1315/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1337/1997) 5 luvun 2 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 1304/2004, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n tarkoittamat tarkemmat säännökset rahoitusvälineiden käyvän arvon mukaisen arvostuksen edellytyksistä, käyvän arvon määrittämisestä, käyvän arvon muutosten merkitsemisestä tuloslaskelmaan ja taseeseen, rahoitusvälineistä annettavista liitetiedoista tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä sekä toimintakertomuksessa ja konsernin emoyrityksen toimintakertomuksessa annettavista tiedoista.

2 §
Määritelmät

Rahoitusjohdannaisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa rahoitusvälineisiin perustuvia sopimuksia, jossa toiselle sopimuspuolelle annetaan oikeus suoritukseen käteisellä tai muulla rahoitusvälineellä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, rahoitusjohdannaisilla tarkoitetaan myös hyödykkeisiin perustuvia sopimuksia, jossa toiselle sopimuspuolelle annetaan oikeus suoritukseen käteisellä tai muulla rahoitusvälineellä, lukuun ottamatta sopimuksia, jotka on alun perin tehty täyttämään ja jotka edelleen täyttävät hyödykettä koskevat hankinta-, myynti- tai käyttövaatimukset ja jotka on tarkoitus suorittaa hyödykkeen toimituksella.

3 §
Rahoitusvälineiden arvostaminen

Taseen vastaaviin merkityt rahoitusvälineet, joiden käypä arvo on jäljempänä 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla luotettavasti määriteltävissä, voidaan arvostaa käypään arvoon.

Käyvän arvon mukaista arvostamista ei kuitenkaan sovelleta:

1) rahoitusvälineisiin, jotka eivät ole johdannaisia ja joita pidetään niiden eräpäivään saakka;

2) lainasaamisiin sekä muihin saamisiin, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa;

3) osuuksiin tytär-, omistusyhteys- ja yhteisyrityksissä;

4) kirjanpitovelvollisen oman pääoman ehdoin liikkeeseen laskemiin rahoitusvälineisiin;

5) ehdollista vastiketta koskeviin sopimuksiin yritysten yhteenliittymässä; ja

6) muihin rahoitusvälineisiin, jotka yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisesti arvostetaan käyvästä arvosta poikkeavasti.

Rahoitusveloista käypään arvoon arvostetaan rahoitusvälineet, jotka ovat:

1) rahoitusjohdannaisia, tai

2) osa kaupankäyntisalkkua.

4 §
Suojauslaskennassa sovellettava arvostaminen ja merkitseminen tilinpäätökseen

Vara tai velka, jota voidaan pitää suojattuna eränä käypää arvoa koskevan suojauslaskentamenettelyn mukaisesti (käyvän arvon suojaus) taikka tällaisen varan tai velan yksilöity osa, voidaan arvostaa kyseisessä menettelyssä edellytetyn määräisenä.

Suojauslaskentamenettelyä koskevien 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti suojausvälineeksi määritelty johdannaissopimus tai muu rahoitusväline voidaan 3 §:stä poiketen arvostaa suojauslaskentamenettelyssä edellytetyn määräisenä.

5 §
Käyvän arvon määrittäminen

Rahoitusvälineen, jolle on vaikeuksitta määriteltävissä luotettavat markkinat, käypänä arvona pidetään sen markkina-arvoa.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rahoitusvälineen käypänä arvona pidetään:

1) arvoa, joka on johdettavissa rahoitusvälineen osien tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta; tai

2) arvoa, joka on laskettavissa rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväksytyillä arvostusmalleilla ja -menetelmillä, jos markkina-arvo on niiden avulla luotettavasti arvioitavissa.

6 §
Käyvän arvon muutosten merkitseminen tuloslaskelmaan

Tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään tuloslaskelmaan käypään arvoon merkittävien rahoitusvälineiden tilinpäätöshetken arvon ja edellisen tilinpäätöksen kirjanpitoarvon erotus.

Jos käypään arvoon merkittävä rahoitusväline on hankittu tilikauden aikana, tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään rahoitusvälineen tilinpäätöshetken arvon ja hankintamenon erotus.

7 §
Käyvän arvon muutosten merkitseminen taseeseen

Edellä 6 §:ssä säädetystä poiketen merkitään mainitussa pykälässä tarkoitettu erotus omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon, jos:

1) kyseessä on suojauslaskentamenettelyssä käytetyn rahoitusvälineen kirjaus, jolla koko arvonmuutoksen tai sen osan kirjaamatta jättäminen tuloslaskelmaan kyseisellä tilikaudella mahdollistetaan (rahavirran suojaus);

2) tällainen arvonmuutos aiheutuu kirjanpitovelvollisen ulkomaiseen yritykseen tekemiin nettoinvestointeihin sisältyvän valuuttaerän kurssimuutoksesta (muuntoero); tai

3) kyseessä on sellainen taseen vastaaviin merkityn käyvän arvon mukaan arvostettava rahoitusväline, jota ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa ja joka ei ole johdannaissopimus.

Käyvän arvon rahastoa on oikaistava, kun rahoitusväline luovutetaan tai se erääntyy.

Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai -saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen.

8 §
Liitetiedot

Käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä on ilmoitettava liitetietona:

1) käytettyjen arvostusmallien ja -menetelmien perusteet niistä rahoitusvälineistä, joiden käypä arvo on määritelty 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti;

2) rahoitusvälineryhmittäin käypä arvo ja suoraan tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset sekä käyvän arvon rahastoon merkityt muutokset;

3) johdannaislajeittain tiedot johdannaisten käytön laajuudesta ja niiden käyttötarkoituksesta, sekä olennaiset ehdot, jotka saattavat vaikuttaa tulevien kassavirtojen määrään, ajoitukseen ja varmuuteen;

4) erittely, josta ilmenevät käyvän arvon rahaston muutokset tilikauden aikana.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetuista suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista on annettava tiedot:

1) suojauslaskennassa sovellettavasta arvostamisesta;

2) näistä varoista ja veloista tuloslaskelmaan merkityt tuotot ja kulut;

3) suojaavien ja suojattavien varojen ja velkojen merkitsemisestä taseeseen; sekä

4) kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista.

9 §
Toimintakertomuksessa annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa tai sen nojalla muualla säädetään, toimintakertomuksessa tulee esittää käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä tiedot:

1) yrityksen rahoitusriskien hallinnan tavoitteista ja menettelytavoista, mukaan luettuna kunkin sellaisen ennakoidun liiketoimen päälajin suojausmenettely, johon sovelletaan suojauslaskentaa;

2) yrityksen hinta-, luotto-, likviditeetti- ja kassavirtariskeistä,

jos nämä tiedot ovat olennaisia yrityksen varojen, velkojen, rahoitusaseman taikka tilikauden tuloksen arvioimisen kannalta.

10 §
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konsernin emoyrityksen toimintakertomuksessa annettavat tiedot

Konsernitilinpäätöksen liitteenä on esitettävä soveltuvin osin 8 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

Emoyrityksen toimintakertomuksessa on esitettävä 9 §:ssä tarkoitetut tiedot myös konsernista.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta kirjanpitoon sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY; EYVL N:o L 283, 27.10.2001, s. 28

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.