935/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 26 a §:n 3 momentti, 63 §:n 2 momentti, 63 a §:n 5 momentin 2 ja 3 kohta, 63 b §:n 7 momentin 2 ja 3 kohta, 68 §:n 3 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto ja 10 kohta, 72 b §:n 5 momentti, 209 b §:n 2 momentin 12 kohta sekä 209 d §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 26 a §:n 3 momentti, 63 §:n 2 momentti, 63 a §:n 5 momentin 2 kohta, 63 b §:n 7 momentin 2 kohta ja 68 §:n 3 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto laissa 1486/1994, 63 a §:n 5 momentin 3 kohta ja 63 b §:n 7 momentin 3 kohta laissa 1264/1996, 68 §:n 3 momentin 10 kohta laissa 940/1999, 72 b §:n 5 momentti laissa 1767/1995 sekä 209 b §:n 2 momentin 12 kohta ja 209 d §:n 3 momentti laissa 325/2003, ja

lisätään 63 a §:n 5 momenttiin, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1264/1996, uusi 4 kohta, 63 b §:n 7 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainituissa laeissa, uusi 4 kohta, lakiin uusi 63 d § ja sen edelle uusi väliotsikko, jolloin nykyinen 63 d―63 f §, sellaisena kuin niistä ovat 63 d ja 63 f § mainitussa laissa 1486/1994 ja 63 e § mainitussa laissa 1767/1995, siirtyvät 63 e―63 g §:ksi, 68 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1486/1994 ja 940/1999, uusi 11 kohta, 70 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1767/1995 sekä laissa 763/1999, uusi 3 momentti sekä 94 §:n 1 momenttiin siitä lailla 1071/2002 kumotun 2 kohdan tilalle uusi 2 kohta seuraavasti:

26 a §

Tavaran hankintaa ei katsota yhteisöhankinnaksi, jos kyse on 63 §:n 3 momentissa taikka 63 a tai 63 d §:ssä tarkoitetusta myynnistä.

63 §

Ostajalle kuljetettava tavara on myyty Suomessa, jos tavara on täällä myyjän tai jonkun muun aloittaessa kuljetuksen, jollei 3 momentissa tai 63 a, 63 b tai 63 d §:ssä toisin säädetä. Tavara on myyty Suomessa silloinkin, kun tavara on Yhteisön ulkopuolella kuljetuksen alkaessa, jos myyjä tuo sen Suomeen myyntiä varten.


63 a §

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta:


2) myyjän Suomessa asentamien tai kokoamien tavaroiden myyntiin;

3) sellaiseen tavaran myyntiin, johon on kuljetuksen alkamisvaltiossa sovellettu 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä vastaavaa menettelyä; eikä

4) sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun myyntiin.


63 b §

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta:


2) myyjän kuljetuksen päättymisvaltiossa asentamien tai kokoamien tavaroiden myyntiin;

3) tavaran myyntiin, johon on sovellettu 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä; eikä

4) sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun myyntiin.


Sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun myynti
63 d §

Sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitettava kaasu, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut Suomessa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän kotipaikka on täällä.

Sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitettava kaasu, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty Suomessa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne täällä. Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta näitä tavaroita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi Suomessa, jos ostajalla on täällä kiinteä toimipaikka, johon nämä tavarat luovutetaan. Jos näitä tavaroita ei luovuteta Suomessa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen tavarat Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä.

Tässä säännöksessä verovelvollisella jälleenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, jonka pääasiallisena toimintana kaasun ja sähkön ostojen osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta on hyvin vähäinen.

68 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja ovat:


10) pääsyn tarjoaminen sähkö- tai maakaasuverkkoon, niissä tapahtuva sähkön ja kaasun siirto sekä muut näihin toimiin välittömästi liittyvät palvelut;

11) tässä pykälässä tarkoitettujen palvelujen välitys.

70 §

Pykälän 1 momenttia ei sovelleta sähkön tai maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun myyntiin.

72 b §

Tavaran myyntiä ei pidetä yhteisömyyntinä, jos myyntiin on sovellettu 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä taikka jos kyse on sähkön tai maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun myynnistä.


94 §

Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:


2) sähkö ja maakaasuverkon kautta toimitettava kaasu;


209 b §

Laskussa on oltava seuraavat tiedot:


12) toiseen jäsenvaltioon myytävän uuden kuljetusvälineen osalta tiedot, joiden perusteella 26 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut edellytykset voidaan todeta;


209 d §

Edellä 112 §:n 5 momentissa tarkoitetussa tositteessa on oltava tositteen laatimispäivä, verovelvollisen nimi, tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne, vähennyskelpoiseen käyttöön ottamispäivä, jollei se ole sama kuin laatimispäivä, hankintaan sisältynyt vero tai omasta käytöstä suoritettu vero sekä viittaus hankintaa tai omasta käytöstä suoritettavaa veroa koskevaan tositteeseen, todennäköinen luovutus-hinta ilman veron osuutta, verokanta ja vähennettävä vero.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu, tavaran yhteisöhankinta on tehty, maahantuotu tavara on luovutettu tullivalvonnasta taikka tavara on otettu omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 124/2004
VaVM 17/2004
EV 125/2004
Neuvoston direktiivi 2003/92/EY (32003L0092); EYVL N:o L 260, 11.10.2003, s. 8

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.