1269/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto perii seuraavista suoritteista kiinteähintaiset maksut:

1) kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 90 euroa;

2) kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 300 euroa;

3) kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 10 euroa;

4) yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen osakaskunnittain 90 euroa;

5) kalastusasetuksen 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 5 euroa:

6) suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva, 90 euroa;

7) porotalouslain ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 60 euroa; sekä

8) asiakirjaan kirjoitettava tai erikseen annettava todistus 10 euroa.

2 §

Lisäksi maaseutuosasto perii ajan käyttöön perustuvat maksut (35 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:

1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;

2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;

3) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset; sekä

4) vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio.

Edellä 1 momentissa mainitun maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.

Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu
3 §

Maaseutuosasto perii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta annetusta päätöksestä 50 euroa. Jos päätöstä muutetaan valittajan eduksi, maksu on kuitenkin 15 euroa.

Muut maksulliset suoritteet
4 §

Maksullisia suoritteita, jotka maaseutuosasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

2) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;

3) tutkimukset, selvitykset ja julkaisut;

4) koulutuspalvelut; sekä

5) muut edellä mainittuihin rinnastettavat tilaukseen perustuvat suoritteet.

Asiakirjasta tilatusta kopiosta tai tulosteesta peritään ensimmäisiltä 1―10 sivulta 0,70 euroa sivulta ja seuraavilta 0,40 euroa sivulta.

Voimaantulo
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 5 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista (1189/2001).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.