983/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 5 §:n 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 4 kohta ja 23 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin niistä on 23 §:n 5 momentti laissa 1285/2002,

muutetaan väliaikaisesti 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 11 §, 18 §:n 2 momentti ja 22 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti ja 11 § mainitussa laissa 1285/2002 sekä 22 §:n 1 momentti laissa 718/1999, sekä

lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 2 a luku seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä ovat:

1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

2) energiapuun korjuu ja haketus;

3) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

4) metsäluonnon hoitohankkeet;

5) 1―4 kohdassa tarkoitettua toimintaa tukevat muut edistämistoimenpiteet.

2 §
Rahoituksen saajat

Rahoitusta voidaan hakemuksesta myöntää yksityiselle maanomistajalle. Edellä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan rahoitusta hakemuksesta myöntää yksityisen maanomistajan lisäksi lämpöyrittäjälle, haketusurakoitsijalle sekä energiapuun korjuuta organisoivalle ja haketta välittävälle metsänhoitoyhdistykselle taikka muulle yhteisölle tai ammatinharjoittajalle, jolla on riittävä ammattitaito metsäasioissa. Edellä 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan rahoitusta yksityisen maanomistajan lisäksi myöntää muulle hakijalle, jos rahoitettavat toimenpiteet edistävät yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan varoja käyttää metsäkeskuksen päätöksellä hakemuksetta.


9 §
Rahoituksen määrä ja perusteet

Toteuttamiskustannuksiin myönnettävän tuen suuruuden määräämistä varten maa jaetaan vyöhykkeisiin. Tuen enimmäismäärä on 70 prosenttia toteutuneista kustannuksista tai vastaavista keskimääräisistä kustannuksista, jotka vuosittain vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.


11 §
Työllisyystöiden rahoitus

Nuoren metsän hoitoon, joka teetetään työttömällä työvoimalla, voidaan tukea myöntää enintään 80 prosenttia toteuttamiskustannuksista. Työttömän työvoiman käyttämisestä nuoren metsän hoitoon (työllisyystyö) säädetään työministeriön asetuksella.

18 §
Hyödyn menetys

Jos 1 momentissa tarkoitettu taloudellinen hyöty menetetään 1 §:n 2 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden taikka alueeseen tai tiehen eri lakien nojalla kohdistettavien käyttörajoitusten tai toimenpidekieltojen vuoksi, metsäkeskus voi hakemuksesta päättää, että alueen tai metsätien hoito- ja kunnossapitovelvollisuus lakkaa ja, jos menetettyä hyötyä ei ole muutoin korvattu, että lainan enemmästä perimisestä luovutaan.

2 a luku

Energiapuun korjuu ja haketus

18 a §
Energiapuun korjuu

Tukea voidaan myöntää energiakäyttöön luovutettavan puun kasaukseen ja metsäkuljetukseen taimikoista, nuorista ja varttuneista kasvatusmetsistä, 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista metsänuudistamiskohteista sekä metsätie- ja ojalinjoilta. Lisäksi tukea voidaan myöntää energiakäyttöön luovutettavan puun kasaukseen ja metsäkuljetukseen, joka liittyy luonnonsuojelulain 33 §:n mukaisesti perustettujen maisema-alueiden tai valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisten valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kulttuurimaiseman hoitamiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin tuki voidaan myöntää siitä riippumatta, onko samaa kohdetta varten myönnetty tämän lain mukaista rahoitusta nuoren metsän hoitoon, metsänuudistamiseen, metsätien tekemiseen taikka kunnostusojitukseen. Edellä 1 momentista poiketen tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos energiapuu korjataan kuivilta kankailta tai niitä vähäravinteisemmilta kivennäismailta taikka ravinteisuudeltaan vastaavilta turvemailta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakija on antanut energiapuun korjuusta 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen;

2) hakija on sitoutunut luovuttamaan puuerän energiakäyttöön kahden vuoden kuluessa tuen maksamisesta;

3) luovutettava puuerä on vähintään 20 kiintokuutiometriä; sekä

4) hakija toimittaa metsäkeskukselle selvityksen energiapuun luovutuksesta kahden kuukauden kuluessa luovutuksen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään energiapuun tilavuuden mittaamisesta ja selvityksestä, jolla osoitetaan puun luovuttaminen energiakäyttöön.

18 b §
Energiapuun haketus

Tukea voidaan myöntää sellaisen energiapuun haketukseen, jonka korjuuseen on myönnetty rahoitusta tämän lain mukaisesti. Lisäksi tukea voidaan myöntää, jos haketettava energiapuu on kaadettu tämän lain mukaisesti rahoitetun nuoren metsän hoitotyön yhteydessä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos energiapuu on korjattu kuivilta kankailta tai niitä vähäravinteisemmilta kivennäismailta taikka ravinteisuudeltaan vastaavilta turvemailta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija voi osoittaa haketettavan puun olevan peräisin 1 momentissa tarkoitetusta kohteesta. Lisäksi edellytetään, että hakija on antanut haketuksesta 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin 2 momentissa tarkoitetuista selvityksistä.

18 c §
Korjuuseen ja haketukseen myönnettävän tuen määrä

Energiapuun korjuuseen myönnettävä tuki määräytyy luovutetun puun kiintokuutiometrimäärän perusteella, ja se voidaan eriyttää vyöhykkeittäin. Energiapuun korjuussa työllisyystyönä voidaan tuki maksaa korotettuna.

Energiapuun haketukseen myönnettävä tuki määräytyy haketetun irtokuutiometrimäärän perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään energiapuun korjuuseen ja haketukseen myönnettävän tuen määrästä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös tuen alueellisesta eriyttämisestä perusteilla, jotka vastaavat lain 9 §:n 3 momentin nojalla annettujen säännösten mukaista alueellista eriyttämistä.

22 §
Rahoitettavat toimenpiteet

Edellä 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin muihin edistämistoimenpiteisiin voidaan rahoitusta myöntää:

1) 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen laadintaan;

2) juurikäävän torjuntaan;

3) ennalta arvaamattoman virheen korjaamiseen;

4) vahingon korvaamiseen;

5) yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävään kokeilu- ja selvitystoimintaan.Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tätä lakia sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen korjattua puuta koskeviin energiapuun korjuu- ja haketukihakemuksiin. Jos energiapuu on kokonaan tai osaksi korjattu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 11 §, 18 §:n 2 momentti, 2 a luku ja 22 §:n 1 momentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

HE 174/2004
MmVM 8/2004
EV 138/2004

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.