1253/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 42 d §:n 2 momentti, 56 § ja 66 c §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 42 d §:n 2 momentti asetuksessa 1175/2002 sekä 56 § ja 66 c §:n 2 momentti asetuksessa 600/1997, ja

lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 600/1997, uusi 4 momentti ja 67 b §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 254/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

42 d §

Korot ja koronluonteiset tulot ja menot kirjataan liikekirjanpidossa suoriteperustetta vastaavalla tavalla. Veroihin liittyvät korot ja koronluonteiset tulot ja menot kirjataan liikekirjanpidossa samoin kuin talousarviokirjanpidossa.


53 §

Valtion keskuskirjanpidon kirjanpitoaineistoon kuuluvat edellä 1 momentissa tarkoitetut valtion kirjanpitokirjat, 54 §:ssä tarkoitetut tili-ilmoitukset ja täsmäytyslaskelmat, 54 a §:n 3 momentissa tarkoitetut valtuuksia ja niiden käyttöä koskevat ilmoitukset, tililuettelot ja muu keskuskirjanpidon hoitamiseksi tarvittava aineisto. Valtiokonttorin on säilytettävä kirjanpitoaineisto siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

56 §

Jollei omaisuuden käyttötarkoituksesta muuta johdu, käytetään valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa tuottovaatimuksena valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle.

66 c §

Ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut sitoumukset muunnetaan euromääräisiksi varainhoitovuoden viimeisen Euroopan keskuspankin julkaiseman kurssin mukaan. Jos saamiset, velat tai muut sitoumukset on kuitenkin sopimuksilla tai muuten sidottu tiettyyn kurssiin, ne muunnetaan euromääräisiksi sitä noudattaen.

67 b §

Valtiokonttorin on säilytettävä ehdotus valtion tilinpäätökseksi liitteineen, arviointi- ja vahvistuslausuma, 68 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä tilinpäätöksen oikeellisuutta varmentavat laskelmat ja muu aineisto siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Budjettineuvos
Jouko Narikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.