1077/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee eräiden vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista elintarvikkeiden tarkastusta varten otettavia näytteenotto- ja määritysmenetelmiä.

2 §
Näytteenottoa, määritysmenetelmiä ja erän hyväksymistä koskevat säädökset

Vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmien ehtoja ja elintarvike-erän hyväksyntää koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on annettu seuraavissa EY-säädöksissä:

1. Aflatoksiini: komission direktiivi 98/53/EY, muutettuna komission direktiivillä 2002/27/EY, 2003/121/EY ja 2004/43/EY;

2. Okratoksniini A komission direktiivi 2002/26/EY, muutettuna komission direktiivillä 2004/43/EY;

3. Lyijy, kadmium, elohopea ja 3,4-monolkooripropaani-1,2-diolin (3-MCPD): komission direktiivi 2001/22/EY, muutettuna komission direktiivillä 2001/873/EY;

4. Dioksiini ja dioksiinin kaltainen PCB: komission direktiivi 2002/69/EY, muutettuna komission direktiivillä 2004/44/EY;

5. Patuliini: komission direktiivi 2003/78/EY; sekä

6. Tina: komission direktiivi 2004/16/EY.

3 §
Näytteenottoa, määritysmenetelmiä ja erän hyväksymistä koskevat yleiset vaatimukset

Näytteet suositellaan otettaviksi silloin, kun hyödyke tulee elintarvikeketjuun ja erillinen erä on tunnistettavissa. Näytteenotossa on tämän asetuksen lisäksi noudatettava näytteenottoasetuksen (385/1983) säännöksiä.

Laboratorio voi käyttää valitsemaansa menetelmää sillä edellytyksellä, että se vastaa 2 §:n 1 momentissa mainituissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia.

Tämän asetuksen lisäksi on noudatettava elintarvikevalvonnan järjestämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (710/1996) säännöksiä.

4 §
Tulosten raportointitapa

Analyysitulos raportoidaan saannon osalta korjattuna tai korjaamattomana. Raportointitapa ja saantoprosentti on ilmoitettava. Tulokset on ilmoitettava samoissa yksiköissä kuin vahvistetut enimmäismäärät.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (1137/2000).

Komission direktiivit:98/53/EY (31998L0053); EYVL N:o L 201, 17.7.1998, s. 93, 2001/22/EY (32001L0022); EYVL N:o L 77, 16.3.2001, s. 14, 2002/26/EY (32002L0026); EYVL N:o L 75, 16.3.2002, s. 38, 2002/27/EY (32002L0027); EYVL N:o L 75, 16.3.2002, s. 44, 2002/69/EY (32002L0069); EYVL N:o L 209, 6.8.2002, s. 5, 2003/78/EY (32003L0078); EYVL N:o L 203, 12.8.2003, s. 40, 2003/121/EY (32003L0121); EYVL N:o L 332, 19.12.2003, s. 38, 2004/16/EY (32004L0016); EYVL N:o 42, 13.2.2004, s. 16, 2004/43/EY (32004L0043); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 14 ja 2004/44/EY (32004L0044); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 17

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.