1056/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2004

Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta

1) tuloverolain 33 a §:ssä (716/04) tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;

2) tuloverolain 33 b §:ssä (716/04) tarkoitetun muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sijaisosingosta;

3) osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamasta korosta, kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta;

4) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjan koroksi katsottavasta tuotosta, jälkimarkkinahyvityksestä, sijoitusrahaston tuotto-osuudelle ja yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja näiden sijaan maksettavasta korvauksesta sekä mainittuihin tuottoihin rinnastettavista tuotoista, kun ne maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle, yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhtymälle;

5) veronkantoasetuksen 11 §:n (903/78) mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;

6) viive- ja viivästyskorosta;

7) pakkolunastuskorvauksen korosta;

8) kaupanvahvistajan palkkiosta;

9) lunastus- ja toimituspalkkiosta;

10) takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;

11) reserviläispalkasta;

12) löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta;

13) viranomaisen maksamasta vihjepalkkiosta;

14) tuloverolain 82 §:ssä (1389/95) tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;

15) kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijan palkkiona;

16) vesialueen omistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;

17) verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallituksen päätöksen mukaisesti maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella;

18) luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta;

19) tuloverolain (475/98) 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;

20) sairausvakuutuslain (364/63) ja kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (610/91) perusteella makse-tuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palvelun tuottajalle;

21) kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi;

22) työnantajan työntekijälleen ottamasta vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta siltä osin kuin työnantajan vuotuisesti maksama määrä on työntekijää kohden enintään 8 500 euroa.

2 §

Puun myyntitulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajan metsäverotus toimitetaan metsätalouden puhtaan tuoton perusteella tai, jos tulon saajana on yhteisö tai yhteisetuus taikka elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava.

Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on puun ostajien sijasta ennakonpidätysvelvollinen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2005 maksettaviin suorituksiin.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 26 päivänä kesäkuuta 2003 antama päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (656/2003).

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2004

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Sari Wulff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.