1147/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 11 §:n 8 momentin, sellaisena kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 885/2004 ja 11 §:n 8 momentti laissa 634/2003, nojalla:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovellettaessa työansion katsotaan nousevan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun rajamäärään sanotussa momentissa tarkoitetun työsuhteen alusta alkaen, jos työntekijäin eläkelain 7 §:n mukainen työansio, ottamatta huomioon työntekijäin eläkemaksun vähentämistä, on ensimmäiseltä kuukauden pituiselta ajalta vähintään rajamäärän suuruinen. Työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvassa työsuhteessa työansion katsotaan olevan vähintään edellä tarkoitetun rajamäärän suuruinen kunnes työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että työansio ainakin kuuden viimeksi kuluneen kalenterikuukauden kunakin kuukautena ennen ilmoituksen tekemistä on ollut rajamäärää pienempi. Tällöin työsuhde päätetään aikaisintaan ilmoituksen saapumista edeltävän kalenterikuukauden loppuun.

Jos työntekijän työansio taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 1 §:n 3 momentin mukaisessa työsuhteessa on kahtena peräkkäisenä kalenterikuukautena vähintään työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun rajamäärän suuruinen, työsuhteen katsotaan kuuluvan jälkimmäisen kalenterikuukauden alusta työntekijäin eläkelain piiriin.

2 §

Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen:

1) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi ollut oikeutta eläkkeen saamiseen tai jonka päättyessä työntekijä ei ole välittömästi siirtynyt työntekijäin eläkelain 4 §:n 2 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 2005, mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle;

2) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, joka on päättynyt osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta;

3) sellaisen työsuhteen perusteella, joka työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaisesti on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2004; tai

4) sellaisen työsuhteen perusteella, johon sovelletaan 3 kohdassa mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 2 momentin toista virkettä tai 8 momenttia.

Jos työntekijällä on työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, myönnetään 1 momentin mukainen vapaakirja eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa työeläkelakien mukaista vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään. Työntekijäin eläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella. Merimieseläkelain mukaisen työsuhteen aloittaneen työntekijän oikeudesta vapaakirjaan noudatetaan kuitenkin myös, mitä työntekijäin eläkelain 3 a §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään.

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin piiriin kuuluvaa työntekijää, jonka voimaantulosäännöksessä tarkoitettu työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen voimaantulosäännöksessä tarkoitetun 62 vuotta alemman iän täyttämistä.

Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, hänen jälkeensä työntekijän eläkelain 4 a §:ssä mainituilla edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä samansuuruisen vapaakirjan perusteella.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.