1146/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (644/2003) 2, 3 ja 6 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 § laissa 895/2004, nojalla:

1 §

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvaa etuutta laskettaessa otetaan huomioon etuuspäivät enintään lapsen kolmen vuoden iän täyttämispäivään saakka. Tällöin vajailta kuukausilta karttuva etuus lasketaan siten, että laskennallinen tulo jaetaan kahdellakymmenelläviidellä ja kerrotaan etuuspäivien lukumäärällä.

2 §

Opiskeluajalta karttuvaa etuutta laskettaessa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 3 §:ssä tarkoitettu aika jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kalenterikuukausille. Etuutta ei kuitenkaan kartu 18 vuoden iän täyttämistä seuraavaa kuukautta edeltävältä ajalta. Etuuteen oikeuttaa tutkinto, joka on suoritettu viimeistään 68 vuoden iän täyttämiskuukautena.

3 §

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettuja korkeakoulututkintoja ovat:

1) yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritetut ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot;

2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitetuissa ammattikorkeakouluissa ja Högskolan på Åland-nimisessä oppilaitoksessa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot sekä poliisitoimen päällystön ammattikorkeakoulututkinnot;

3) ulkomailla suoritetut 1 ja 2 kohdassa mainittuja tutkintoja vastaavat tutkinnot.

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:n mukaisia ammatillisia perustutkintoja ovat ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetut ammatilliset perustutkinnot, muut julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritetut ammatilliset perustutkinnot ja edellä tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut ammatilliset tutkinnot.

Jos ulkomailla suoritetun tutkinnon tasoa ei voida määritellä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla, oikeus etuuteen määräytyy opintojen opetusohjelman mukaisen keston perusteella.

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:n 3 momenttia sovellettaessa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myöntämä opintotuki rinnastetaan opintotukilain mukaiseen opintotukeen.

4 §

Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kansaneläkelaitokselle tiedot henkilöistä, jotka ovat suorittaneet 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon. Lisäksi oppilaitos ilmoittaa tutkinnon tason sekä tutkinnon suorittamiseen johtaneen opiskelun aloitus- ja päättymispäivän.

Jos henkilö on saanut opintotukilain (65/1994) mukaista tukea ulkomailla opiskelua varten, hänen on 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suoritettuaan ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle sen määräämällä tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot ulkomailla suoritetusta tutkinnosta.

5 §

Kansaneläkelaitos on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat tiedot edellä 2 §:ssä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetuista kotihoidontukea saavista vanhemmista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä tekemään ansiotyötä alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi. Lisäksi Kansaneläkelaitos on velvollinen ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat 4 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Eläketurvakeskus on velvollinen rekisteröimään etuuden määräämiseksi tarvittavat tiedot.

6 §

Eläketurvakeskus antaa hakemuksesta 2 §:ssä mainitun lain 7 §:ssä tarkoitetun päätöksen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvasta etuudesta sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta ja tiedot lapsen kotihoidon perusteella maksetuista tuista ovat Eläketurvakeskuksen rekisterissä. Eläketapahtuman yhteydessä päätös voidaan antaa ennen lapsen kolmen vuoden iän täyttämistä.

Eläketurvakeskuksen on päätöksen antamista varten tarvittaessa pyydettävä lausunto Kansaneläkelaitokselta 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista. Eläketurvakeskuksen pyynnöstä päätöstä hakeneen henkilön on ilmoitettava tutkinnon suorittamispäivä sekä oppilaitos, jossa hän on suorittanut tutkinnon.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.