1229/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 55 §:n ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 60 §:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laeissa 1412/1992 ja 57/1999, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, jäljempänä Tuotevalvontakeskus, maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Alkoholiasioita koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaiset, omakustannusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraavien asioiden käsittelystä:

Anniskeluasiat

1) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen (1346/1994) 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa alkoholijuomien myyntiin vesikulkuneuvossa;

2) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 1 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu anniskelulupa;

3) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa alkoholijuomien tuotevalikoiman laajentamiseen;

4) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 11 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu anniskelun jatkoaikalupa;

5) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen (1344/1994) 24 §:n 6 momentissa tarkoitettu hyväksyminen säädetyistä poikkeavien annoskokojen käyttämiseksi anniskelussa; sekä

6) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu luottojärjestelyjen hyväksyminen.

Vähittäismyyntiasiat

1) alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen (680/1996) 4 §:n mukainen luovutuspaikkalupa; ja

2) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu luottojärjestelyjen hyväksyminen.

Valmistusasiat

1) alkoholilain (1143/1994) 5 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan valmistus- lupa;

2) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu valmistuspaikan hyväksyminen; sekä

3) luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (346/2000) 9 §:ssä tarkoitettu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään hyväksymiseen liittyvä alkutarkastus.

Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat

1) alkoholilain 27 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa;

2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen (1345/1994) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa;

3) alkoholilain 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu väkiviinan maahantuontilupa;

4) alkoholilain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun verottamattomien alkoholijuomien varastointipaikan hyväksyminen; sekä

5) alkoholilain 11 §:ssä tarkoitetun maahantuojana toimimista koskevan ilmoituksen käsittely.

Käyttölupa-asiat

1) alkoholilain 17 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa; ja

2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 10 §:ssä tarkoitettu käyttölupa.

Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat

1) alkoholilain 33 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen; ja

2) alkoholilain 51 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätös alkoholiyhtiön päätöksestä tehtyyn valitukseen.

Tuotevalvontakeskus perii alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta luvan haltijoilta perittävät vuotuiset maksut liitteessä 2 olevan maksutaulukon ja maksuperusteiden mukaisesti.

3 §
Kemikaaliasioita koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 3 olevan maksutaulukon mukaiset, omakustannusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraavista kemikaalilain (744/1989) mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 20 §:ssä tarkoitetun uuden aineen ilmoituksen käsittely;

2) uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/1993) 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun poikkeushakemuksen käsittely;

3) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitetun valtuutetun testauslaboratorion hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely;

4) kemikaalilain 6 luvussa tarkoitetun biosidivalmistetta tai tehoainetta koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä niitä koskevat toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot; sekä

5) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittely.

4 §
Tupakka-asioita koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 4 olevan maksutaulukon mukaiset, omakustannusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraavista, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976), jäljempänä tupakkalaki, mukaisista suoritteista:

1) tupakkalain 6 a §:ssä tarkoitettu tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksyminen; ja

2) tupakkalain 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetun tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksymistä osoittavan todistuksen käsittely.

5 §
Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii alkuperäisiä asiakirjoja korvaavista valokopioista ja muista jäljennöksistä omakustannusarvoon perustuvana maksuna 0,70 €/sivu saman asiakirjan ensimmäiseltä kymmeneltä sivulta ja 0,35 €/sivu saman asiakirjan seuraavilta sivuilta. Jos jäljennökset lähetetään tilaajalle, lähetyksestä peritään lisäksi toimitusmaksuna 4 €.

Maksu voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kyseessä on viranomaisten väliseen yhteistoimintaan tai oppilaitoksen koulutustoimintaan liittyvä ohjaus, neuvonta tai tiedottaminen.

6 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Tuotevalvontakeskus perii liiketaloudellisin perustein määrättävän maksun, ovat

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;

4) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, -laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;

5) tupakkatuotteen markkinoilla oloa tai ominaisuuksia koskevat todistukset;

6) muut kuin edellä 5 §:ssä tarkoitetut valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

7) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.

7 §
Maksun periminen

Suoritteesta voidaan periä ennakkomaksua sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä olevissa maksutaulukoissa säädetään.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, ellei liitteenä olevissa maksutaulukoissa toisin säädetä.

Aikaisemmin annetun luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutosta koskevan asian käsittelystä peritään 95 euron maksu, ellei liitteenä olevissa maksutaulukoissa toisin säädetä.

Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty, ellei liitteenä olevissa maksutaulukoissa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman asian käsittelystä Tuotevalvontakeskuksessa on aikaisemmin peritty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006 saakka.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden asioiden käsittelystä peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin sekä käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksut peritään vuonna 2005 päättyvältä valvontamaksukaudelta tämän asetuksen mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.