951/2004

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/1995) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 931/2004:

1 §
Toimintayksiköt

Suomen ympäristökeskuksen organisaatio muodostuu toimintayksiköistä, joiden järjestämisestä ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

2 §
Neuvottelukunta

Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Neuvottelukuntaan kuuluu Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista yksi on Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

Ympäristöministeriö asettaa neuvottelukunnan Suomen ympäristökeskuksen esityksestä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja vahvistaa jäsenten palkkiot.

3 §
Johto ja henkilöstö

Pääjohtajan lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa on tutkimusjohtaja sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkönä toimii pääjohtajan tehtävään määräämä virkamies.

4 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa ja kehittää Suomen ympäristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Suomen ympäristökeskuksen toimintalinjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä asioita;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta;

3) tulostavoitteita ja Suomen ympäristökeskuksen tulosjohtamista;

4) tilinpäätöksen hyväksymistä ja allekirjoittamista;

5) sisäistä valvontaa;

6) muita Suomen ympäristökeskuksen kannalta laajakantoisia ja merkittäviä asioita.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys Suomen ympäristökeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys yksikön tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Tutkimusjohtajan nimittää ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskuksen esityksestä. Ennen esittelyä edellä mainituista asioista on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön lausunto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Sijaisuudet

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii tutkimusjohtaja ja hänen ollessa estynyt pääjohtajan määräämä muu virkamies. Muista sijaisuuksista määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Valtion edustaminen

Suomen ympäristökeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen ympäristökeskuksesta 25 päivänä helmikuuta 2000 annettu asetus (234/2000).

Pääjohtaja hyväksyy ja allekirjoittaa Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2004.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Taru Hallberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.