1149/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 17 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 884/2004, nojalla päättänyt:

1 §

Jos vanhuuseläke työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin perusteella tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin perusteella alkaa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu merimieseläkelain mukainen eläke vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja merimieseläkelain 22 §:ää soveltaen siten kuin jäljempänä 2―4 momentissa säädetään.

Eläkkeelle siirtymisiän kertoimet ovat:

Eläkkeelle siirtymisikä Kerroin Eläkkeelle siirtymisikä Kerroin
50 tai alempi 1,891 58 1,391
51 1,823 59 1,333
52 1,757 60 1,276
53 1,693 61 1,168
54 1,630 62 1,078
55 1,568 63 1,000
56 1,508 64 1,000
57 1,449 65 1,000

EIäkkeelIe siirtymisikä määrätään kuukauden tarkkuudella ja tätä ikää vastaava kerroin lasketaan taulukosta tuhannesosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Eläkkeen alkaessa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, varhennetaan eläkkeen määrä ensin vastaamaan 62 vuoden ikää siten, että eläkkeen määrää vähennetään 7,2 prosentilla. Näin saatu eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää kertomalla se 62 vuoden ikää vastaavalla taulukon kertoimella ja jakamalla tulo eläkkeelle siirtymisikää vastaavalla kertoimella.

Jos eläkkeenhakija täyttää työntekijäin eläkelain 4 c §:ssä säädetyt työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset vuonna 2005 tai myöhemmin ja edellytysten täyttyessä hän on täyttänyt tai täyttää 62 vuotta, hänellä on oikeus saada merimieseläkelain mukaan ansaittu eläke vanhuuseläkkeenä 62 vuoden iässä vähentämättömänä.

2 §

Jos merimieseläkelain mukainen eläke myönnetään merimieseläkelain 17 b §:n 2 momenttia soveltaen, muunnetaan 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu merimieseläkelain mukainen eläke vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää siten kuin edellä 1 §:n 1―4 momentissa säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt työntekijäin eläkelain (395/1961), maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) tai yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaisen eläkeiän ennen 1 päivä tammikuuta 2000 ja vanhuuseläke alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen, lasketaan merimieseläkelain mukaiseen eläkkeeseen tuleva korotus ennen 1 päivää tammikuuta 2000 olleen lykkäytymisajan perusteella soveltaen 31 päivänä joulukuuta 1999 voimassa olevien merimieseläkelain 17 §:n 8 momentissa tarkoitettujen vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 1 §:ää.

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaisen eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja vanhuuseläke alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen, lasketaan merimieseläkelain mukaiseen eläkkeeseen tuleva korotus 31 päivä joulukuuta 1999 jälkeiseltä Iykkäytymisajalta soveltaen 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevien merimieseläkelain 17 §:n 10 tarkoitettujen vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 1 §:ää.

Jos ennen vuotta 1945 syntynyt eläkkeenhakija siirtyy työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985), maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 62 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu merimieseläkelain mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää soveltaen 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan merimieseläkelain 22 §:n 2 momentissa säädettyjä vähennyskertoimia.

Jos ennen vuotta 1947 syntynyt, osa-aika eläkkeellä oleva eläkkeenhakija siirtyy työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 63 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu merimieseläkelain mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 5 momentin mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.