950/2004

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/1995) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 931/2004:

1 §
Toimintayksiköt

Alueellisen ympäristökeskuksen organisaatio muodostuu toimintayksiköistä, joiden järjestämisestä ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

2 §
Johto ja henkilöstö

Johtajan lisäksi alueellisessa ympäristökeskuksessa on muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Välittömästi johtajan alaisen toimintayksikön päällikkönä toimii johtajan tehtävään määräämä henkilö.

3 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää alueellisen ympäristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) alueellisen ympäristökeskuksen toimintalinjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä asioita;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta;

3) tulostavoitteita ja alueellisen ympäristökeskuksen tulosjohtamista;

4) toimintakertomusta;

5) sisäistä valvontaa;

6) muita alueellisen ympäristökeskuksen toiminnan kannalta laajakantoisia ja merkittäviä asioita.

4 §
Ympäristölupa-asioiden käsittely

Ympäristölupa-asiat käsitellään ja ratkaistaan erillisessä toimintayksikössä, jolla ei saa olla ympäristölupa-asioiden kanssa ristiriidassa olevia tehtäviä. Ympäristölupa-asioissa ratkaisuvaltaa ei saa siirtää yksikön virkamieheltä ympäristökeskuksen johtajalle tai muulle yksikön ulkopuoliselle virkamiehelle.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys alueellisen ympäristökeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) välittömästi johtajan alaisen toimintayksikön päälliköllä korkeakoulututkinto, perehtyneisyys yksikön tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Ennen esittelyä asiasta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön lausunto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Sijaisuudet

Ympäristökeskuksen johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtajan määräämä ympäristökeskuksen virkamies. Muista sijaisuuksista määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Alueelliset suunnitelmat ja ohjelmat

Ympäristökeskus osallistuu alueiden kehittämiseen ja Euroopan yhteisön rakennerahastojen tuella toteutettavien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon.

9 §
Valtion edustaminen

Ympäristökeskuksen johtajalla tai hänen valtuuttamallaan on oikeus ympäristökeskukselle kuuluvissa asioissa valvoa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa sekä käyttää puhevaltaa.

Jos ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvan asian vaikutukset ulottuvat oleellisesti kahden tai useamman ympäristökeskuksen toimialueelle, ministeriö ratkaisee tarvittaessa, mikä ympäristökeskus käyttää puhevaltaa.

Ympäristökeskus voi toimia valtion puolesta hakijana ympäristölupavirastossa, jos hankkeesta valtiolle aiheutuvat kustannukset kokonaisuutena ovat vähäiset tai jos ympäristökeskus on saanut oikeutuksen hakijana toimimiseen ministeriöltä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan alueellisista ympäristökeskuksista 24 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (57/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ympäristökeskuksen palveluksessa oleva henkilö, jolla on asetuksen voimaan tullessa kelpoisuus tehtäväänsä, säilyttää kelpoisuuden tähän tai vastaavaan ympäristökeskuksen tehtävään myös asetuksen tultua voimaan.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Taru Hallberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.