Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1303/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään vesienhoidon järjestämisestä 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1299/2004) 6 ja 20 §:n nojalla:

1 §
Vesienhoitoalueet

Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004), jäljempänä vesienhoitolaki, 3 §:ssä tarkoitetut vesienhoitoalueet ovat Vuoksen vesienhoitoalue, Kymijoen―Suomenlahden vesienhoitoalue, Kokemäenjoen―Saaristomeren―Selkämeren vesienhoitoalue, Oulujoen―Iijoen vesienhoitoalue ja Kemijoen vesienhoitoalue.

Ruotsin kanssa muodostetaan kansainvälinen vesienhoitoalue Tornionjoen vesistöalueelle ja Norjan kanssa Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueille siten kuin niistä erikseen kansainvälisellä sopimuksella määrätään.

Vesienhoitoalueet määrittyvät liitteessä 1 luetelluista vesistöalueista. Vesienhoitoalueet sijaitsevat liitteessä 2 lueteltujen kuntien alueilla.

2 §
Yhteensovittavat alueelliset ympäristökes- kukset

Vesienhoitolain 6 §:ssä tarkoitettu yhteensovittava alueellinen ympäristökeskus Vuoksen vesienhoitoalueella on Etelä-Savon ympäristökeskus, Kymijoen―Suomenlahden vesienhoitoalueella Uudenmaan ympäristökeskus, Kokemäenjoen―Saaristomeren―Selkämeren vesienhoitoalueella Länsi-Suomen ympäristökeskus, Oulujoen―Iijoen vesienhoitoalueella Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kemijoen vesienhoitoalueella Lapin ympäristökeskus.

Alueelliselle ympäristökeskukselle tässä asetuksessa säädetyistä tehtävistä Ruotsin ja Norjan kanssa muodostettavilla kansainvälisillä vesienhoitoalueilla huolehtii Lapin ympäristökeskus.

3 §
Yhteistyöryhmä

Kukin alueellinen ympäristökeskus kutsuu toimialueellaan koolle yhden tai useampia vesienhoitolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhteistyöryhmiä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän toiminnan järjestämisestä huolehtii alueellinen ympäristökeskus.

Yhteistyöryhmään kutsutaan riittävä edustus vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinon harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista sekä vesien käyttäjistä.

4 §
Yhteistyöryhmän tehtävät

Yhteistyöryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vaiheissa ja tässä tarkoituksessa:

1) tekee alueelliselle ympäristökeskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista;

2) seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella; ja

3) käsittelee omalta osaltaan ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laaditut selvitykset ja ohjelmat sekä ottaa niihin kantaa.

5 §
Ohjausryhmä ja yhteensovittaminen

Ympäristöministeriö määrää vesienhoitolain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun vesienhoitoalueen ohjausryhmän kokoonpanon kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmä yhteensovittaa vesienhoitoalueella valmistellut selvitykset, seurantaohjelmat ja toimenpideohjelmat sekä kokoaa niistä ehdotuksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi.

6 §
Toimet kansainvälisillä vesienhoitoalueilla

Kansainvälisillä vesienhoitoalueilla kansainvälinen yhteistyö ja vesienhoitosuunnitelmien yhteensovittaminen järjestetään siten kuin niistä erikseen kansainvälisellä sopimuksella määrätään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ensimmäiset yhteistyöryhmät on kutsuttava koolle ja ensimmäisten ohjausryhmien kokoonpanosta on määrättävä siten, että niiden toimikaudet alkavat viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Ulla Kaarikivi-Laine

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.