1313/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 11 §:n 2 momentti, 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 4 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 luvun 1 §:n 4 momentti, 2 §:n 4 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 2 luvun otsikko ja 1 §, 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentin 4 kohta, 8 §:n 4 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 4 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohta,

sellaisena kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 4 momentti, 2 §:n 4 momentti, 2 luvun 1 § osaksi ja 2 §:n 2 momentti asetuksessa 748/2001, sekä

lisätään 2 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi edellä mainitussa asetuksessa 748/2001, uusi 3 ja 4 momentti, 5 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta ja asetukseen uusi 5 a luku seuraavasti:

1 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

1 §
Kululajikohtainen tuloslaskelma

Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 1―5 kohdan yhteenlaskettuna eränä "BRUTTOTULOS", jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 3 400 000 euroa

2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa

3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.

2 §
Toimintokohtainen tuloslaskelma

Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 1―3 ja 6 kohdan yhteenlaskettuna eränä "BRUTTOTULOS", jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 3 400 000 euroa

2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa

3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.

6 §
Tase

Tase laaditaan seuraavan kaavan mukaan:

V a s t a a v a a

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1. Kehittämismenot

2. Aineettomat oikeudet

3. Liikearvo

4. Muut pitkävaikutteiset menot

5. Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

2. Rakennukset ja rakennelmat

3. Koneet ja kalusto

4. Muut aineelliset hyödykkeet

5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

III Sijoitukset

1. Osuudet saman konsernin yrityksissä

2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä

3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä

4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

5. Muut osakkeet ja osuudet

6. Muut saamiset

B VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Vaihto-omaisuus

1. Aineet ja tarvikkeet

2. Keskeneräiset tuotteet

3. Valmiit tuotteet/tavarat

4. Muu vaihto-omaisuus

5. Ennakkomaksut

II Saamiset

1. Myyntisaamiset

2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä

3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

4. Lainasaamiset

5. Muut saamiset

6. Maksamattomat osakkeet/osuudet

7. Siirtosaamiset

III Rahoitusarvopaperit

1. Osuudet saman konsernin yrityksissä

2. Muut osakkeet ja osuudet

3. Muut arvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

V a s t a t t a v a a

A OMA PÄÄOMA

I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

II Ylikurssirahasto

III Arvonkorotusrahasto

IV Käyvän arvon rahasto

V Muut rahastot

1. Vararahasto

2. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot

3. Muut rahastot

V Edellisten tilikausien voitto (tappio)

VI Tilikauden voitto (tappio)

B TILINPÄÄTÖSIIRTOJEN KERTYMÄ

1. Poistoero

2. Vapaaehtoiset varaukset

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. Eläkevaraukset

2. Verovaraukset

3. Muut pakolliset varaukset

D VIERAS PÄÄOMA

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Vaihtovelkakirjalainat

3. Lainat rahoituslaitoksilta

4. Eläkelainat

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

7. Rahoitusvekselit

8. Velat saman konsernin yrityksille

9. Velat omistusyhteysyrityksille

10. Muut velat

11. Siirtovelat


7 §
Lyhennetty tase

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, tase saadaan 6 §:n 1 momentissa säädetyn sijasta laatia seuraavan kaavan mukaan.

V a s t a a v a a

A Pysyvät vastaavat

1. Aineettomat hyödykkeet

2. Aineelliset hyödykkeet

3. Sijoitukset

B Vaihtuvat vastaavat

1. Vaihto-omaisuus

2. Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen

3. Rahoitusarvopaperit

4. Rahat ja pankkisaamiset

V a s t a t t a v a a

A Oma pääoma

1. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2. Ylikurssirahasto

3. Arvonkorotusrahasto

4. Käyvän arvon rahasto

5. Muut rahastot

6. Edellisten tilikausien voitto (tappio)

7. Tilikauden voitto (tappio)

B Tilinpäätössiirtojen kertymä

C Pakolliset varaukset

D Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen


2 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

1 §
Rahoituslaskelma

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta rahoituslaskelmasta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, missä määrin kirjanpitovelvollinen on pystynyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka kirjanpitovelvollinen on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä; sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

2 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Sellaisten pysyviin vastaaviin kirjattujen rahoitusvälineiden osalta, jotka on kirjattu käypää arvoa korkeampaan arvoon ja joista ei ole tehty kirjanpitolain 5 luvun 13 §:n mukaista arvonalennusta, on tilinpäätöksen liitetietona ilmoitettava kirjanpitoarvo ja käypä arvo, joko rahoitusvälinekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö siitä, että kirjanpitoarvo jälleen saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty.

Jos rahoitusjohdannaisia ei ole arvostettu kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n nojalla käypään arvoon, kunkin johdannaislajin osalta on tilinpäätöksen liitetietona esitettävä johdannaisten käypä arvo, jos tämä voidaan luotettavasti määritellä, sekä tiedot niiden käytön laajuudesta ja luonteesta.

Jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 1 momentin 5 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetut liitetiedot.

4 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetietona on esitettävä:


4) perusteltu selvitys, jos aktivoitujen kehittämismenojen tai liikearvon poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta;


5 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietona on esitettävä:


1 a) Omien osakkeiden hankintamenon vähennys ja oikaisut oman pääoman eristä;


8 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Kirjanpitovelvollisen, jonka arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on annettava edellä 2 momentin 1 ja 4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöittäin eriteltyinä. Muu kirjanpitovelvollinen saa jättää tällaiset tiedot esittämättä, jos ne koskevat yksittäistä henkilöä.


10 §
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi mitä edellä tässä luvussa säädetään, kotimaiseen tai siihen verrattavan ulkomaiseen konserniin kuuluvan kirjanpitovelvollisen tuloslaskelman tai taseen liitetietona on ilmoitettava:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, joka laatii suurimman sellaisen yrityskokonaisuuden konsernitilinpäätöksen, johon kirjanpitovelvollinen kuuluu;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka siinä alimmassa konsernitilinpäätöksen laativassa alakonsernissa, joka sisältyy 1 kohdassa tarkoitettuun konserniin ja johon kirjanpitovelvollinen tytäryrityksenä kuuluu;

3) tieto siitä, mistä on saatavissa jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä.


4 luku

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetiedot

3 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetietona on esitettävä:


2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä tytäryrityksestä, kirjanpitolain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettu peruste tai muualla laissa säädetty oikeus tytäryrityksen yhdistelemättä jättämiselle, samoin kuin tieto sen omasta pääomasta ja voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;

3) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistellystä osakkuusyrityksestä ja tieto hankintahetken oman pääoman esittämistavasta;

4) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä osakkuusyrityksestä, peruste yhdistelemättä jättämiselle sekä tämän osakkuusyrityksen oman pääoman määrä ja tilikauden voitto tai tappio viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;


5 a luku

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen

1 §
Kirjanpitoasetuksen soveltaminen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittuun tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Sellaiseen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä, lukuun ottamatta 2 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2―4 momenttia, 9 §:n 1―3 momenttia, 10 §:n 1 momenttia, 4 luvun 1 §:ää, 3 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohtaa sekä 4 §:n 6 kohtaa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen.

Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY; EYVL N:o L 283, 27.10.2001, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1606/2002; EYVL N:o L 243, 11.9.2002, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.