1338/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 6 §:n 1 momentin ja 11 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Työterveyshuollon korvaukset

1 §
Yleisiä määräyksiä

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä vahvistetaan sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen voimavaratekijöiden perusteella.

Enimmäismäärä vahvistetaan korvausluokittain. Enimmäismäärä koostuu työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelujen ja muiden tarpeellisten voimavaratekijöiden osuuksista.

2 §
Korvausluokka I

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelujen osuus enimmäismäärässä määritellään ammattihenkilöiden palvelujen käytöstä ja niihin käytettävästä työajasta saatavien toiminta- ja kustannusselvitysten perusteella. Tähän perustuen kutakin kokopäivätoimista ammattihenkilöä kohden määritellään työterveyshuollon piirissä olevien henkilömäärä.

Enimmäismäärä sisältää tarpeellisena pidettävät osuudet työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarvitsemista asiantuntijapalveluista, laboratoriotutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista sekä työterveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevista muista voimavaroista ja näitä vastaavista kustannuksista.

3 §
Korvausluokka II

Työterveyshuollon lisäksi järjestetyn sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon enimmäismäärä määritellään yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon sekä avohoitona annettavan terveydenhoidon toteuttamiseksi tarpeellisten voimavaratekijöiden perusteella.

Enimmäismäärässä otetaan huomioon erikoislääkärin toiminta lausunnon antajana silloin, kun lausunto annetaan työpaikan työterveyslääkärin toimeksiannosta työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi.

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin mitä edellä 2 §:ssä säädetään.

4 §
Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen liitteet

Työnantajan korvaushakemuksen liitteinä on esitettävä:

1) työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n tarkoittama työterveyshuollon toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä hakemusta koskevalta tilikaudelta; ja

2) työsuojelutoimikunnan tai vastaavan taikka työsuojeluvaltuutetun antama lausunto työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta tai selvitys siitä, että tämän lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus.

2 luku

Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

1 §
Yleistä

Kansaneläkelaitos voi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n nojalla suorittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sen toimipiiriin kuuluvien korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoidon järjestämiskustannuksista kohtuullisen korvauksen.

Terveydenhoidolla tarkoitetaan opiskelijoiden terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn sekä hoidon kannalta tarpeellista toimintaa, yleis- ja erikoislääkäritasoisen avosairaanhoidon palveluja, mielenterveystyötä sekä hammaslääkärin suorittamaa järjestelmällisen hammashuollon periaatteita noudattavaa suun ja hampaiden tutkimusta ja hoitoa.

2 §
Korvauksen hakeminen

Opiskelijakohtainen euromääräinen korvaus tili- ja toimintakaudelta vahvistetaan etukäteen säätiön hakemuksesta. Sitä varten säätiö antaa Kansaneläkelaitokselle opiskelijakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän määrittämiseksi tarpeelliset tiedot korvauksen hakemisesta annettujen erillisten ohjeiden mukaisesti tilikautta edeltävän syyskuun 15. päivään mennessä.

Lopullista korvausta tili- ja toimintakaudelta, joka alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä, on haettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Myöhästymisestä huolimatta korvaus voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä voidaan pitää kohtuuttomana.

Lopullista korvausta hakiessaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö esittää selvityksen säätiön toiminnasta ja kirjanpitoon perustuvista menoista Kansaneläkelaitoksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

3 §
Korvauksen suorittaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa säätiölle opiskelijakohtaiseen enimmäismäärään perustuvan korvauksen ja suorittaa sairausvakuutusrahaston varoista säätiölle kunkin kuukauden alussa ennakkona määrän, jonka yhdessä säätiön muilta rahoittajilta saamien määrien kanssa katsotaan riittävän saman kuukauden aikana maksettaviin menoihin.

Tili- ja toimintakauden päätyttyä vahvistetaan säätiölle lopullinen kokonaiskorvaus. Jos säätiön saamien ennakkojen määrä on suurempi kuin sille toteutuneen toiminnan ja kirjanpidon perusteella maksettava lopullinen korvaus, se on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa määrän sairausvakuutusrahastoon kesäkuun loppuun mennessä.

Lainmuutoksesta tai säätiöstä riippumattomasta muusta poikkeuksellisesta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut kustannusten nousu voidaan korvata tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä. Kelan maksama lisäkorvaus kustannuksesta ei voi ylittää Kelan suhteellista osuutta säätiön kokonaisrahoituksesta.

4 §
Ohjeiden anto ja tarkastusoikeus

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä terveydenhoidon voimavarojen tehokkaan ja tuloksellisen käytön sekä toiminnan taloudellisuuden ja jatkuvan kehityksen seuraamiseksi tarvitsemiaan tietoja. Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus tarkastaa säätiön kirjanpito ja antaa tarkempia ohjeita korvauksen hakemisesta.

3 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Sen 2 lukua sovelletaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 1 päivänä tammikuuta 2006 alkavaan ja sitä seuraaviin tili- ja toimintakausiin.

Kansaneläkelaitoksen hallituksen 22.8.1997 antamaa päätöstä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sairausvakuutuslain 29 §:n 5 momentin perusteella suoritettavasta korvauksesta noudatetaan kuitenkin tili- ja toimintakaudella 1.1.2005―31.12.2005 siltä osin, kuin kyse on vuodelle 2005 myönnettyjen korvausten maksamisesta ja maksuun liittyvistä hallinnollisista päätöksistä sekä tili- ja toimintakautta koskevasta lopullisesta päätöksestä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.