1222/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista 3 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1021/2002) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa vuosittain vahvistettavien myöntämisvaltuuksien rajoissa ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin avustusta siten kuin tässä laissa säädetään.


2 §
Avustusten käyttötarkoitus

Avustuksilla voidaan tukea:

1) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista sosiaalisin perustein;

2) hissien asentamista olemassa oleviin kerrostaloihin ja korjauksia, joilla poistetaan liikkumisesteitä;

3) kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamista sosiaalisin perustein;

4) terveyshaittojen poistamista sosiaalisin perustein;

5) asuinrakennuskannan suunnitelmallisen korjaustoiminnan toteutumista; ja

6) asuntojen energiatalouden parantamista ja energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämistä mukaan lukien uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto.


2 a §
Käyttösuunnitelma

Jos hakemusten määrä ylittää avustusvaltuuden määrän tai jos se on muutoin tarpeellista, valtioneuvosto voi tarkemmin päättää avustusten alueellisista käyttöperusteista sekä jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin.

3 §
Myöntämisen edellytykset

Avustusta myönnetään vain korjauskustannusten siihen osaan, johon ei ole saatu tai voitu saada korvausta tai muuta julkista tukea lukuun ottamatta Valtion asuntorahaston tai Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävää lainaa tai korkotukea taikka tukea, jota voidaan myöntää vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) nojalla valtion varoista.


4 §
Avustuksensaaja

Kunnille, kuntayhtymille sekä yhteisöille, joissa kunnilla on määräysvalta, voidaan myöntää vain 2 §:n 1 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja avustuksia.

5 §
Valtionapuviranomaiset

Valtion asuntorahasto on valtionapuviranomaisena 2 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa avustuksissa. Kunta on valtionapuviranomaisena momentin 1, 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa avustuksissa. Valtion asuntorahasto on kuitenkin valtionapuviranomainen myös näissä avustuksissa silloin, kun avustus myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle.


6 §
Käyttörajoitus

Asuntoa tai asuinrakennusta, jonka korjaamiseen on myönnetty 2 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa mainittu avustus, on käytettävä avustuksensaajan ja hänen ruokakuntansa tai muun kyseisen korjausavustuksen saannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. Erityisestä syystä valtionapuviranomainen voi myöntää vapautuksen edellä mainitusta käyttörajoituksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 171/2004
YmVM 15/2004
EV 162/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.