1318/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä annetun asetuksen 17 päivänä kesäkuuta 2004 annetun valtiovarainministeriön asetukseen (515/2004) 1 luvun 1 §:n 1 momentti,

lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti ja 2 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisessa on lisäksi noudatettava osakeyhtiölakia (734/1978) sekä kirjanpitolakia (1336/1997) ja sen nojalla annettuja säännöksiä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.


Jos rahastoyhtiö laatii tilinpäätöksensä kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, tulee kuitenkin sijoitusrahaston tilinpäätöksen laadinnassa noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös

3 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot

Jollei rahastoyhtiö ole arvostanut rahoitusvarojaan käypään arvoon kirjanpitolain nojalla annettujen säännösten mukaisesti, tulee käyvät arvot ilmoittaa taseen liitetietona. Jos rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastonlain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, tulee rahastoyhtiön merkitä toimintaan liittyvät rahoitusvarat taseeseen noudattaen sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia (1996/579) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon asetuksen voimaan tuloa lähinnä seuraavan tilikauden alusta lukien. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa asetusta kirjanpitoon sinä tilikautena, jonka kuluessa asetus tulee voimaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Timo Kaisanlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.