1246/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun kuntoutusrahalain (611/1991) 31 §, sellaisena kuin se on laissa 195/2001, ja

lisätään 24 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

24 a §
Ylläpitokorvaus

Kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi maksettavan harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen määrä on 8 euroa päivältä.


31 §
Indeksitarkistus

Kuntoutusrahaan, joka määräytyy 14, 15, 17 tai 17 a §:n mukaan, tehdään vuosittain indeksitarkistus noudattaen vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään. Vastaavasti tarkistetaan 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua rahamäärää indeksilukujen muutoksen edellyttämällä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lain 31 §:ää sovelletaan tarkistettaessa lain 14, 15, 17 tai 17 a §:n perusteella määräytyvää etuutta taikka 17 tai 17 a §:ssä tarkoitettua rahamäärää 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen. Tarkistus tehdään siinä suhteessa, missä kuntoutuksen alkamisvuodelle vahvistettu työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä, sellaisena kuin se on laissa 1482/1995, tarkoitettu indeksiluku poikkeaa vuodelle 2005 vahvistetusta työntekijäin eläkelain 9 §:ssä, sellaisena kuin se on laissa 634/2003, tarkoitetusta indeksiluvusta.

HE 166/2004
StVM 26/2004
EV 159/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.