1262/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksuttomat suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2―6 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 11 §:ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle, joista luvista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) lupa elimien tai kudoksien irrottamiseen 100 euroa;

2) ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat laitoskohtaiset toimintaluvat 300 euroa;

3) lupa elin- ja kudosnäytteiden käyttöön lääketieteellisessä tutkimuksessa 300 euroa ja

4) lupa alkiotutkimukseen 300 euroa.

3 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa 120 euroa;

2) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi 300 euroa.

4 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nojalla annettavat päätökset ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) laillistaminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 68 euroa,

b) laillistaminen ETA-sopimuksen perusteella 300 euroa, ja

c) oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 35 euroa;

2) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 300 euroa. Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 150 euroa;

3) hyväksyminen ja rekisteröiminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 68 euroa silloin, kun kyse on Suomessa koulutuksen suorittaneesta ammattihenkilöstä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön nimikesuojauksesta,

b) oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus 35 euroa,

c) muussa kuin a) kohdassa tarkoitetussa maassa koulutuksensa suorittaneiden koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 300 euroa,

4) hyväksyminen ja rekisteröiminen sääntelemättömän koulutuksen perusteella 240 euroa; ja

5) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 60 euroa tai keskusrekisterin ote 30 euroa.

5 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat 2―4 §:ssä säädettyjen suoritteiden lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön sekä virallinen jäljennös, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön 170 euroa tai jos kysymys on opinnäytetyöstä 55 euroa; sekä

2) viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen 2,50 euroa sivulta, kuitenkin enintään 25 euroa asiakirjalta.

6 §

Pykälien 2―5 mukaiset maksut peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettu päätös on kielteinen.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
7 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset;

4) julkaisut;

5) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1―4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan.

Voimaantulo
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 kuitenkin siten, että asetuksen 2–6 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään 31 tammikuuta 2005 saakka sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista 16 päivänä joulukuuta 2002 antaman asetuksen (1276/2002) 2 §:ssä tarkoitetut maksut. Asetus on voimassa 31 päivään tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.