1336/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään korvaustaksojen perusteista 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 6 §:n nojalla seuraavasti:

1 luku

Lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteet

1 §
Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettua lääkärinpalkkiotaksaa noudattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §
Lääkärinpalkkiotaksa

Lääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan lääkärin palkkiotaksan mukaan.

Lääkärin palkkiotaksan mukaan ei makseta korvausta laboratoriotutkimuksista eikä radiologisista tutkimuksista perityistä palkkioista, elleivät ne kuulu osana lääkärin suorittamaan tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen.

Lääkärin palkkiotaksa jakautuu lääkärin toimenpidetaksaan ja vastaanottopalkkiotaksaan.

3 §
Lääkärin toimenpidetaksa

Lääkärin toimenpidetaksaa sovelletaan, kun on kysymys lääkärin suorittamasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä peritystä palkkiosta.

Toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 280,03 euron määrää.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun ja vaikeusasteen johdosta kestää huomattavasti normaalia kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

4 §
Lääkärin vastaanottopalkkiotaksa

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksaa sovelletaan, kun on kysymys muusta kuin 3 §:n 1 momentin mukaan korvattavasta lääkärinpalkkiosta.

Vastaanottopalkkiotaksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 35,32 euron määrää.

Jos lääkärin käynti potilaan luona kestää yli tunnin, korvausperusteena käytetään enintään 8,75 euron määrää jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

5 §
Erikoislääkärikorotus

Jos tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut erikoislääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, taksan mukaisia euromääriä korotetaan 50 prosentilla.

6 §
Käyntiaikakorotus

Lääkärin palkkiotaksassa tarkoitettuja euromääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu arkipäivänä kello 21.00―7.00, lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 18.00 jälkeen tai sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä.

2 luku

Hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteet

1 §
Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettua hammaslääkärinpalkkiotaksaa ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain (678/1992) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua rintamaveteraanien protetiikan korvaamista koskevaa taksaa noudattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §
Hammashoidon taksa

Hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukaan.

Hammashoidon taksan mukaan ei makseta korvausta laboratoriotutkimuksista eikä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä perityistä palkkioista, elleivät ne kuulu osana hammaslääkärin suorittamaan tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen.

3 §
Hammaslääkärinpalkkiotaksa

Hammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta korvausta maksetaan enintään 20 minuuttia kestävältä toimenpiteeltä.

Hammaslääkärinpalkkiotaksan toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 323 euron määrää.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun ja vaikeusasteen johdosta kestää huomattavasti normaalia kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

4 §
Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään kliinisen työn osalta enintään 269,94 euron ja teknisen työn osalta enintään 386,83 euron määrää toimenpiteeltä.

5 §
Erikoishammaslääkärikorotus

Jos tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut erikoishammaslääkäri ja tutkimus tai hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, taksan mukaisia euromääriä korotetaan 30 prosentilla.

6 §
Käyntiaikakorotus

Hammashoidon taksassa tarkoitettuja euromääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu arkipäivänä kello 21.00-7.00, lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 18.00 jälkeen tai sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä.

3 luku

Tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteet

1 §
Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettua tutkimuksen ja hoidon taksaa noudattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §
Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimusten taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 577,73 euron määrää tutkimukselta. Patologian alaan kuuluvien laboratoriotutkimusten näytteenotto korvataan lääkärinpalkkiotaksan tai hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan. Muissa näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa näytteenotto sisältyy tutkimuksen taksaan.

3 §
Sairaanhoitotoimenpiteet

Sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa yksityisessä terveydenhuollon toimintayksikössä annetun tai 3 luvun 3 §:ssä ja 1 luvun 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetun muun terveydenhuollon ammattihenkilön antaman sairaanhoidon taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 15,47 euron määrää hoitokerralta. Jos hoito on kestänyt yli tunnin, korvausperusteena käytetään 3,87 euron määrää jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on annettu vakuutetun luona, edellä mainittuja euromääriä voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.

4 §
Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 2 810,25 euron määrää tutkimukselta ja toimenpiteeltä.

Jos tutkimukseen on käytetty erityisvarjoainetta, korvauksen perusteena voidaan käyttää todellisia lisäkustannuksia vastaavaa määrää, kuitenkin enintään 840,94 euroa.

5 §
Säde- ja sytostaattihoito

Säde- ja sytostaattihoitojen taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 67,28 euron määrää hoitokerralta.

6 §
Fysioterapia

Fysioterapian ja siihen liittyvän muun fysikaalisen hoidon taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 20,69 euron määrää hoitokerralta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on annettu vakuutetun luona, edellä mainittuja euromääriä voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.

7 §
Psykologin suorittamat tutkimukset

Psykologin suorittamien tutkimusten taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 123,11 euron määrää.

4 luku

Voimaantulo

1 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.