuihin kalastustuotteisiin, niistä saataviin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin ja muihin kaloista saataviin tuotteisiin sovelletaan mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioihin tarkoitetuista elintarvikkeista ja muista tuotteista.

Färsaarilta, Andorrasta ja San Marinosta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen osalta on noudatettava, mitä niiden ja Euroopan yhteisön välisissä sopimuksissa on erikseen määrätty.

2 §

Tämä asetus ei koske:

1) kolmannen maan lipun alla purjehtivista kalastusaluksista Suomen alueella maihin siirrettäviä kyseisen aluksen kalastamia tuoreita kalastustuotteita eikä niistä saatuja raakavalmisteita; eikä

2) liitteessä 3 B lueteltuja eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita.

Suhde muihin määräyksiin
3 §

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnissa on noudatettava tämän asetuksen lisäksi seuraavissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetettuja vaatimuksia:

1) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (392/2004);

2) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (667/2004);

3) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (52/2004);

4) kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (286/1997);

5) kolmansista maista tuotavista linnunmunista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (169/1997);

6) kolmansista maista tuotavasta hunajasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (450/2002);

7) kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (870/1997);

8) eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (273/2004); ja

9) eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (231/1997).

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnissa on lisäksi noudatettava eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) nojalla erikseen annettavissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetettuja vaatimuksia.

Määritelmät
4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

2) viejämaalla kolmatta maata, josta eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut tuotteet tuodaan Euroopan yhteisön alueelle;

3) elintarvikkeilla liitteessä 3 A mainittuja elintarvikkeita;

4) muilla tuotteilla liitteessä 3 A mainittuja muita tuotteita;

5) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää maa- ja metsätalousministeriön palveluksessa olevaa tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkinnällistä rajatarkastusta suorittamaan valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä sekä hänen sijaistaan;

6) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella kolmansista maista tuotaville elintarvikkeille ja muille tuotteille tehtävää tarkastusta, johon voi kuulua asiakirjojen tarkastus, tuontierän tunnistus ja fyysinen tarkastus;

7) rajatarkastusasemalla liitteessä 1 mainitussa kunnassa sijaitsevaa maa- ja metsätalousministeriön määräämää, komission päätöksen 2001/812/EY mukaista tarkastuspaikkaa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään, tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevaa komission päätöksessä 2001/881/EY mainittua tarkastuspaikkaa;

8) rajanylityspaikalla liitteessä 1 mainittua tullitoimipaikkaa, jonka kautta elintarvikkeet ja muut tuotteet tuodaan maahan ja josta ne toimitetaan asianomaiselle rajatarkastusasemalle;

9) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia, keskenään samankaltaisia elintarvikkeita ja muita tuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat ja jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta. Tuontierällä tarkoitetaan tässä asetuksessa myös ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka toimitetaan pois muonituselintarvikevarastosta samalla kuljetusvälineellä samalle muonitettavalle laivalle, samaan 38 §:ssä tarkoitettuun määräpaikan satamassa sijaitsevaan välivarastoon tai hävitettäväksi; asianomainen rajaeläinlääkäri ratkaisee yksittäistapauksissa, mitä elintarvike- tai tuote-erää on pidettävä tuontieränä;

10) tuontiasiakirjalla tuontierän mukana olevia eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain nojalla vaadittavia alkuperäisiä tuontilupia, todistuksia ja muita asiakirjoja;

11) rajatarkastustodistuksella kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetun komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteen III mukaista eläinlääkinnällistä tuloasiakirjaa (CVED-todistus);

12) muonitustodistuksella tämän asetuksen liitteen 9 mukaista todistusta;

13) asiakirjojen tarkastuksella tuontiasiakirjojen tarkastusta;

14) tunnistuksella tuontiasiakirjojen ja tuontierän vastaavuuden silmämääräistä tarkastusta;

15) fyysisellä tarkastuksella tuontierän laadun tarkastusta sekä siihen mahdollisesti liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia;

16) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo tuontierän kolmannesta maasta Suomeen, kuljettaa sen Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan, toimittaa tuontierän varastoitavaksi vapaavarastoon, vapaa-alueelle, tullivarastoon tai varastosta pois, toimittaa sen ulkomaanliikenteen muonitukseen taikka joka esittää tuontierän eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa tarkastettavaksi;

17) tullivarastolla, vapaa-alueella ja vapaavarastolla tullin valvomia varastoja ja alueita, joissa voidaan varastoida tullaamattomina kolmansista maista tuotavia tuontieriä;

18) ulkomaanliikenteen muonituksella kahden valtion välisessä lento- ja laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

19) muonituselintarvikevarastolla tullivarastoa, jossa varastoidaan kolmannesta maasta peräisin olevia elintarvikkeita, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia ja jotka aiotaan toimittaa ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen;

20) tuonnilla tuontierän toimittamista yhteisön alueelle tai markkinoille;

21) pääsyllä sellaisen tuontierän pääsyä yhteisön alueelle, joka on tarkoitus myöhemmin toimittaa jälleen pois yhteisön alueelta;

22) kanavoinnilla tuontierän kuljettamista tullin valvonnassa rajatarkastusasemalta määränpäälaitokseen;

23) TRACES-viestillä erityisen TRACES-tietojärjestelmän välityksellä ilmoitettavia tietoja;

24) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

25) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

26) yhteisöllä Euroopan yhteisöä; ja

27) suojapäätöksellä komission taikka maa- ja metsätalousministeriön tai sen elintarvike- ja terveysosaston kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi antamaa erillistä päätöstä.

2 luku

Tuonti yhteisön alueelle ja tulliselvitysmuodon hyväksyminen

5 §

Suomeen tuotavaksi tai Suomen kautta kuljetettavaksi aiottu tuontierä on tuotava yhteisön alueelle sen jäsenvaltion rajatarkastusaseman kautta, jossa jäsenvaltiossa tuontierä ensimmäistä kertaa saapuu yhteisön alueelle. Tuontierälle tehdään kyseisellä rajatarkastusasemalla eläinlääkinnällinen rajatarkastus yhteisön lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Tuonti rajanylityspaikan kautta
6 §

Tuontierä on tuotava Suomeen liitteen 1 mukaisen rajanylityspaikan kautta silloin, kun tuontierä tuodaan kolmannesta maasta suoraan Suomeen ja se on tarkoitettu:

1) Suomen markkinoille tai kuljetettavaksi Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

2) varastoitavaksi tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon; tai

3) toimitettavaksi ulkomaanliikenteen muonitukseen.

Tuontierä on tuotava Suomeen liitteen 1 mukaisen rajanylityspaikan kautta myös silloin, kun kolmannesta maasta laivalla tai lentokoneella tuotavan, muun jäsenvaltion satamassa tai lentokentällä uudelleenlastatun tuontierän eläinlääkinnällinen rajatarkastus on yhteisön lainsäädännön mukaisesti osittain tai kokonaan siirretty tehtäväksi määränpääsataman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle.

Tuontierän toimittaminen rajatarkastusasemalle
7 §

Maahantuojan on toimitettava tuontierä tullin valvonnassa 6 §:n mukaiselta rajanylityspaikalta eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen mahdollisimman pian rajanylityksen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen tuontierän tulliselvitysmuodon osoittamista.

Tuontierän tulliselvitysmuodon hyväksymisen edellytyksenä on, että tuontierälle on tehty eläinlääkinnällinen rajatarkastus yhteisön lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa ja tästä tarkastuksesta perittävät maksut on suoritettu tai on saatu riittävät vakuudet siitä, että nämä maksut tullaan suorittamaan. Tuontierälle voidaan hyväksyä vain sellainen tulliselvitysmuoto, joka ei ole erän rajatarkastustodistukseen merkityn hyväksytyn käyttötarkoituksen vastainen.

8 §

Tuontierän eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään sillä rajatarkastusasemalla, jonne se on kyseessä olevalta rajanylityspaikalta liitteen 1 mukaisesti toimitettava.

Tarkastushenkilökunta
9 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä 6 §:ssä tarkoitetuille tuontierille eläinlääkinnällinen rajatarkastus rajatarkastusasemalla. Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa käyttää avustavaa henkilökuntaa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta tehdessään.

Tulliviranomaisen on rajaeläinlääkärin pyynnöstä ja tämän ohjeiden mukaisesti tehtävä tuontierien mukana olevien tuontiasiakirjojen alustava tarkastus ja tuontierän tunnistus rajanylityspaikalla.

3 luku

Suomen markkinoille, toiseen jäsenvaltioon ja kolmanteen maahan tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

Suomen markkinoille tarkoitetut tuontierät
10 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä Suomen markkinoille tarkoitetulle tuontierälle eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 mukaisesti.

Suomen markkinoille tarkoitetun tuontierän on täytettävä sille 3 §:n mukaisissa säädöksissä asetetut vaatimukset. Tuontierä ei myöskään saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä se saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Toiseen jäsenvaltioon tarkoitetut tuontierät
11 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavalle tuontierälle eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 5 mukaisesti. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään myös sellaiselle toiseen jäsenvaltioon tarkoitetulle tuontierälle, jolle määränpäänä olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus, vaikka sitä Suomen markkinoille tuotaessa ei kyseisen tuontierän osalta vaadittaisikaan.

Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavan tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset. Yhteisön lainsäädännön vaatimusten puuttuessa on tuontierän täytettävä määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Ennen viimeksi mainitun tuontierän kuljetusta Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon on rajaeläinlääkärin varmistettava, että vastaanottava jäsenvaltio hyväksyy tuontierän maahantuonnin. Maahantuojan on rajaeläinlääkärin pyynnöstä selvitettävä määränpäänä olevan jäsenvaltion asettamat tuontivaatimukset.

Toiseen jäsenvaltioon tarkoitettu tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä se saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Kolmanteen maahan tarkoitetut tuontierät
12 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavalle tuontierälle eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 6 mukaisesti.

13 §

Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kuljetettavan tuontierän on täytettävä määränpäänä olevan kolmannen maan vaatimukset. Tämän lisäksi on kolmanteen maahan kuljetettavan lihan ja lihatuotteiden sekä maidon ja maitopohjaisten tuotteiden täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

Ennen kolmansista maista tuotavan tuontierän kuljetusta Suomen alueen kautta toiseen kolmanteen maahan on rajaeläinlääkärin mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy tuontierän maahantuonnin. Maahantuojan on rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään määränpäänä olevan kolmannen maan asettamat tuontivaatimukset.

Tuontierä, jonka tuonti yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan kuljettaa Suomen alueen kautta vain rajaeläinlääkärin luvalla. Tuontierä, jonka pääsy yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan rajaeläinlääkärin luvalla kuljettaa Suomen alueen kautta ainoastaan silloin, kun tuontierä siirretään saman sataman tai lentokentän alueella laivasta toiseen 7 vuorokautta tai lentokoneesta toiseen 12 tuntia lyhyemmän ajan sisällä. Tällainen tuontierä on toimitettava satamasta tai lentokentältä suoraan yhteisön ulkopuolelle ilman muita pysähdyksiä yhteisön alueella. Kolmanteen maahan tarkoitettu tuontierä ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Maahantuojan on ilmoitettava, minkä rajatarkastusaseman kautta tuontierä viedään pois yhteisön alueelta. Lisäksi maahantuojan on annettava 76 §:ssä tarkoitettu sitoumus.

14 §

Kolmanteen maahan tarkoitettu tuontierä on vietävä pois yhteisön alueelta rajatarkastusaseman kautta. Toimitettaessa maanteitse kuljetettavaa erää pois yhteisön alueelta, on poistumisrajatarkastusaseman osalta otettava huomioon komission päätöksen 2000/208/EY artiklan 2 määräykset, jotka rajoittavat tuontierän poistumista vain kalastustuotteiden tarkastukseen hyväksytyn rajatarkastusaseman kautta.

Tuontierä on vietävä pois yhteisön alueelta 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty vähintään asiakirjojen tarkastus. Rajaeläinlääkärin on merkittävä rajatarkastustodistukseen se maahantuojan ilmoittama rajatarkastusasema, jonka kautta tuontierä viedään pois yhteisön alueelta sekä se päivämäärä, johon mennessä viennin on tapahduttava.

Tuontierä on eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen tapahtuvan maantie-, rautatie- tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvan kuljetuksen aikana kuljetettava tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/1992 säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöidyssä kuljetusvälineessä pois yhteisön alueelta. Tuontierää ei saa kuljetuksen aikana purkaa, jakaa eikä muutoinkaan käsitellä.

15 §

Siltä rajatarkastusasemalta, jonka kautta kolmanteen maahan tarkoitettu tuontierä tuodaan yhteisön alueelle, on ilmoitettava tuontierästä TRACES-viestinä sille rajatarkastusasemalle, jonka kautta maahantuoja on ilmoittanut toimittavansa tuontierän pois yhteisön alueelta. Maahantuojan on ilmoitettava kolmanteen maahan tarkoitetun tuontierän viemisestä pois yhteisön alueelta sen rajanylityspaikan tullille, jonka kautta tuontierä viedään pois yhteisön alueelta. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä yhteisön alueelta pois vietävästä tuontierästä ilmoittamisesta.

Maanteitse yhteisön alueella kuljetettavan tuontierän osalta on sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä viedään pois yhteisön alueelta tarkastettava, että tällaisen tuontierän kuljetusvälineen sinetit ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat kuljetuksen mukana olevaan rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

Rajaeläinlääkärin pyynnöstä on tulliviranomaisen suoritettava 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet.

16 §

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta kolmanteen maahan tarkoitettu tuontierä viedään pois yhteisön alueelta, rajaeläinlääkärin on tehtävä poistumistarkastuksesta merkintä TRACES-järjestelmässä olevaan, tuontierää koskevaan rajatarkastustodistukseen. Sen rajatarkastusaseman, mistä ilmoitus tuontierän saapumisesta yhteisön alueelle on lähetetty, rajaeläinlääkärin on varmistettava, että tämä merkintä on tehty.

Jos tuontierää ei ole viety pois yhteisön alueelta 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty vähintään asiakirjojen tarkastus, on tulliviranomaisen rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään tuontierän sijainti.

4 luku

Vapaavarastoon, vapaa-alueelle ja tullivarastoon tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

17 §

Vapaavarastoon, vapaa-alueelle ja tullivarastoon tarkoitetun tuontierän osalta maahantuojan on etukäteen ilmoitettava eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan rajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille, onko tuontierä tarkoitettu varastoinnin jälkeen toimitettavaksi jonkin jäsenvaltion markkinoille, kolmanteen maahan vai muonituselintarvikevarastoon. Sellaiset tuontierät, joiden lopullinen määränpää ei ole maahantuojan tiedossa, katsotaan tarkoitetuiksi varastoinnin jälkeen jonkin jäsenvaltion markkinoille.

Maahantuojan on lisäksi ilmoitettava, täyttääkö tuontierä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

18 §

Vapaavarastoon, vapaa-alueelle ja tullivarastoon tarkoitetulle tuontierälle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 7 mukaisesti. Tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen laajuus riippuu siitä, täyttääkö tuontierä maahantuojan 17 §:n mukaisesti tekemän ilmoituksen mukaan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Mikäli tuontierän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä todetaan, ettei tuontierä vastoin maahantuojan antamaa ilmoitusta täytä yhteisön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, on tuontierä hylättävä. Hylätyn tuontierän osalta menetellään 69–74 §:ien määräysten mukaisesti.

19 §

Jos vapaavarastoon, vapaa-alueelle tai tullivarastoon tarkoitetun tuontierän, joka maahantuojan ilmoituksen mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset, todetaan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen perusteella täyttävän kyseiset vaatimukset, ei tuontierään enää kohdisteta 23–31 §:ien määräyksiä.

Tullivarastoon tarkoitetut tuontierät
20 §

Tullivarastoon tarkoitetun tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sellainen tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan kuitenkin toimittaa sellaiseen tullivarastoon, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tällaisen tullivaraston 24 §:n mukaisesti.

21 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään sellaisista vapaavarastoon tai vapaa-alueelle tuotavista tuontieristä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, koskee myös 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuontierän tuontia muuhun kuin muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon. Muonituselintarvikevarastona toimivaan tullivarastoon toimitettavan tuontierän osalta säännökset ovat tämän asetuksen 32–45 §:ssä.

Vapaavarastoon tai vapaa-alueelle tarkoitetut tuontierät
22 §

Vapaavarastoon tai -alueelle tarkoitetun tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Vapaavarastoon tai -alueelle toimitettava tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sellainen tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan kuitenkin toimittaa sellaiseen vapaavarastoon tai -alueelle, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tällaisen vapaavaraston ja -alueen 24 §:n mukaisesti.

23 §

Tuontierä, jonka tuonti yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan toimittaa varastoitavaksi vapaavarastoon tai -alueelle vain asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla. Suomessa sijaitsevaan maa- ja metsätalousministeriön 24 §:n mukaisesti hyväksymään vapaavarastoon tai -alueelle tällainen tuontierä saadaan toimittaa vain asianomaisen rajaeläinlääkärin luvalla.

Tuontierää, jonka pääsy yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, ei saa toimittaa varastoitavaksi yhteisön alueella sijaitsevaan vapaavarastoon tai -alueelle. Vapaavarastoon tai -alueelle ei myöskään saa toimittaa tuontierää, jonka varastoinnista tai kuljetuksesta voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Sellaista tuontierää, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai jonka tuonti yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, ei voida hyväksyä toimitettavaksi muun jäsenvaltion alueella sijaitsevaan vapaavarastoon tai -alueelle, ennen kuin tähän on saatu kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suostumus.

Jos tuontierä aiotaan toimittaa vapaavarastossa tai vapaa-alueella varastoinnin jälkeen jonkin jäsenvaltion markkinoille taikka erän lopullinen määränpää ei ole tiedossa, on tuontierän täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

24 §

Suomen alueella sijaitsevien vapaavarastojen ja -alueiden, joissa varastoidaan tuontieriä, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, on oltava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiä. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää luvan hakemuksesta. Lupa on haettava ennen toiminnan aloittamista. Luvan hyväksymisedellytykset ovat liitteessä 7. Jos tämän asetuksen vaatimuksia ei noudateta, voidaan lupa peruuttaa.

Mitä tämän asetuksen 25–31 §:ssä määrätään vapaavarastoista ja -alueista, koskee vain 1 momentissa tarkoitettuja vapaavarastoja ja -alueita ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tullivarastoja.

25 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa rajaeläinlääkärille määräyksen vapaavaraston tai -alueen valvojaksi. Kyseinen rajaeläinlääkäri valvoo eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista vapaavarastossa tai -alueella.

Vapaavarastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin on yhteistyössä tulliviranomaisen kanssa varmistauduttava siitä, että tuontieriä säilytetään vapaavarastossa ja -alueella elintarvikehygieeniset, rehuhygieeniset ja eläintautinäkökohdat huomioon ottaen asianmukaisesti.

Rajaeläinlääkärin on valvottava vapaavarastoon tai -alueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä tuontieristä tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti pidettävää kirjanpitoa.

Tuontierän toimittaminen vapaavarastoon tai vapaa-alueelle
26 §

Rajaeläinlääkärin, joka suorittaa rajatarkastusasemalla eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vapaavarastoon tai -alueelle toimitettavalle tuontierälle, on merkittävä rajatarkastustodistukseen, mihin vapaavarastoon tai vapaa-alueelle tuontierä saadaan toimittaa. Rajaeläinlääkärin on varmistettava, että sillä vapaavarastolla tai vapaa-alueella, johon tuontierä on tarkoitus toimittaa, on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa tällaisen tuontierän varastointiin.

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän toimittamisesta rajatarkastusasemalta vapaavarastoon tai -alueelle etukäteen TRACES-viestinä.

Tuontierä on toimitettava vapaavarastoon tai -alueelle sinetöidyssä kuljetusvälineessä tullin valvonnassa. Tuontierän on saavuttava vapaavarastoon tai -alueelle 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty rajatarkastusasemalla vähintään asiakirjojen tarkastus.

Tuontierän kuljetukseen vapaavarastoon tai -alueelle tai sieltä pois käytettävä ajoneuvo on tarvittaessa pestävä ja desinfioitava kuljetuksen jälkeen.

27 §

Suomessa sijaitsevan vapaavaraston tai -alueen pitäjän on ilmoitettava kyseistä varastoa tai aluetta valvovalle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta vapaavarastoon tai -alueelle 57 §:n mukaisesti.

Vapaavarastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin on tehtävä saapuvalle tuontierälle liitteen 2 A kohdan mukainen asiakirjojen tarkastus viimeistään erän saapumispäivänä tai ensimmäisenä erän saapumista seuraavana arkipäivänä. Rajaeläinlääkärin on annettava todistus suorittamastaan tarkastuksesta 63 §:n mukaisesti. Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän hyväksymisestä vapaavarastoon tai -alueelle taikka tuontierän hylkäämisestä TRACES-viestinä sille rajatarkastusasemalle, mistä 26 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on lähetetty.

Jos tuontierä ei ole saapunut vapaavarastoon tai -alueelle 26 §:n 3 momentissa mainitun määräajan kuluessa, on tulliviranomaisen rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään tuontierän sijainti.

Tuontierän varastointi vapaavarastossa tai vapaa-alueella
28 §

Tuontierä on varastoitava vapaavarastossa tai -alueella erillään muista elintarvikkeista ja tuotteista. Tuontierä on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan eikä erää saa käsitellä enempää kuin varastoinnin tai tuontierän jakamisen vuoksi on välttämätöntä. Tuontierän jokaisessa pakkauksista koostuvassa säilytyserässä on oltava merkintä, josta käy ilmi erää seuraavan rajatarkastustodistuksen numero.

Vapaavarastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin on tehtävä vapaavarastossa tai -alueella varastoitaville tuontierille liitteen 2 kohtien A ja B mukaisia asiakirjojen tarkastuksia ja tunnistustarkastuksia varastoinnin aikana tuontierien alkuperän ja määräpaikan valvomiseksi maa- ja metsätalousministeriön antaman ohjeen mukaisesti.

Tuontierän toimittaminen pois vapaavarastosta tai vapaa-alueelta
29 §

Tuontierä tai sen osa saadaan toimittaa ulos vapaavarastosta tai alueelta vain varastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin luvalla. Tuontierä saadaan toimittaa vapaavarastosta tai -alueelta vain suoraan kolmanteen maahan, muonituselintarvikevarastoon, hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Tuontierä on toimitettava johonkin edellä mainittuun määränpäähän 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty 30 §:n 1 momentin mukainen eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Hävitettäväksi tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen toimitettavan tuontierän suhteen on noudatettava 69–74 §:ien määräyksiä.

Maahantuojan on ilmoitettava 57 §:n mukaisesti etukäteen vapaavarastoa tai –aluetta valvovalle rajaeläinlääkärille tuontierän toimittamisesta pois varastosta tai alueelta. Kolmanteen maahan vietävän tuontierän osalta on maahantuojan ilmoitettava minkä rajatarkastusaseman kautta tuontierä viedään pois yhteisön alueelta. Kolmanteen maahan vietävän tuontierän osalta maahantuojan on lisäksi annettava 76 §:ssä tarkoitettu sitoumus.

30 §

Rajaeläinlääkärin on tehtävä vapaavarastosta tai -alueelta pois toimitettavalle tuontierälle liitteen 2 A kohdan mukainen asiakirjojen tarkastus. Rajaeläinlääkärin on annettava todistus suorittamastaan tarkastuksesta 63 §:n mukaisesti. Rajaeläinlääkärin on merkittävä rajatarkastustodistukseen se päivämäärä, mihin mennessä tuontierä on toimitettava määränpäähänsä tai pois yhteisön alueelta.

Kolmanteen maahan toimitettavan tuontierän osalta rajaeläinlääkärin on merkittävä rajatarkastustodistukseen se maahantuojan ilmoittama rajatarkastusasema, jonka kautta tuontierä toimitetaan pois yhteisön alueelta. Toimitettaessa maanteitse kuljetettavaa erää pois yhteisön alueelta, on poistumisrajatarkastusaseman osalta otettava huomioon komission päätöksen 2000/208/EY artiklan 2 määräykset, jotka rajoittavat tuontierän poistumista vain kalastustuotteiden tarkastukseen hyväksytyn rajatarkastusaseman kautta. Rajaeläinlääkärin on mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy tuontierän maahantuonnin. Maahantuojan on rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään määränpäänä olevan kolmannen maan asettamat tuontivaatimukset.

Muonituselintarvikevarastoon toimitettavan tuontierän osalta rajaeläinlääkärin on merkittävä rajatarkastustodistukseen se maahantuojan ilmoittama muonituselintarvikevarasto, johon tuontierä toimitetaan. Rajaeläinlääkärin on varmistettava, että sillä muonituselintarvikevarastolla, johon tuontierä on tarkoitus toimittaa, on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa tällaisen tuontierän varastointiin.

Vapaavarastosta tai -alueelta kolmanteen maahan tai muonituselintarvikevarastoon toimitettava tuontierä on kuljetettava määränpäähänsä tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/1992 säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöidyssä kontissa tai kuljetusvälineessä purkamatta tai jakamatta lastia kuljetuksen aikana.

31 §

Vapaavarastoa tai -aluetta valvovan rajaeläinlääkärin ja maahantuojan on ilmoitettava varastosta tai -alueelta kolmanteen maahan toimitettavasta tuontierästä 15 §:n 1 momentin mukaisesti.

Vapaavarastosta tai -alueelta kolmanteen maahan kuljetettavalle tuontierälle yhteisön alueelta poistumisen yhteydessä tehtävien tarkastusten ja tuontierän yhteisöstä poistumisesta ilmoittamisen osalta on noudatettava 15 §:n 2–4 momenttien ja 16 §:n määräyksiä.

Vapaavarastosta tai -alueelta muonituselintarvikevarastoon toimitettujen tuontierien osalta on noudatettava 40–41 §:ien määräyksiä.

5 luku

Ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettujen tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

32 §

Ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettuja tuontieriä koskevat erilaiset määräykset sen mukaan, onko tuontierä tarkoitettu ulkomaan laiva- vai lentoliikenteen muonitukseen. Lentoliikenteen muonitukseen tarkoitettuihin tuontieriin sovelletaan yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitettuja tuontieriä koskevia määräyksiä. Laivaliikenteen muonitusta koskevat määräykset riippuvat siitä, täyttävätkö kyseessä olevat tuontierät yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai niiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

33 §

Lentoliikenteen muonitukseen tarkoitetun tuontierän on täytettävä yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Tuontierä ei saa olla komission suojapäätösten vastainen eikä erästä saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Lentoliikenteen muonitukseen tarkoitetulle tuontierälle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 4 tai 5 mukaisesti riippuen tuontierän määränpäästä. Lentoliikenteen muonitukseen tarkoitettuun tuontierään ei kohdisteta 34–46 §:ien määräyksiä.

34 §

Laivaliikenteen muonitusta varten saadaan tuoda myös sellainen tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Tuontierä, jonka tuonti yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty, saadaan kuitenkin toimittaa laivaliikenteen muonitukseen vain rajaeläinlääkärin luvalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tuontieriä ei saa toimittaa muun jäsenvaltion alueelle, ennen kuin tähän on saatu kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suostumus.

Laivaliikenteen muonitukseen ei saa tuoda tuontierää, jonka pääsy yhteisön alueelle on komission suojapäätöksellä kielletty. Laivaliikenteen muonitukseen ei saa tuoda tuontierää, josta saattaa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

35 §

Laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetulle tuontierälle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus liitteen 8 mukaisesti. Tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen laajuus riippuu siitä, täyttääkö tuontierä maahantuojan 32 §:n 2 momentin mukaisesti tekemän ilmoituksen mukaan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Mikäli tuontierän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä todetaan, ettei tuontierä vastoin maahantuojan antamaa ilmoitusta täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, on tuontierä hylättävä. Hylätyn tuontierän osalta menetellään 69–74 §:ien määräysten mukaisesti.

36 §

Jos laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetun tuontierän, joka maahantuojan ilmoituksen mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset, todetaan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen perusteella täyttävän kyseiset vaatimukset, ei tuontierään enää kohdisteta 37–46 §:ien määräyksiä.

Muonituselintarvikevaraston ja määräpaikan satamassa sijaitsevan välivaraston hyväksyminen
37 §

Laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettu tuontierä, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, saadaan toimittaa sellaiseen tullivarastoon, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan tällaisia eriä. Jos tällainen tuontierä sisältää lihaa tai lihatuotteita taikka maitoa tai maitopohjaisia tuotteita, on näiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuitenkin täytettävä tämän asetuksen liitteen 10 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tullivaraston muonituselintarvikevarastoksi 2 momentin mukaisesti. Tässä momentissa tarkoitettuja tuontieriä ei saa pakata uudelleen tai jalostaa maissa.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää muonituselintarvikevarastoluvan hakemuksesta. Lupa on haettava ennen toiminnan aloittamista. Luvan hyväksymisedellytykset ovat liitteessä 8. Jos tämän asetuksen vaatimuksia ei noudateta, voidaan lupa peruuttaa.

Mitä tämän asetuksen 39–44 §:ssä määrätään muonituselintarvikevarastoista, koskee vain 2 momentissa tarkoitettuja varastoja.

38 §

Jos muonituselintarvikevarastosta muonitettavalle laivalle toimitettavia tuontieriä halutaan varastoida Suomessa määräpaikan satamassa sijaitsevassa välivarastossa, on varaston oltava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymä 37 §:n mukaisesti.

39 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa rajaeläinlääkärille määräyksen muonituselintarvikevaraston valvojaksi. Kyseinen rajaeläinlääkäri valvoo eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista muonituselintarvikevarastossa.

Muonituselintarvikevarastoa valvovan rajaeläinlääkärin on yhteistyössä tulliviranomaisen kanssa varmistauduttava siitä, että tuontierää säilytetään varastossa elintarvikehygieeniset ja eläintautinäkökohdat huomioon ottaen asianmukaisesti.

Rajaeläinlääkärin on valvottava muonituselintarvikevarastoon tuotavista ja sieltä lähtevistä tuontieristä tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti pidettävää kirjanpitoa.

Tuontierän toimittaminen muonituselintarvikevarastoon
40 §

Sen rajatarkastusaseman, vapaavaraston tai -alueen rajaeläinlääkärin, joka suorittaa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen muonituselintarvikevarastoon toimitettavalle tuontierälle, on merkittävä rajatarkastustodistukseen, mihin muonituselintarvikevarastoon tuontierä saadaan toimittaa. Rajaeläinlääkärin on varmistettava, että sillä muonituselintarvikevarastolla, johon tuontierä on tarkoitus toimittaa, on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa tällaisen tuontierän varastointiin.

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierän toimittamisesta rajatarkastusasemalta tai vapaavarastosta tai -alueelta muonituselintarvikevarastoon etukäteen TRACES-viestinä.

Tuontierä on toimitettava muonituselintarvikevarastoon tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/1992 säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöidyssä kontissa tai kuljetusvälineessä purkamatta ja jakamatta lastia kuljetuksen aikana. Tuontierän on saavuttava muonituselintarvikevarastoon 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty vähintään asiakirjojen tarkastus joko rajatarkastusasemalla tai vapaavarastossa taikka -alueella.

Tuontierän kuljetukseen muonituselintarvikevarastoon tai sieltä pois käytettävä ajoneuvo on tarvittaessa pestävä ja desinfioitava kuljetuksen jälkeen.

41 §

Suomessa sijaitsevan muonituselintarvikevaraston pitäjän on 58 §:n mukaisesti ilmoitettava kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille sekä 40 §:n 1 momentissa tarkoitetulle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta muonituselintarvikevarastoon.

Muonituselintarvikevarastoa valvovan rajaeläinlääkärin on pistokoeluonteisesti tarkastettava, että varastolle saapuvan kuljetusvälineen sinetit ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat kuljetuksen mukana olevaan rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

Jos tuontierä ei ole saapunut muonituselintarvikevarastoon 40 §:n 3 momentissa mainitun määräajan kuluessa, on tulliviranomaisen rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään tuontierän sijainti.

Tuontierän varastointi muonituselintarvikevarastossa
42 §

Tuontierä on varastoitava muonituselintarvikevarastossa erillään muista elintarvikkeista. Tuontierä on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan eikä erää saa käsitellä enempää kuin varastoinnin tai tuontierän jakamisen vuoksi on välttämätöntä. Tuontierän jokaisessa pakkauksista koostuvassa säilytyserässä on oltava merkintä, josta käy ilmi erää seuraavan rajatarkastustodistuksen numero.

Tuontierän toimittaminen pois muonituselintarvikevarastosta
43 §

Tuontierä tai sen osa saadaan toimittaa ulos muonituselintarvikevarastosta vain varastoa valvovan rajaeläinlääkärin luvalla. Tuontierä saadaan toimittaa muonituselintarvikevarastosta vain suoraan muonitettavalle laivalle, määräpaikan satamassa sijaitsevaan välivarastoon, hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen.

Tuontierä on toimitettava johonkin edellä mainittuun määränpäähän 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin rajaeläinlääkäri on myöntänyt tuontierälle 44 §:n mukaisen luvan. Hävitettäväksi tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen toimitettavan tuontierän suhteen on noudatettava 69–74 §:ien määräyksiä.

44 §

Lupa tuontierän toimittamiselle muonituselintarvikevarastosta muonitettavalle laivalle suoraan tai määräpaikan satamassa sijaitsevan välivaraston kautta on haettava toimittamalla etukäteen muonituselintarvikevarastoa valvovalle rajaeläinlääkärille 64 §:n 1 momentin mukaisesti esitäytetty muonitustodistus.

Varastoa valvova rajaeläinlääkäri hyväksyy tuontierän toimittamisen muonitettavalle laivalle suoraan tai määräpaikan satamassa sijaitsevan välivaraston kautta myöntämällä tuontierälle muonitustodistuksen 64 §:n 2 momentin mukaisesti.

Tuontierä on kuljetettava muonitettavalle laivalle tai määräpaikan satamassa sijaitsevaan välivarastoon tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 säädettyä T1-menettelyä noudattaen.

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava toisen jäsenvaltion satamaan toimitettavista tuontieristä sataman toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tuontierien lähettämishetkellä. Ilmoitus lähetetään TRACES-viestinä. Varaston pitäjän on lisäksi toimitettava jäljennös muonitustodistuksesta kyseisen sataman toimivaltaiselle viranomaiselle.

45 §

Kun laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettu tuontierä on toimitettu asianomaiselle laivalle, on laivan toimivaltaisen edustajan vahvistettava tuontierä vastaanotetuksi 64 §:n 2 momentin mukaisesti.

Tuontierän toimittaminen eläinlääkinnälliseltä rajatarkastusasemalta muonitettavalle laivalle ilman välivarastointia muonituselintarvikevarastossa
46 §

Sellaisen tuontierän osalta, joka on tarkoitettu toimitettavaksi eläinlääkinnälliseltä rajatarkastusasemalta muonitettavalle laivalle suoraan tai määräsatamassa sijaitsevan välivaraston kautta ilman, että tuontierää toimitettaisiin muonituselintarvikevarastoon välivarastoitavaksi, on noudatettava 32 §:n, 34–36 §:ien, 38 §:n, 40 §:n 4 momentin, 44 §:n 3 ja 4 momenttien sekä 45 §:n määräyksiä.

Rajaeläinlääkäri antaa luvan tuontierän kuljetukseen rajatarkastusasemalta muonitettavalle laivalle suoraan tai määränpääsataman välivaraston kautta myöntämällä tuontierälle sekä rajatarkastustodistuksen että muonitustodistuksen.

Tuontierän on saavuttava muonitettavalle laivalle 30 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuontierälle on tehty rajatarkastusasemalla vähintään asiakirjojen tarkastus.

47 §

Laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetun tuontierän tai sen osan saa toimittaa laivalta takaisin yhteisön alueelle vain hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen.

6 luku

Kolmannesta maasta palautettavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja muut vaatimukset

Jäsenvaltioista peräisin olevaa tuontierää koskevat vaatimukset
48 §

Kolmannesta maasta yhteisön alueelle palautettavalle, jäsenvaltiosta peräisin olevalle tuontierälle on tehtävä liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjatarkastus ja tunnistus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä palautetaan. Rajaeläinlääkäri voi tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tällaiselle tuontierälle myös fyysisen tarkastuksen liitteen 2 kohdan C mukaisesti.

Mikäli 1 momentissa tarkoitettu tuontierä aiotaan palauttaa jäsenvaltiossa sijaitsevaan alkuperälaitokseen, on meneteltävä 49–50 §:ien mukaisesti.

Mikäli maahantuoja ei halua 1 momentissa tarkoitettua tuontierää palautettavaksi jäsenvaltiossa sijaitsevaan alkuperälaitokseen tai 49 §:n mukaiset edellytykset erän palauttamiselle alkuperälaitokseen eivät täyty, on meneteltävä 69–71 §:ien mukaisesti.

49 §

Kolmannen maan hylkäämä tuontierä voidaan palauttaa tuontierän viejänä toimineeseen jäsenvaltioon, jos tuontierän mukana on seuraavat asiakirjat:

1) alkuperäiset tuontiasiakirjat tai näiden oikeiksi todistetut kopiot;

2) tuontierän hylänneen kolmannen maan viranomaisen antama todistus käännyttämisen perusteista;

3) tuontierän hylänneen kolmannen maan viranomaisen vakuutus siitä, että tuontierän varastointi- ja kuljetusvaatimuksia on noudatettu; ja

4) tuontierän hylänneen kolmannen maan viranomaisen ilmoitus siitä, ettei tuontierää ole käsitelty millään tavoin.

Alkuperäisellä sinetillä varustetun kontin osalta ei kuitenkaan 1 momentin mukaisten vaatimusten tarvitse täyttyä. Tällaisen tuontierän mukana on oltava kuljettajan todistus siitä, että sisältöä ei ole käsitelty tai purettu.

Ennen tuontierän palauttamista viejänä toimineeseen jäsenvaltioon, on alkuperäisen terveystodistuksen myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava hyväksyvänsä tuontierän palauttaminen.

50 §

Tuontierä on kuljetettava alkuperälaitokseen tiiviissä sinetöidyssä kuljetusvälineessä tullin valvonnassa. Tuontierän osalta on meneteltävä 53 §:n 2 ja 3 momenttien mukaisesti.

Kolmannesta maasta peräisin olevaa tuontierää koskevat vaatimukset
51 §

Kolmannesta maasta peräisin olevan tuontierän osalta, joka palautetaan yhteisön alueelle jostain kolmannesta maasta, on tehtävä liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjatarkastus ja tunnistus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä palautetaan. Rajaeläinlääkäri voi tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tällaiselle tuontierälle myös fyysisen tarkastuksen liitteen 2 kohdan C mukaisesti.

1 momentin mukaisen tuontierän osalta on lisäksi meneteltävä 69–71 §:ien mukaisesti.

7 luku

Erityisiä tuontieriä koskevat määräykset

Luonnonvaraisten, nahkoineen tuotavien riistaeläinten lihan eläinlääkinnällinen rajatarkastus
52 §

Luonnonvaraisten, nahkoineen tuotavien riistaeläinten lihalle on tehtävä sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle, liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjatarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus. Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierästä määränpäälaitoksen valvovalle eläinlääkärille TRACES-viestinä.

Tuontierä on kuljetettava tullin valvonnassa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/1993 säädettyä T5-menettelyä noudattaen rajatarkastusasemalta määränpäälaitokseen, jossa tuontierälle on tehtävä lihantarkastus ja neuvoston direktiivin 1996/23/EY mukainen jäämätutkimus. Näiden tarkastusten tulokset on toimitettava määränpäälaitokselta 1 momentissa tarkoitetulle rajatarkastusasemalle.

Kanavoitavien tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus
53 §

Asianomaisessa lainsäädännössä kanavoitavaksi vaaditulle tuontierälle on tehtävä liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjatarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle. Tällainen tuontierä on toimitettava rajatarkastusasemalta määränpäälaitokseen tullin valvonnassa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/1993 säädettyä T5-menettelyä noudattaen sinetöidyssä tiiviissä kontissa tai kulkuneuvossa.

Rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tuontierästä määränpäälaitoksen valvovalle eläinlääkärille TRACES-viestinä.

Määränpäälaitoksen on ilmoitettava saapuneista tuontieristä laitosta valvovalle eläinlääkärille ja pidettävä saapumisrekisteriä. Laitosta valvovan eläinlääkärin on ilmoitettava 15 vuorokauden kuluessa tarkastuksen suorittaneelle rajaeläinlääkärille erän saapumisesta määränpäälaitokseen. Laitosta valvovan eläinlääkärin on tehtävä laitoksessa säännöllisesti tarkastuksia erityisesti sen arvioimiseksi, ovatko kanavoidut tuontierät saapuneet laitokseen.

Muiden erityisten erien eläinlääkinnällinen rajatarkastus
54 §

Seuraaville tuontierille on tehtävä liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakirjatarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle:

1) tuontierä on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, joka saa yhteisön lainsäädännön puitteissa esittää erityisvaatimuksia; tai

2) tuontierän tuonti on yhteisön lainsäädännön mukaisesti sallittu vain erityisiä tarkoituksia varten.

Rajaeläinlääkärin on kohtien 1 ja 2 mukaisissa tapauksissa lähetettävä tuontierästä ilmoitus TRACES-viestinä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

8 luku

Muut ilmoitukset

TRACES-viestit
55 §

Sen lisäksi mitä tässä asetuksessa muualla määrätään TRACES-viestien lähettämisestä, on rajaeläinlääkärin lisäksi lähetettävä tuontierästä ilmoitus TRACES-viestinä määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle, kun tuontierästä otettujen näytteiden tutkimustulokset eivät ole tiedossa erän lähtiessä rajatarkastusasemalta. Rajaeläinlääkärin lähettämään ilmoitukseen on sisällyttävä tiedot erästä otettujen näytteiden tutkimustuloksista.

Ilmoitus rajatarkastusasemalle
56 §

Tuontierän saapumisesta rajatarkastusasemalle tehtävästä ilmoituksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklassa. Maahantuojan on kuitenkin sovittava tuontierän tarkastusajankohdasta vähintään 12 tuntia ennen tuontierän toimittamista rajatarkastusasemalle.

Rajatarkastusasemille tehtävä ilmoitus on lähetettävä kaikkien tarkastettavaksi esitettävien tuontierien osalta TRACES-viestinä.

Maahantuojan ja varastonpitäjän ilmoitus vapaavarastoa ja -aluetta valvovalle rajaeläinlääkärille
57 §

Suomessa sijaitsevan vapaavaraston tai -alueen pitäjän on ilmoitettava kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta varastoon tai alueelle viimeistään välittömästi erän saavuttua ja ennen tuontierän rajatarkastuksen aloittamista. Maahantuojan on ilmoitettava vapaavarastosta tai -alueelta pois toimitettavasta tuontierästä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille ennen tuontierän rajatarkastuksen aloittamista.

Ilmoitukset on 1 momentissa tarkoitettujen tuontierien osalta tehtävä TRACES-viestinä.

Muonituselintarvikevaraston pitäjän ilmoitus varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille
58 §

Suomessa sijaitsevan muonituselintarvikevaraston pitäjän on ilmoitettava kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille sekä 40 §:n 1 momentissa tarkoitetulle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta varastoon viimeistään välittömästi erän saavuttua. Ilmoitus tehdään lähettämällä tuontierän mukana oleva rajatarkastustodistus telekopiona asianomaisille rajaeläinlääkäreille.

Muonituselintarvikevaraston pitäjä ilmoittaa tuontierän toimittamisesta muonituselintarvikevarastosta muonitettavalle laivalle hakemalla 44 §:n mukaisen luvan.

Ilmoittaminen rajanylityspaikalta rajatarkastusasemalle ja rajatarkastustodistusten säilyttäminen
59 §

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on maahantuojan toimitettava rajanylityspaikan tulliviranomaiselle kopio rajatarkastusasemalle TRACES-viestinä lähettämästään rajatarkastustodistuksen ensimmäisestä sivusta. Asianomaisen tulliviranomaisen on merkittävä maahantuojalta saamaansa kopioon rajatarkastustodistuksesta se rajatarkastusasema, minne tuontierä on rajanylityspaikalta kuljetettava. Tulliviranomaisen on merkittävä rajatarkastustodistukseen myös se aikaraja, jonka sisällä tuontierä on kuljetettava rajatarkastusasemalle.

Rajanylityspaikan tulliviranomaisen on annettava 1 momentissa tarkoitettu rajatarkastustodistus maahantuojalle. Rajanylityspaikan tulliviranomaisen on ilmoitettava tuontierän saapumisesta lähettämällä kyseisestä rajatarkastustodistuksesta telekopio asianomaiselle rajatarkastusasemalle. Kopio kyseisestä rajatarkastustodistuksesta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Rajanylityspaikalta lähetetty rajatarkastustodistus on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolme vuotta.

9 luku

Tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodistuksiin tehtävät merkinnät ja niiden säilyttäminen

Tuontiasiakirjat
60 §

Rajaeläinlääkärin on annettava yhteisön alueelle tuotavien tuontierien tuontiasiakirjoista allekirjoituksellaan ja leimallaan oikeaksi todistamansa kopiot maahantuojalle.

Näiden kopioiden on seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan laitokseen. Jos tuontierä jaetaan, on tuontierän kaikkia osia seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan yksikköön oikeaksi todistettu kopio tuontiasiakirjoista.

Tuontierän tuontiasiakirjojen ja niiden kopioiden säilyttämisestä rajatarkastusasemalla säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 3 artiklan kohdassa 4.

Rajatarkastustodistus
61 §

Rajatarkastusasemalla kirjoitettavasta rajatarkastustodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 ja 3 artiklassa.

Rajatarkastustodistuksessa on oltava viittaus tuontierän tulliasiakirjaan.

Rajatarkastustodistus on kaikkien tuontierien osalta tehtävä TRACES-järjestelmässä. TRACES-järjestelmässä tehdystä rajatarkastustodistuksesta tulostettavista paperikopioista säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 3 artiklan 3 ja 4 kohdissa.

Rajatarkastustodistus erän jäädessä tullin valvontaan
62 §

Rajatarkastustodistuksesta silloin, kun yhteisön alueelle hyväksytty erä jää rajatarkastuksen loppuun saattamisen jälkeen tullin valvontaan, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 4 ja 5 artikloissa.

Vapaavarastossa tai -alueella taikka muonituselintarvikevarastolla tehdyn tarkastuksen perusteella myönnettävä rajatarkastustodistus
63 §

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tehtyään vapaavarastoa tai –aluetta valvovan rajaeläinlääkärin on täytettävä rajatarkastustodistuksen toinen sivu ja merkittävä todistukseen myös tuontierälle aiemmin rajatarkastusasemalla tai tuontierän saapuessa varastoon taikka alueelle tehdyn eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen perusteella myönnetyn rajatarkastustodistuksen numero.

Jos tuontierä jaetaan vapaavarastossa tai -alueella, rajaeläinlääkärin on myönnettävä tuontierän pois toimittamisen yhteydessä jokaiselle tuontierän osalle erillinen rajatarkastustodistus, josta käy ilmi alkuperäiselle tuontierälle 1 momentin mukaisesti aiemmin myönnetyn rajatarkastustodistuksen numero.

Rajatarkastustodistus on 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen tuontierien osalta tehtävä TRACES- järjestelmässä.

Muonitustodistus
64 §

Silloin kun tuontierä aiotaan toimittaa muonituselintarvikevarastosta muonitettavalle laivalle, varastonpitäjän on täytettävä muonitustodistuksen 1–3 kohdat. Muonitustodistuksen on oltava kirjoitettu rajatarkastuksen suorittavan ja muonituserän määräsatamana olevan jäsenmaan virallisella kielellä. Varastonpitäjän on toimitettava todistus kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille ennen tuontierän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen aloittamista.

Rajaeläinlääkäri hyväksyy tuontierän toimittamisen 1 momentissa tarkoitettuun määränpäähän täyttämällä muonitustodistuksen 4 kohdan. Muonitustodistuksen on seurattava tuontierää muonitettavalle laivalle, jonka toimivaltainen edustaja todistaa erän vastaanotetuksi täyttämällä todistuksen 5 kohdan. Alkuperäinen muonitustodistus on tämän jälkeen toimitettava asianomaista muonituselintarvikevarastoa valvovalle rajaeläinlääkärille.

Yhtä muonitustodistusta voidaan käyttää myös sellaiselle tuontierälle, joka toimitetaan laivalle samalla kerralla, vaikka erä koostuisikin useista eri alkuperää olevista tuontieristä peräisin olevista tuotteista.

Muonitustodistus ja rajatarkastustodistus, kun erä toimitetaan rajatarkastusasemalta suoraan muonitettavalle laivalle
65 §

Silloin kun tuontierä aiotaan toimittaa rajatarkastusasemalta muonitettavalle laivalle suoraan tai määräpaikan satamassa sijaitsevan välivaraston kautta on tuontierälle tehtävä rajatarkastustodistus 61 §:n mukaisesti sekä muonitustodistus 64 §:n 1 momentin mukaisesti.

Rajatarkastuksen jälkeen rajatarkastustodistuksen osalta noudatetaan 61 §:n ja muonitustodistuksen osalta 64 §:n 2 ja 3 momenttien määräyksiä.

Tuontiasiakirjojen, rajatarkastustodistusten ja muonitustodistusten säilyttäminen
66 §

Rajaeläinlääkärin on huolehdittava tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen tuontiasiakirjojen tai niiden kopioiden, rajatarkastustodistusten ja muonitustodistusten tai niiden kopioiden sekä ilmoitusten säilyttämisestä muussa kuin 60 §:n 3 momentin tarkoittamassa paikassa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään. Tässä momentissa tarkoitettuja asiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajaeläinlääkärin lähetettävä telekopio täyttämästään rajatarkastustodistuksesta tiedoksi sen rajanylityspaikan tulliviranomaiselle, jonka kautta tuontierä tuotiin Suomen alueelle. Tätä todistusta on säilytettävä rajanylityspaikalla vähintään kolme vuotta.

Maahantuontitilasto
67 §

Rajaeläinlääkärin on pidettävä ajan tasalla olevaa tilastoa kaikista rajatarkastusasemalla tai muussa tämän asetuksen tarkoittamassa paikassa tarkastetuista tuontieristä.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen pidettävä ajan tasalla olevaa tilastoa kyseisen rajanylityspaikan kautta asianomaiselle rajatarkastusasemalle ohjatuista tuontieristä. Tulliviranomaisen on toimitettava tilastot asianomaiselle rajatarkastusasemalle jokaisen kuukauden lopussa.

Rajaeläinlääkärin on tarkastettava rajanylityspaikoilta toimitettavat tilastot ja pyydettäessä toimitettava ne, samoin kuin rajatarkastusasemalla tai muussa tämän asetuksen tarkoittamassa paikassa tarkastetuista tuontieristä pidettävät tilastot, maa- ja metsätalousministeriöön.

10 luku

Tuontierän hylkääminen ja hylkäämisestä johtuvat toimenpiteet

Ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta yhteisön alueelle saapuneen tuontierän hylkääminen
68 §

Rajaeläinlääkärin on määrättävä tuontierä, joka tuodaan yhteisön alueelle ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta asetettavaksi eristykseen tullin valvonnassa. Rajaeläinlääkärin on tehtävä tuontierälle liitteen 2 A ja 2 B mukainen asiakirjatarkastus ja tunnistus sekä tarvittaessa myös liitteen 2 C mukainen fyysinen tarkastus. Rajaeläinlääkärin pyynnöstä on tulliviranomaisen tehtävä tuontierän tunnistus. Rajaeläinlääkäri päättää ihmisten ja eläinten terveyteen vaikuttavat seikat huomioonottaen, hävitetäänkö tuontierä vai toimitetaanko se kolmanteen maahan.

Kolmanteen maahan toimitettava tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta lähimmän rajatarkastusaseman kautta samalla kuljetusvälineellä 60 vuorokauden sisällä tuontierän eristykseen asettamisesta. Rajaeläinlääkärin on mitätöitävä alkuperämaahan palautettavan tuontierän mukana olevat tuontiasiakirjat.

Hävitettäväksi määrätty tuontierä on toimitettava hävitettäväksi rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti 60 vuorokauden sisällä eristykseen asettamisesta. Tuontierän hävitettäväksi toimittamisen osalta on noudatettava 71 §:n 3 ja 4 momenttien määräyksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta yhteisön alueelle tuotujen tuontierien tarkastamisesta, varastoimisesta, hävittämisestä ja toimittamisesta kolmanteen maahan.

Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen saapuneen erän hylkääminen
69 §

Jos tuontierälle tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä on syytä epäillä, etteivät tuontierä tai sitä koskevat asiakirjat täytä niille tässä asetuksessa tai sen 3 §:ssä luetelluissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia, on tuontierä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken varastoitava asianomaisella rajatarkastusasemalla. Tuontierän varastoimisesta silloin, kun erästä on otettu näytteitä laboratoriotutkimuksia varten, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteessä II.

Jos tuontierälle tehtävän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä ilmenee, etteivät tuontierä tai sitä koskevat asiakirjat täytä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia, on rajaeläinlääkärin hylättävä erä. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken tuontierä on varastoitava 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hylätty tuontierä on rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti toimitettava kolmanteen maahan, hävitettävä tai käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Hylättyä tuontierää on varastoitava rajatarkastusasemalla siihen saakka, kunnes rajaeläinlääkärin tuontierää koskevat määräykset pannaan täytäntöön.

Tuontierän varastointiaika lasketaan mukaan 70 ja 71 §:ien mukaiseen määräaikaan.

Hylätyn tuontierän toimittaminen kolmanteen maahan
70 §

Rajatarkastusasemalla hylätty, kolmanteen maahan toimitettava tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta sen rajatarkastusaseman kautta, jossa tuontierä hylättiin, samalla kuljetusvälineellä 60 vuorokauden sisällä hylkäämisestä.

Vapaavarastossa tai -alueella hylätty, kolmanteen maahan toimitettava tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta 30 vuorokauden sisällä hylkäämisestä.

Rajaeläinlääkärin on mitätöitävä alkuperämaahan palautettavan tuontierän mukana olevat asiakirjat.

Hylätyn tuontierän toimittaminen hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen
71 §

Rajatarkastusasemalla hylätty tuontierä on toimitettava hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti 60 vuorokauden sisällä.

Vapaavarastossa tai -alueella taikka muonituselintarvikevarastossa hylätty tuontierä on toimitettava hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti 30 vuorokauden sisällä.

Tuontierä on merkittävä siten, ettei sitä enää voida toimittaa muuhun kuin 1 ja 2 momenttien mukaiseen tarkoitukseen. Tuontierän toimittamisen rajaeläinlääkärin määräämään tarkoitukseen on tapahduttava tullin valvonnassa. Rajaeläinlääkärin on huolehdittava siitä, että hän saa kirjallisesti tiedon määräämänsä käsittelyn suorittamisesta 1 tai 2 momentin mukaisen määräajan kuluessa.

Jos rajaeläinlääkäri ei ole saanut 3 momentin mukaista tietoa määräajan kuluessa, on tulliviranomaisen rajaeläinlääkärin pyynnöstä pyrittävä selvittämään tuontierän sijainti.

Tuontierän hylkääminen muualla kuin rajatarkastusasemalla
72 §

Jos sellaisella rajanylityspaikalla, jonka yhteydessä ei sijaitse rajatarkastusasemaa, tulliviranomaisen suorittaman alustavan asiakirjojen tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että tuontierä olisi hylättävä, on tulliviranomaisen ilmoitettava tästä asianomaiselle rajaeläinlääkärille. Rajaeläinlääkäri voi tällöin suorittaa erän hylkäämisen liitteen 2 A mukaisen asiakirjatarkastuksen perusteella.

Jos tulliviranomaisen millä tahansa rajanylityspaikalla suorittaman yksityishenkilön mukanaan tuoman tai yksityishenkilölle lähetetyn tuontierän tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että tuontierä ei täytä sille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, on asianomaisen tulliviranomaisen hylättävä erä. Tulliviranomaisen on määrättävä tällainen tuontierä maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaisesti toimitettavaksi kolmanteen maahan, hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen.

73 §

Rajaeläinlääkäri voi määrätä 72 §:n mukaisen tuontierän varastoinnista siihen asti kunnes toimivaltaisen viranomaisen tuontierää koskevat määräykset pannaan täytäntöön. Tuontierä on tällöin säilytettävä rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti tullin valvonnassa.

Hylätystä erästä ilmoittaminen
74 §

Rajaeläinlääkärin on välittömästi toimitettava tieto tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriöön.

Jos kyseessä on yhteisön lainsäädännön vakava tai toistuva rikkomus taikka tuontierä saattaisi olla vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle, maa- ja metsätalousministeriö toimittaa tiedon hylätystä erästä komissiolle.

Tulliviranomaisen on toimitettava tieto 72 §:n 2 momentin mukaisesta tuontierän hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriöön.

11 luku

Erinäiset määräykset

Tuontierien uudelleenlastaaminen
75 §

Tämän asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tuontierä saadaan lastata uudelleen ennen eläinlääkinnällistä rajatarkastusta vain asianomaisen rajaeläinlääkärin luvalla.

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen ei sellaista tuontierää, jota ei ole hyväksytty tuotavaksi yhteisön alueelle, saada lastata uudelleen kuljetuksen yhteydessä. Jos erä kuitenkin kuljetusvälineen rikkoutumisen tai siihen verrattavasta erityisestä syystä on lastattava uudelleen kuljetuksen yhteydessä, on tähän saatava asianomaisen rajaeläinlääkärin lupa.

Uudelleenlastaus on aina tehtävä tullin valvonnassa.

Maahantuojan sitoumus tuontierästä huolehtimisesta
76 §

Kolmanteen maahan toimitettavan tuontierän osalta on maahantuojan annettava eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä rajaeläinlääkärille kirjallinen sitoumus siitä, että maahantuoja huolehtii rajaeläinlääkärin määräämien toimenpiteiden suorittamisesta sekä näistä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista siinä tapauksessa, jos tuontierä käännytetään määränpäänä olevasta kolmannesta maasta takaisin yhteisön alueelle. Vapaavarastosta taikka vapaa-alueelta kolmanteen maahan toimitettavan tuontierän osalta on sitoumus annettava ennen tuontierän toimittamista ulos varastosta tai -alueelta.

Maahantuoja antaa 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen vahvistamalla rajatarkastustodistuksen ensimmäisellä sivulla antamansa tiedot allekirjoituksellaan.

Lastiluetteloiden ja rahtikirjojen tarkastaminen ja toimittaminen
77 §

Tulliviranomaisen on tarkastettava laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelot ja maaliikenteen rahtikirjat sen varmistamiseksi, että kaikki 6 §:ssä tarkoitetut tuontierät toimitetaan eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen.

Tulliviranomaisen on pyydettäessä toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle toisista jäsenmaista sekä kolmansista maista Suomeen tulevan laiva- ja lentoliikenteen lastiluettelot sekä maaliikenteen rahtiluettelot.

Rajatarkastusasemien aukioloajat
78 §

Tuontierän eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään rajatarkastusasemilla liitteen 1 mukaisina aukioloaikoina.

Jos maahantuoja haluaa tarkastuttaa tuontierän muuna aikana, on hänen sovittava tuontierän tarkastuksesta vähintään 12 tuntia etukäteen asianomaisen rajaeläinlääkärin kanssa.

Maksut
79 §

Tuontierien eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä peritään maahantuojalta valtion maksuperustelain (150/1992) ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain perusteella määräytyvä maksu.

Maahantuoja vastaa kaikista tuontierän eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Voimaantulo ja siirtymäsäännös
80 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Sen estämättä, mitä 61 §:ssä, 64 §:ssä ja liitteen 2A -kohdassa määrätään, saavat tuontierän mukana oleva rajatarkastustodistus ja muonitustodistus sekä sellaisten kolmanteen maahan, tai ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettujen tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, mukana olevat tuontiasiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut käännökset olla suomen ja ruotsin kielen asemesta myös englanninkielisiä siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää. Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään TRACES-järjestelmän käytöstä, otetaan järjestelmä käyttöön 10 §:n tarkoittamien Suomen markkinoille tarkoitettujen tuontierien osalta, hylättyjä eriä lukuun ottamatta, 1.7.2005 lukien.

Ennen 1.1.2005 yhteisön alueelle liitteen 10 kohdan 1 mukaiseen tarkoitukseen toimitettuihin lihasta, lihatuotteista, maidosta ja maitopohjaisista tuotteista koostuviin tuontieriin sovelletaan kyseisen liitteen kohtien 2―9 eläinten terveyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia 1.1.2006 lukien. Tämän siirtymäajan umpeuduttua on sellaiset edellä tarkoitetut tuontierät, jotka eivät täytä niille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, toimitettava hävitettäväksi tai käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen asianomaisen rajaeläinlääkärin määräyksen mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 6 päivänä huhtikuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (259/2004) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission päätös 2004/372/EY (32004D0372); EYVL N:o L 118, 23.4.2004, s. 45
Komission päätös 2004/413/EY (32004D0413); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 51
Komission päätös 2004/414/EY (32004D0414); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 56
Komission päätös 2004/415/EY (32004D0415); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 63
Komission päätös 2004/427/EY (32004D0427); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 4
Komission päätös 2004/436/EY (32004D0436); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 47
Komission päätös 2004/437/EY (32004D0437); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 52
Komission päätös 2004/438/EY (32004D0438); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 57

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.